Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u7 PR (EP 2015)

repetytorium (EP) PR u7 ZAKUPY i USŁUGI

EnglishPolish
bakery piekarnia
bank bank
clothes shop sklep odzieżowy
estate agent's agencja nieruchomości
greengrocer's sklep owocowo-warzywny
hairdresser's fryzjer(ka)
toy shop sklep z zabawkami
travel agents biuro podroży
bargain prices ceny okazyjne
be on display być na wystawie
buy in bulk kupować w dużych ilościach
designer label metka znanego producenta
final day ostatni dzień
get a refund otrzymać zwrot pieniędzy
gift voucher bon towarowy
good condition dobry stan
goods produkty
launch a new product wprowadzić na rynek nowy produkt
look for bargains szukać okazji
low prices niskie ceny
opening time czas otwarcia
pay for something zapłacić za cos
place an order złożyć zamówienie
special offer specjalna oferta
ultra-fashionable supermodny
give away (sth) dać za darmo
try on (sth) przymierzyć (cos)
Complaining składanie reklamacji
faulty wadliwy
full refund pełny zwrot pieniędzy
poor service zła obsługa
complain (about service) złożyć zażalenie (dotyczące obsługi)
exchange wymienić
return (sth) zwrócić
get my money back in full dostać zwrot całej sumy pieniędzy
assistance pomoc
ATM bankomat
bank representative przedstawiciel banku
cash machine bankomat
cash withdrawal podjecie gotówki
cashier kasjer(ka)
debit card karta debetowa
foreign currency obca waluta
insurance premium składka ubezpieczeniowa
interest rate stopa procentowa
keypad klawiatura
loan pożyczka
personal information informacje osobiste
PIN number numer PIN
savings oszczędności
student account rachunek studencki
transaction transakcja
traveller's cheques czeki podróżnicze
apply for a credit card złożyć wniosek o kartę kredytowa
cash a cheque zrealizować czek
clear (your) debt spłacić (swój) dług
make a purchase zakupić
open an account otworzyć konto
pay in cash zapłacić gotówką
shop online robić zakupy w Internecie
write a cheque wypisać czek
deposit (money into account) złożyć (pieniądze na koncie)
exchange (dollars into euros) wymienić (dolary na euro)
manage (your finances) zarządzać (swoimi finansami)
pay (bills) płacić (rachunki)
transfer (money between accounts) przelać (pieniądze z konta na konto)
withdraw (money) podjąć (pieniądze)
carry out (a transaction) dokonać (transakcji)
give out (your PIN number) podać (swój numer PIN)
key in (PIN number) wprowadzić (numer PIN)
pay off (debt) spłacić (dług)
set up (monthly payments) ustanowić (miesięczne spłaty)
take out (a loan) wziąć (pożyczkę)
Created by: martawcisel