Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Macmillan PR u5

repetytorium (Macmillan) PR u5 ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE

EnglishPolish
adolescence wiek dojrzewania
adolescent dorastający/a chłopak/dziewczyna
adult dorosły
adulthood dorosłość
be getting on starzeć się, posuwać się w latach
be born urodzić się
birth narodziny
bring sb up wychować kogoś
childhood dzieciństwo
grow up dorastać
grown-up dorosły
in one’s early/mid/late twenties w wieku dwudziestu kilku/około dwudziestu pięciu/niespełna trzydziestu
mature/immature dojrzały/niedojrzały
newborn noworodek
pensioner emeryt/emerytka
pregnancy ciąża
toddler małe dziecko (w wieku gdy zaczyna się chodzić)
turn forty skończyć czterdzieści lat
twenty-five-ish około dwudziestu pięciu lat
young at heart młody duchem
youth młodość
best mate najlepszy/a przyjaciel/przyjaciółka
brother-in-law szwagier
close friend bliski przyjaciel/przyjaciółka
colleague kolega/koleżanka z pracy
dependent osoba na czyimś utrzymaniu
distant cousin daleki/a kuzyn/kuzynka
ex-husband/ex-wife były/a mąż/żona
extended family rodzina wielopokoleniowa
fiancé/fiancée narzeczony/narzeczona
foster a child przyjąć dziecko do rodziny zastępczej
fostered umieszczony w rodzinie zastępczej
godfather ojciec chrzestny
great-grandparent prababcia lub pradziadek
half-brother/half-sister brat/siostra przyrodni/a
identical twins bliźnięta jednojajowe
immediate family najbliższa rodzina
marriage małżeństwo
nephew siostrzeniec, bratanek
niece siostrzenica, bratanica
only child jedynak/jedynaczka
orphan sierota
sibling brat lub siostra
single parent samotny rodzic
soul mate bratnia dusza
stepfather/stepmother ojczym/macocha
stepson/stepdaughter pasierb/pasierbica
sworn enemy śmiertelny wróg
widow/widower wdowa/wdowiec
browse the web przeglądać strony internetowe
check out the news sprawdzać wiadomości
chill out relaksować się
clear the table sprzątać ze stołu
confide in sb zwierzać się komuś
do a course pójść na kurs
do a crossword rozwiązywać krzyżówkę
do one’s chores wykonywać swoje obowiązki w domu
do one’s hair układać włosy
eat out jeść na mieście
fil lup with petrol napełnić auto benzyną
follow a routine wykonywać rutynowe czynności
for peace and quiet do ciszy i spokoju
freshen up odświeżyć się
get a change of scene zmienić otoczenie
get an early night pójść wcześniej spać
get dressed ubierać się
get on well with sb mieć dobre stosunki z
go on Facebook wejść na Facebooka
go out and about wyjść na miasto, wyjść do ludzi
go out for a meal pójść do restauracji
go round with sb zadawać się z kimś, spędzać z kimś czas
gossip plotki
have/organise/throw a party zorganizować imprezę
have a lie-in późno wstać, poleżeć dłużej w łóżku
have one’s fair share of fun bardzo dobrze się bawić
have sth in common with mieć coś wspólnego z
help out pomagać
hit the town wyskoczyć na miasto
lay the table nakrywać do stołu
lie down położyć się
load the dishwasher ładować zmywarkę
look up to sb podziwiać kogoś
loosen up wyluzować się
make the most of sth wykorzystać coś do maksimum
make one’s bed ścielić łóżko
party to the early hours imprezować do białego rana
pick sth up kupić coś, odebrać coś
put on a wash nastawić pranie
put one’s feet up wyciągnąć się (odpocząć)
put out the rubbish wynosić śmieci
recharge one’s batteries naładować baterie, zregenerować się
retreat on one’s room pójść do swojego pokoju
run errands załatwiać sprawy
run out of sth komuś coś się skończyło
set the alarm nastawić budzik
socialise udzielać się towarzysko
stick one’s head in a book wsadzić nos w książkę
switch off wyłączyć się
take a break zrobić sobie przerwę
take after sb być podobnym do kogoś
take it easy nie przemęczać się
take one’s mind off sth oderwać myśli od czegoś
(sth) takes it out of you (coś) cię męczy, wyczerpuje
unwind odprężyć się
watch catch-up TV oglądać catch-up TV (usługa pozwalająca na oglądanie programów telewizyjnych w późniejszym terminie przez internet)
while away the time uprzyjemnić sobie czas
anniversary rocznica
best man drużba
birthday treat niespodzianka, prezent z okazji urodzin
bride panna młoda
