Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EELARVE

Riigi- ja isiklikeelarved, 9. klass ühiskonna õpetus õpik lk 30-37

TermDefinition
RIIGIEELARVE Rahaline plaan, kõigi eelarve aasta jooksul laekuvate tulude ja tehtavate kulutuste kohta
RAHANDUSAASTA Periood, mis algab Eestis 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril
DEFITSIIT Eelarve puudujääk ehk kulud ületavad tulusi
RIIGILÕIV Teenustasu, mida inimene maksab kui esitab tunnistuse või tõendi saamiseks dokumendid ametiasutusse
STRUKTUURITOETUS EL fondidest jagatav raha(nt: haiglate ja teede remondi raha)
VALITSEMISKULUD Kulutused, mida riik teeb oma ülesannete täitmiseks
EELARVE Tulud ja kulud kokku arvestatuna
DEEBETKÄIVE Näitab kulutatud summat
KREEDITKÄIVE Näitab kontole laekunud raha
AKTSIA Osalus, annab valdajale õiguse saada osa ettevõtte kasumist
AKTSIONÄR Aktsia omanik
LIISING JA LAEN Järelmaksud intressiga
Created by: EllaMKgr