Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sibika chap 5

QuestionAnswer
tumutukoy sa mga anyong lupa at anyong tubig ng bansa topograpiya
mababa, malawak at patag na anyong lupa kapatagan
pinakamalaking kapatagan sa bansa kapatagan ng Gitnang Luzon
mainam pagtaniman ng palay, mais, tubo at iba't ibang gulay kapatagan
mainam pagtayuan ng panahanan at mga gusali kapatagan
isang patag na lupang nasa pagitan ng mga burol o bundok lambak
tulad sa kapataganm pagsasaka rin ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa ____ lambak
isang mataas na anyong lupa bundok
kabit-kabit na mga bundok bulubundukin
pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas bulubundukin ng Sierra Madre
pinakamataas na bundok sa Pilipinas Mt. Apo
pinagkukunan ito ng troso na ginagamit sa paggawa ng bahay at kasangkapanm gamot at iba pa bundok
pinagkukunan ng ginto, tanso, mamahaling hiyas, apog, bakal at iba pang mineral bundok
isang anyong lupa na may butas na nilalabasan ng usok, kumukulong putik at malalaking bato bulkan
pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas Taal Volcano
isang anyong lupa na halos napaliligiran ng anyong tubig tangway
isang anyong lupa na mataas at patag talampas
matulis na bahaging lupa na nakausli sa katubigan na maaaring isang dagat, lawa o karagatan tangos
anyong tubig na malalim, malawak at maalat dagat
isang malawak na bahagi ng dagat na pumapasok sa kalupaan golpo
mainam na daungan ng mga sasakyang pandagat dahil malalim ang anyong tubig na ito golpo
isang makipot at likas na daanang tubig alat kipot
pinag-uugnay nito ang dalawang malaking anyong tubig kipot
anyong tubig na hindi lubusang napaliligiran ng lupa at may likas na daanan na pinapasukan o nilalabasan ng tubig look
anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar talon
anyong tubig na napaliligiran ng mga anyong lupa lawa
anyong tubig na nanggagaling sa mataas na lugar tulad ng bundok at umaagos patungo sa dagat ilog
pinakamahabang ilog sa Pilipinas Cagayan River
pinakamalaking ilog sa Mindanao Rio Grande de Mindanao
pinanggagalingan ito ng tubug para sa inumin irigasyon at gamit-industriyal at pagkain ilog
tumutukoy sa kondisyon ng atmospera sa isang partikular na oras, sa isang partikular na lugar; ito ay iniuugnay sa temperature, halumigmig, presipitasyon, kaulapan, sikat ng araw, at hangin sa isang tiyak na araw o oras panahon
____ ay ang kondisyon ng atmospera sa mahabang panahon klima
ang mga bansa sa ______ ay may klimang tropikal na may dalawang panahon - ang tag-init at tag-ulan low latitude
ang mga bansa sa _____ ay may katamtamang klima na binubuo na apat na panahon - tagsibol, tag-araw, taglagas, at taglamig middle latitude
ang mga bansa sa ____ ay may iisang panahon - taglamig high latitude
ito ang tindi ng init o lamig ng atmospera temperatura
ang ____ ng atmospera ng isang partikular na lugar ang tumitiyak sa mga kondisyon ng panahon ng lugar na iyon temperatura
ito ay naiimpluwensyahan ng altitude at latitude; habang tumatas ang altitude o elebasyon, ito ay bumababa temperatura
ang low latitude ay ang rehiyon sa pagitan ng ____ at ____ Tropic of Cancer at Tropic of Capricorn
