Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Macmillan PR u4

repetytorium (Macmillan) PR u4 - ŻYCIE RODZINNE i TOWARZYSKIE

EnglishPolish
Jobs Zawody
accountant księgowy/księgowa
app developer autor/autorka aplikacji
beautician kosmetyczka
care worker pracownik/pracownica opieki społecznej
cashier/checkout assistant kasjer/kasjerka (w sklepie)
chef szef kuchni
chief executive dyrektor generalny/ dyrektorka generalna
counsellor doradca/doradczyni
director reżyser/reżyserka, dyrektor/dyrektorka
doorman portier
flight attendant steward/stewardesa
graphic designer grafik/graficzka
handyman majster,złota rączka
landscape gardener projektant/projektantka ogrodów
lecturer wykładowca/wykładowczyni
lifeguard ratownik/ratowniczka
nutritionist dietetyk/dietetyczka
paramedic ratownik medyczny/ratowniczka medyczna
personal assistant osobisty asystent/osobista asystentka
personnel office pracownik/pracownica działu kadr
plumber hydraulik
psychiatrist psychiatra
refuse collector śmieciarz
security officer pracownik/pracownica ochrony
social media editor redaktor/redaktorka serwisów społecznościowych
spin doctor rzecznik prasowy, specjalista od PR
surgeon chirurg
tour guide przewodnik/przewodniczka
travel agent pracownik/pracownica biura podróży
badly-paid słabo płatny
challenging ambitny, stanowiący wyzwanie
dead-end bez perspektyw
full-time na pełen etat
lucrative opłacalny
manual fizyczny
monotonous monotonny
part-time na część etatu
permanent stały
rewarding satysfakcjonujący
skilled wykwalifikowany
undemanding niewymagający. łatwy
vocational zawodowy
well-paid dobrze płatny
answer to the immediate boss podległość bezpośredniemu szefowi
appraisal coroczna ocena pracownika
at all hours późną nocą
attach a CV załączyć CV
be at risk być zagrożonym (o miejscu pracy)
be cooped up in a stuffy office gnieździć się w ciasnym biurze
be fired/get sacked zostać zwolnionym z pracy
be in a rush być w pośpiechu
be in a rut popaść w rutynę
be in charge of sth zarządzać czymś, odpowiadać za coś
be made redundant zostać zwolnionym w ramach redukcji etatów
be on the breadline być na skraju ubóstwa
be passionate about one's job kochać swoją pracę
be running late być spóźnionym, zaczynać z opóźnieniem
be sb by profession być kimś z zawodu
bonus premia
break through glass ceiling przełamać bariery rozwoju zawodowego
business trip podróż służbowa
career prospects perspektywy rozwoju zawodowego
check out a company sprawdzić informacje o firmie
climb the career ladder piać się po szczeblach kariery
colleague koleżanka/kolega z pracy
covering letter list motywacyjny
developer a rapport with the interviewer nawiązać dobry kontakt z osobą przeprowadzającą rozmowę kwalifikacyjną
do/work overtime pracować po godzinach
do/work shifts pracować na zmiany
do smth for a living utrzymywać się z czegoś
do the graveyard shift pracować na nocną zmianę
downsize redukować (np. zatrudnienie)
duties obowiązki
earnings zarobki
enclose załączyć
entrepreneur przedsiębiorca
face challenges stawiać czoła wyzwaniom
fast-track sb into a position awansować kogoś szybko na stanowisko
fill sth in wypełnić coś
fill sb in wprowadzić kogoś w zagadnienie,sprawę, udzielić informacji
follow career path iść ścieżką kariery
to follow up an interview with an email wysłać wiadomość po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej
freelancer wolny strzelec, freelancer
get/land a job dostać pracę
get a pension dostać emeryturę
get by radzić sobie
get careers advice skorzystać z doradztwa zawodowego
get promotion dostać awans
get regular feedback otrzymywać regularną ocenę
get satisfaction from one's job czerpać satysfakcję z pracy
go bankrupt zbankrutować
go freelance zacząć pracować jako freelancer
go on strike strajkować
good for business korzystny, dobry dla firmy
good interpersonal skills wysokie umiejętności interpersonalne
hand in one's notice wręczyć wymówienie
hand over information przekać informacje
have a complaints procedure mieć procedurę składania reklamacji
have an interview odbyć rozmowę kwalifikacyjną
have excellent headr for sth mieć do czegoś doskonałą głowę
have expenses mieć wydatki
headhunt sb znaleźć i zatrudnić pracownika (najczęściej z inne firmy)
hourly rate stawka godzinowa
human resources dział personalny
improvement in relations poprawa relacji
