Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Blondynka 1-4

Espanol - Blondynka na jezykach 1-4

QuestionAnswer
Dziękuję... Gracias...
Dziękuję bardzo. Muchas gracias.
Nie ma za co. De nada.
Proszę... Por favor...
Proszę bardzo. Aquí está.
Dzień dobry. Buenos días.
Dobry wieczór. Buenas tardes.
Do widzenia. Adiós.
Dobranoc... Buenas noches...
Życzę miłego dnia. Le deseo un buen dia.
Jestem z Polski. Soy de Polonia.
Jestem Polakiem. Soy polaco.
Jestem Polką. Soy polaca.
Nie mówię po hiszpańsku. No ablo español.
Nie rozumiem. No entiendo.
Powoli... Despacio...
Proszę, mów powoli. Por favor, habla despacio.
Nazywam się: Me llamo:
Jak się masz? ¿Cómo estás?
Mam się świetnie, dziękuje. Estoy bien, gracias.
Miło mi cię poznać (kiedy mówi mężczyzna). Encantado de conocerte.
Miło mi cię poznać (kiedy mówi kobieta). Encantada de conocerte
Tak... Sí...
OK, dobra... Vale...
Nie... No...
Kocham Cię. Te quiero.
Proszę (przy proszeniu o coś)... Por favor...
Proszę (przy podawaniu)... Aquí está...
Przepraszam... Perdón...
Dobry, dobra... Bueno, buena...
Dobrzy, dobre... Buenos, buenas...
Zły, zła... Malo, mala...
Źli, złe... Malos, malas...
To jest dobre. Esto es bueno.
To jest bardzo dobre. Esto es muy bueno.
To jest złe. Esto es malo.
To jest bardzo złe. Esto es muy malo.
Czy mówisz po angielsku? ¿Hablas inglés?
Nie rozumiem. No entiendo.
Nie wiem. No sé.
Jeszcze raz. Otra vez.
Powiedz to po angielsku. Dilo en inglés, por favor.
Powiedz to po hiszpańsku. Dilo en español, por favor.
1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
30 treinta
40 cuarenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setienta
80 ochenta
90 noventa
100 cien
200 doscientos
250 doscientos cincuenta
1000 mil
Created by: krzysiud