ang ____ na nasa 23.5ºH ay ang pinakahilagang hangganang naaabot ng tuwirang sikat ng araw Tropic of Cancer
ang ____ na nasa 23.5ºT ay ang pinakatimog hangganang naaabot ng tuwirang sikat ng araw Tropic of Capricorn
ang ____ ang tawag sa pagitan ng 66.5ºH hanggang Tropic of Cancer, gayndin ang 66.5ºT hanggang Tropic of Capricorn middle latitude
ang ____ ang tawag sa rehiyon ng Arctic Circle hanggang North Pole, gayundin naman ang Antartic Circle hanggang South Pole high latitude
ang _____ sa Pilipinas ay bunga ng lokasyon heograpikal nito at ang iba't ibang sistema ng hangin na umiiral sa bansa sa iba't ibang panahon ng taon klima
ang _____ ay ang umiiral na sistema ng hangin sa Pilipinas mula Nobyembre hanggang Pebrero northeast monsoon
ang _____ ay ang umiiral na sistema ng hangin sa Pilipinas sa mga buwan ng Hunyo, Hulyo, Agosto at Setyembre southwest monsoon
ang hanging _____ ay nagdadala ng malamig na temperatura at maulang panahon sa silangang bahagi ng Pilipinas amihan
ang ____ ay umiiral sa ibabaw ng tropiko, karaniwang itong nanggagaling sa silangan sabalas
Ang _____ ay ang umiiral na sistema ng hangin sa Pilipinas sa natitirang bahagi ng taon at kung mahina ang hanging amihan at habagat sabalas
Ang sabalas ay kilala rin bilang _____ trade winds
ang ____ ng Pilipnas ay inilalarawan batay sa distribusyon ng ulan na natatanggap ng isang lugar sa iba't ibang buwan ng taon:tuyo at basa klima
ang _____ uri ng klima sa Pilipinas ay may dalawang malinaw na panahon unang
ang ____ uri ay walang tuyong panahon at may panahon ng sukdulang pag-ulas mula Disyembre hanggang Pebrero ikalawang
ang ____ uri ng klima sa Pilipinas ay ang panahon na tuyo mula Nobyembre hanggang Abril at basa sa natitira pang bahagi ng taon ikatlong
ang ____ uri ng klima sa Pilipinas ay ang pag-ulan ay humigit-kumulang pantay sa buong taon ikaapat
ito ay ang distansyang sinusukat sa pagitan ng dalawang parallel latitude
ito ay ang mga guhit na kaagapay ng equator parallel
ito ay ang mga guhit na mula silangan pakanluran parallel
Ang _____ lamang ang malaking bilog sa mga parallel equator
ang ____ na 0º latitude ay naghahati sa mundo sa dalawang magkasinlaking bahagi:ang Northern at Southern Hemisphere equator
ito ang distansya sinusukat sa pagitan ng dalawang meridian longitude
ito ay ang guhit mula hilaga patimog meridian
ang _____ na 0º longitude ay naghahati sa mundo sa dalawang magkasinlaking bahagi:and Eastern at Western Hemisphere Prime Meridian
lahat ng meridian ay malalaking ______ bilog
ang mga meridian ay mula hilaga patimog hanggang sa magtagpo ang mga guhit sa mga ________ pole
ang Prime Meridian ay naghahati sa mundo sa ______ magkasinlaking bahagi 2 (Eastern at Western Hemisphere)
Ang equator ay naghahati sa mundo sa ______ magkasinlaking bahagi 2 (Northern at Southern Hemisphere)
ginagamit na panukat ang ______ sa mga guhit latitude at longitude digri
ang ____ ang point of reference sa pagsukat pahilaga o patimog ng hemispero equator
ang ____ ang point of reference sa pagsukat pasilangan o pakanluran ng hemispero Prime Meridian
mahahanap ang tiyak na lokasyon ng isang lugar sa ____ paraan dalawang (kabisera at geographical extent)
ang Maynila ay nakalatag sa ____ºH at 121ºS 15
