Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

07/11/17

07/11/17_08. VAN HANG

QuestionAnswer
spend more than two hours answering them több mint két órát töltök a megválaszolásukkal
duty vám
tax adó
cash on delivery utánvét
the shoes that I advertise a cipő, amit hirdetek
I couldn't get my children to do this test. Nem tudtam megcsináltatni a gyerekeimmel ezt a tesztet.
stripe csík
A 2-3 mm stripe along the edges cannot be used. Egy 2-3 milliméteres sáv a széleken nem használható
They check who sent what. Leellenőrzik, hogy ki mit küldött.
expel sb elűzni vkit
a very large amount of mineral water nagyon nagy mennyiségű ásványvíz
to some degree bizonyos mértékig
have a great advantage nagy előnye van valakinek
assess sth felmér vmit
put sth aside félretenni vmit
I don't want my son to get a bad mark. Nem akarom, hogy a fiam rossz jegyet kapjon.
customs officer vámos
blame sth on sb vádolni / okolni vkit vmivel
deceive sb becsapni vkit
I know what a good duck breast is like. Tudom milyen a jó kacsamell.
tender puha (hús esetén használjuk)
sauce szósz, mártás
memorable emlékezetes
completely muted teljesen le van némítva
be willing to do sth hajlandó vmit csinálni
recipient a fogadó fél
immediate payment azonnali kifizetés
signature aláírás
obedient megengedő
credit card hitelkártya
All banks have to be able to hanlde immediate payments by next summer. Minden banknak jövő nyárra képesnek kell lennie, hogy azonnali kifizetéseket végre tudjon hajtani.
If we sold this bank, we wouldn't have to pay 2 billion forints for the project. Ha eladnánk ezt a bankot, nem kellene 2 milliárdot fizetnünk a projektért.
election választás (politikai értelemben)
beyond sth vmin túl
Last week the former CEO was replaced. A múlt héten a vezérigazgató le lett cserélve.
common sense józan ész
two-way journey oda-vissza út
the Dutch a Hollandok
be bored with sth unni vmit
We are bored with Coatia. Unjuk Horvátországot.
parasol napernyő
shade árnyék (amiben ücsörögni lehet)
100 m wide 100 méter széles
latitude szélességi kör
longitude hosszúsági kör
apartment /ö'partment/ (ne hagyd le a "-t"!) apartman
the last holiday together az utolsó nyaralás együtt
in spite of that annak ellenére
wallet pénztárca
purse kicsi "szütyő"
multiplication table szorzótábla
use the public transport free of charge használni a tömegközlekedést ingyenesen
voucher /váucsr/ jegy (pl. kajajegy)
I really doesn't make a difference. Tényleg nincs különbség.
unreliable megbízhatatlan
his elder sister az idősebbik lánytestvére
Created by: Robika