bridesmaid druhna
carnival parade parade karnawałowa
christening chrzest
cocktail party koktajl
coming of age party przyjęcie z okazji osiągnięcia pełnoletności
family tradition tradycja rodzinna
fancy dress party bal przebierańców
funeral pogrzeb
golden handshake wysoka odprawa
greetings card kartka z życzeniami
groom pan młody
hen party wieczór panieński
honeymoon miesiąc miodowy
housewarming party parapetówka
school prom studniówka, bal na zakończenie szkoły
stag do wieczór kawalerski
street party impreza uliczna
tea party podwieczorek
tie the knot pobrać się
wedding Deception wesele
against sb’s better judgement wbrew czyjemuś zdrowemu rozsądkowi
argue/argument kłócić się/kłótnia
be complete opposites bardzo różnić się od siebie, być jak ogień i woda
behave/behaviour zachowywać się/zachowanie
broad-minded tolerancyjny
confront/confrontation stawiać czoła, konfrontować
disagree/disagreement nie zgadzać się/różnica zdań
discipline dyscyplina
divorce rates odsetek rozwodów
dump rzucić (kogoś)
end a relationship zakończyć związek
family values wartości rodzinne
fellowship koleżeństwo, braterstwo
get a divorce rozwieść się
give sb the silent treatment nie odzywać się do kogoś
go ballistic bardzo się zdenerwować
ground szlaban na wychodzenie z domu
have a difference opinion mieć różne zdania
have a fight pokłócić się
have a fling zaszaleć
have an affair mieć romans
intolerant nietolerancyjny
lay down some (ground) rules wyznaczać (podstawowe) zasady
learn right from wrong rozróżniać dobro od zła
life long commitment zobowiązanie na całe życie
narrow-minded ograniczony, o wąskich horyzontach
push the limits testować granice
rebel.rebellion buntować się/bunt
respect other people szanować innych ludzi
row kłótnia
sarcastic sarkastyczny
separated w separacji
set boundaries stawiać granice
snub lekceważyć
stick to the rules trzymać się zasad
take a dislike to sb powziąć niechęć do kogoś
take sb’s side wziąć czyjąś stronę
uplight spięty, nerwowy
virtues and vices cnoty i przywary
break off engagement zerwać zaręczyny
break up zerwać z kimś
catch sb out przyłapać kogoś (np. na kłamstwie)
cheat on sb zdradzać kogoś
cut off/stop an allowance wstrzymać wypłatę kieszonkowego
fall In with a bad crowd wpaść w złe towarzystwo
fall out with sb pokłócić się z kimś
get away with sb uniknąć kary za coś
get back on track wrócić na dobrą drogę
get back together wrócić do siebie
get on (well) with mieć dobre stosunki z
get one’s point across wytłumaczyć swój punkt widzenia
go back on one’s promise nie dotrzymać obietnicy
go on about sth ciągle mówić o czymś
go out with sb umawiać się z kimś
have it out with sb wyjaśnić coś sobie
let sb down zawieść kogoś
make up with sb pogodzić się z kimś
pull oneself together wziąć się w garść
put up with sb tolerować kogoś, znosić kogoś
split up rozstać się
stand up to sb sprzeciwiać się komuś
talk things through przedyskutować sprawę
tell sb off zbesztać kogoś, zrugać
walk out on sb odejść od kogoś
at the drop of a hat natychmiast, bez wahania
backdrop tło
be aware być świadomym
be green zzielenieć z zazdrości
beneficial korzystny
come down to kiedy przyszło co do czego
come to (a place) przybyć do
consider uważać za
cost an absolute fortune kosztować majątek
discerning przenikliwy, bystry
drop spadać
equivalent odpowiednik
family tree drzewo genealogiczne
fiddle with sth bawić się czymś
for instance na przykład
fuss zgiełk, zamieszanie\
gain zyskać
get established in one’s profession zdobyć uznanie w swoim zawodzie
go according to plan iść zgodnie z planem
go for sth zdecydować się na coś
in question wymieniony
indicato wskaźnik
intimate kameralny
locationwise biorąc pod uwagę lokalizację
look one’s age wyglądać na swój wiek
offer oferować
ostentatious pretensjonalny
outdated przestarzały
permission pozwolenie
reflect on sth zastanowić się nad czymś
relatively stosunkowo
remain pozostać
retirement emerytura
run awal uciec
set one’s mind on doing sth być zdeterminowanym aby coś zrobić
smoothly płynnie, bez problemów
treasure pieczołowicie przechowywać, cenic sobie
value doceniać
wisdom mądrość
Created by: martawcisel