ang lokasyon ng isang bansa ayon sa mga nakapaligid na anyong tubig ay tinatawag na lokasyon insular o _________ maritima
ayon sa lokasyon insular ng Pilipinas, matatagpuan sa silangan ng bansa ang _____ Pacific Ocean
ayon sa lokasyon insular ng Pilipinas, matatagpuan sa kanluran ng bansa ang _____ South China Sea
ayon sa lokasyon insular ng Pilipinas, matatagpuan sa hilaga ng bansa ang _____ Bashi Channel
ayon sa lokasyon insular ng Pilipinas, matatagpuan sa timog ng bansa ang _____ Sulu Sea at Celebes Sea
ang lokasyon ng isang bansa ayon sa mga nakapaligid na bansa ay tinatawag na _______ lokasyon bisinal
ayon sa lokasyon insular ng Pilipinas, matatagpuan sa hilaga ng bansa ang _____ Taiwan at South Korea
ayon sa lokasyon insular ng Pilipinas, matatagpuan sa timog ng bansa ang _____ Indonesia, Sabah at Brunei
ayon sa lokasyon insular ng Pilipinas, matatagpuan sa kanluran ng bansa ang _____ Cambodia, Laos at Vietnam
ayon sa lokasyon insular ng Pilipinas, matatagpuan sa silangan ng bansa ang _____ Micronesia at Marianas
ano ang kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas? nasa ruta ng kalakalan ang Pilipinas
ano ang anyo/hugis ng Pilipinas? letra y
ang arkipelago ng Pilipinas ay may kabuuang lawak na ______ kilometro kwadrado 300,000
sa bisa ng kasunduang ito, ang US ay nagbayad sa Spain ng $20 milyon upang mapasakamay nito ang pamamahala sa buong Pilipinas Kasunduan sa Paris
kailan nilagdaan ang Kasunduan sa Paris? Disyembre 10, 1898
sa bisa ng kasunduang ito, ang US ay nagbayad sa Spain ng $100 milyon upang madagdag sa teritoryo ng Pilipinas ang pulo ng Cagayan, Sulu, at Sibutu Kasunduan sa Washington
kailan nilagdaan ang Kasunduan sa Washington? Nob 7, 1900
sa bisa ng kasunduaan ito, nadagdag sa teritoryo ng Pilipinas ang Turtle Islands at Mangsee Islands Kasunduan ng United States at Great Britain
kailan nilagdaan ang Kasunduan ng United States at Great Britain? Hulyo 2, 1930
ipinahayag dito ni Pangulong Ferdinand E. Marcos na ang pulo ng Kalayaan ay bahagi ng Pilipinas Pampanguluhang Batas bilang 1596
kailan ipinahayag ang Pampanguluhang Batas bilang 1596? Hunyo 11, 1978
ito ang pagtakda ng straight baseline sa bansa kung saan ang mga karagatan nakapaloob sa baseline ay itinuturing sakop ng bansa Doktrinang Pangkapuluan
sino ang nagpaliwanag ng Doktrinang Pangkapuluan sa UNCLOS? Senador Arturo Tolentino
kailan pinatibay at nilagdaan ng 130 bansa ang Doktrinang Pangkapuluan? Disyembre 10, 1982
sa bisa ng Doktrinang Pangkapuluan naitalaga ang ____ nautical miles na layo ng dagat teritoryal mula sa pampang ng mga bansang arkipelago 12
sa bisa ng Exclusive Economic Zone,pinagkalooban ng hurisdiksyon ang mga bansa ng hanggang _____ nautical miles mula sa batayang linya kung saan ang dagat teritoryal ay sinusukat 200
sa pamamagitan ng Pampanguluhang Batas bilang 1596, ipinahayag ni Marcos na ang Spratlys ay bahagi na ng lalawigan ng _____ Palawan
ang pinakadulong hilagang mga pulo ng Pilipinas ay malapit sa pulo ng ______ Taiwan
ang pinakatimog ng mga pulo ng Pilipinas ay malapit sa baybayin ng _____ Borneo
itinatadhana ng ________ ang pambansang teritoryo ng Pilipinas Konstitusyon ng 1987
ang ______ ang tinuturing na pinakamahalagang likas na yaman sa buong daigdig tubig
binubuo ng halos ____% ang katubigan sa mundo 71
sa kabuuang bahagdan ng katubigan sa mundo, ____% lamang ang tubig-tabang 3
itinuturing ang ______ bilang pinakamayamang pangisdaan sa ating bansa Sulu Sea
ang Pilipinas ay may ____ species ng isda 2157
tinatawag na _________ ang mga isang sagana sa ating pangisdaan marine fishes
ang ____ ay ang isdang pinalalaki sa mga swampland o latian na ginagawang mga palaisdaan bangus
ang ____ ay kanlungan kung saan pinalalaki ang bangus, hito, tilapia, at iba pang isda baklad
ang rehiyong may pinakamalaking produksyon mula sa palaisdaan ay ang _____ gitnang luzon
may _____ uri ng pangisdaan sa ating bansa tatlo(panloob na pangisdaan, coastal na pangisdaan, pangisdaan sa lahat ng dagat)
sa coastal na pangisdaan, sinasagawa ito ng mga ordinaryong mangisngisda sa layong ____ milya sa ating katubihan 3
sentrong pakyawan ng mga isda ang pamilihan sa ____ Navotas
ang gamit-_______ ng tubig ay bilang pang-inom, panluto, pampaligo, at gamit sa sewerage system domestik
ang gamit-______ ay paggamit ng tubig bilang sangkap sa paggawa ng mga tapos na produkto, paggawa ng yelo at iba pa industriyal
Ang timog katagaluganm partikular ang Quezon at Laguna ang nangunguna sa produksyon ng ____ niyog
ang pangunahing rehiyon prodyuser ng bigas ay ang ______ gitnang luzon
ang pangunahing rehiyon prodyuser ng mais ay ang ____ SOCCSKSARGEN
may ___ uri ng yamang mineral 3(metal, di-metal at panggatong na mineral)
ang yamang mineral na matatagpuan sa Baguio, Paracale, Masbate at Surigao ginto at pilak
ang yamang mineral na matatagpuan sa Ilocos Norte, Camarines Norte at Cotabato bakal
ang yamang mineral na matatagpuan sa Zambales, Palawan, Davao Oriental, Romblon at Samar nikel
ang yamang mineral na matatagpuan sa Cebu, Negros Occidental, Marinduque, Benguet, Samar tanso
ang yamang mineral na matatagpuan sa Romblon marmol
ang yamang mineral na matatagpuan sa Zambales at Pangasinan asbestos
ang yamang mineral na matatagpuan sa Cebu karbon
ang yamang mineral na matatagpuan sa Palawan at Sulu Sea petrolyo
ang _____ na natagpuan sa Cebu ay may mataas na gravity at ang produksyon ay umaabot sa 890,000 litro langis
ang uri ng kagubatan na tumutubo sa mga lugar na sobra ang ulan rainforest
ang uri ng kagubatan na yaong nakikita sa mga lalawigang bulubundukin pino
ang uri ng kagubatan na matatagpuan sa may katubigan mangrove o bakawan
ang uri ng kagubatan na sa kasalukuyan ay pinagsisikapang pangalagaan dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng yamang tubig at nagsisilbing pananggalang sa mga pagbaha mid-mountain o malumot
ang pinakamalawak na timberland ay ang ____ Cagayan Valley
ang ____ ay mga lugar pasyalan na pinili o idineklara batay sa mga katangian at kahalagahan nito national park
ang may pinakamalawak na kagubatan na ginawang national park ay ang _____ katimugang tagalog
pinakamahalagang mineral na metalik sa Pilipinas ginto
kilalang pangisdaan sa hilagang kanluran ng Palawan Malampaya Sound
kilalang pangisdaan sa Visayan Sea Estancia, Iloilo
gubat na pinagkukunan ng mga kailangang tabla kagubatang rainforest
pinakamalaking lambak sa Pilipinas lambak ng Cagayan
Created by: karlo