in the open air na świeżym powietrzu
in-house training opportunities możliwać szkoleń wewnętrznych
income dochód
job description zakres obowiązków
join a union zapisać się do związku zawodowego
keep a record prowadzić rejestr
lack (of experience) brak (doświadczenia)
leave/quit one's job odejść z pracy
make good first impression zrobić dobre pierwsze wrażenie
make ends meet wiązać koniec z końcem
make up for lost time nadrobić stracony czas
minimum wage płaca minimalna
offer a job zaproponować pracę
paid holiday płatny urlop
pay into a pension scheme płacić na fundusz emerytalny
pay rise podwyżka pensji
pay sb over the odds płacić komuś więcej niż inni
per hour/week/month na godzinę/tygodniowo miesięcznie
perk korzyść, bonus
pick up new skills zdobyć nowe umiejętności
position/post pozycja, stanowisko
probation/trial period okres próbny
productivity wydajność, efektywność
profit goes into one's own pocket zysk trafia do czyjejś kieszeni
promote dać awans
promote sb over sby else awansować kogoś na niekorzyść innego pracownika
public holiday dzień ustawowo wolny od pracy
qualifications kwalifikacje
recruitment rekrutacja
reference referencje
reject odrzucić
resign złożyć rezygnację
retire przejść na emeryturę
retirement przejście na emeryturę, emerytura
run sb's own business prowadzić własną firmę
salary pensja
seasonal work praca sezonowa
self-employed samo zatrudniony
sense of achievement poczucie spełnienia
serve an apprenticeship odbyć praktyki
short list lista wyselekcjonowanych kandydatów branych pod uwagę w procesie rekrutacji
sick leave zwolnienie lekarskie
sick pay zasiłek chorobowy
sign on (the dole) zarejestrować się jako bezrobotny
Situations Vacant oferty pracy (rubryka w gazecie)
staff personel, kadra
staff morale morale w zespole
start up a business założyć firmę
step down ustąpić (z zajmowanej pozycji/zajmowanego stanowiska)
summer job praca sezonowa (w lecie)
support oneself samemu się utrzymywać
swap shifts zamienić się na zmiany z innym pracownikiem
take early retirement przejść na wcześniejszą emeryturę
take every opportunity to do sth korzystać z każdej okazji, by coś zrobić
take sb on/hire sb zatrudnić kogoś
take on/up a new position objąć nowe stanowisko
take on extra hours pracować w godzinach nadliczbowych
take over from sb przejąć od kogoś obowiązki
take responsibility for sth wziąć za coś odpowiedzialność
take time off wziąć wolne
take unpaid leave wziąć bezpłatny urlop
take up reference sprawdzić referencje kandydata
tax podatek
teamwork praca zespołowa
tip napiwek
unemployed bezrobotny
up-to-date aktualny
vacancy wakat, wolne stanowisko
wages płaca, dniówka
work flexitime mieć elastyczne godziny pracy
work for a company pracować w firmie
work for oneself pracować na własny rachunek
work in sales pracować w dziale sprzedaży
work long hours pracować do późna
work on sth pracować nad czymś
work to a deadline mieć wyznaczony termin na wykonanie pracy
work under pressure pracować pod presją
working conditions warunki pracy
workplace miejsce pracy
at some point w którymś momencie
attract investment przyciągać inwestycje
catch sb off-guard zaskoczyć kogoś
collect one's thoughts zebrać myśli
computer-generated zaprojektowany za pomocą komputera
contagious zaraźliwy
content zadowolony
devote oneself to sth poświęcić się czemuś
drop out of sth rzucić, przerwać coś
emerge pojawić się
fold one's arms skrzyżować ramiona
for hours on end bez końca
go together pasować do siebie, współistnieć
grumpy zrzędliwy
have no clue nie mieć pojęcia
in succession kolejno
inheritance spadek
keep sb in the loop informować kogoś na bieżąco
last long przetrwać, utrzymać się
launch wprowadzić produkt na rynek
maintain eye contact utrzymać kontakt wzrokowy
make the headlines trafić na czołówki gazet
make up one's mind zdecydować się
man's world męski świat
money-minded dbający tylko o pieniądze
on daily basis na co dzień
on top of poza, oprócz
one' brain switches off czyjś umysł się wyłącza
role model wzór do naśladowania
shake hands firmly mocno uścisnąć sobie dłonie
sit upright siedzieć prosto
smile wickedly śmiać się szelmowsko
stick to the point mówić na temat
technology-oriented zainteresowany techniką
work-wise w związku z pracą
yearly coroczny
Created by: martawcisel
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards