Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Macmillan PR u2

repetytorium (Macmillan) PR u2 DOM

EnglishPolish
the place where we live miejsce zamieszkania
types of house rodzaje domów
affordable housing mieszkania w przystępnej cenie
bedsit kawalerka do wynajęcia
block of flats blok mieszkalny
bungalow dom parterowy
cottage domek wiejski
detached house wolnostojący dom/ jednorodzinny
family home dom rodzinny
housing estate osiedle mieszkaniowe
mansion rezydencja
mobile home przyczepa mieszkalna
nursing home dom spokojnej starości
retirement flat mieszkanie dla osoby starszej/ wymagającej opieki
semi-detached house bliźniak
sheltered accommodation mieszkanie dla osób wymagających częściowej opieki
studio flat kawalerka
terraced house dom szeregowy
tower block wieżowiec
villa willa
location położenie
a stone’s throw from o rzut kamieniem/ beretem od
above nad
across (the road) po drugiej stronie (ulicy)
amenities udogodnienia
away from hustle and bustle daleko od zgiełku
central location centralne położenie
commute dojeżdżać do pracy/ szkoły
country lane wiejska dróżka
district dzielnica
in a rural area w wiejskiej okolicy
in the heart of the countryside na głębokiej wsi
in the middle of nowhere na odludziu
in the suburbs na przedmieściach
inhabitant miszkaniec/mieszkanka
isolated odosobniony
located położony
neighbourhood sąsiedztwo/okolica
off the beaten track na uboczu
on the edge of town na skraju miasta
overlook mieć widok na
rolling countryside pagórkowate okolice wiejskie
within walking distance of
describing houses opis domu/pomieszczeń i ich wyposażenia
rooms and parts of the house pomieszczania i części domu
attic/loft strych/poddasze
basement/cellar piwnica
carport wiata na samochód
ceiling sufit
chimney komin
corridor korytarz
drive podjazd
extension przybudówka
fence ogrodzenie
fireplace kominek
hallway korytarz
landing półpiętro
laundry room domowa pralnia
lift winda
porch ganek
sched szopa
study gabinet
utility room pomieszczenie gospodarcze
describing the house opis domu
accesor-free space wnętrze bez dodatków
airy przewiewny
badly-decorated źle odnowiony
bare floor goła podłoga
charming uroczy/czarujący
cluttered /uncluttered zagracony/niezagracony
cosy przytulny
crack of the ceiling pęknięcie na suficie
cramped ciasny
curve zaokrąglenie/róg
dilapidated zniszczony/rozpadający się
dingy obskurny
dusty zakurzony
easy to maintain łatwy w utrzymaniu
enhanced podkreślony
focalpoint punkt centralny
furnished/unfurnished umeblowany/nieumeblowany
homely przytulny
imposing imponujący
in need of renovation do remontu
inconvenient niewygodny/niedogodny
interior desing architektura wnętrz
luxurious luksusowy
minimalist room minimalistycznie urządzony pokój
modern nowoczesny
neutral colour kolor neutralny
oak dębowy
old-fashioned staromodny
open-plan bez ścian dziłowych
picturesque malowniczy
primary colours kolory podstawowe
private/secluded odosobniony
rambling nieforemny/zbudowany bez planu/chaotyczny
run-down zniszczony/w złym stanie
silver srebrny
sleek lines proste/szlachetne linie
snug przytulny/zaciszny
spacious przestronny
spotless nieskazitelnie czysty
storage składowanie/przechowywanie
stuffy duszny
tarnished zmatowiały
tidy/untidy uporządkowany/nieuporządkowany
tranquil spokojny
under construction w budowie
unique-looking o wyjątkowym wyglądzie
well-designed dobrze zaprojektowany
well-maintained dobrze utrzymany
furniture and equipment meble i wyposażenie
alarm clock budzik
antique clock zabytkowy zegar
bedside table stolik nocny
bin kosz/pojemnik na śmieci
blanket koc
blinds żaluzje/rolety
bookcase biblioteczka
bunk beds łóżko piętrowe
burglar alarm alarm antywłamaniowy
central heating centralne ogrzewanie
chest of drawers komoda
coat hooks haczyki na odzież
curtain zasłona
cushion poduszka dekoracyjna
dishwasher zmywarka
doorstop odbój drzwiowy
double bed podwójne łóżko
double-glazed z podwójną szybą
draught excluder taśma lub poduszka uszczelniająca drzwi
duvet kordła
electrical appliance urządzenie elektryczne
extractor fan wyciąg/wentylator
fitted carpet wykładzina dywanowa
floorboards deski podłogowe
flower pot doniczka
framed photos zdjęcia w ramkach/oprawione
freezer zamrażarka
fruit bowl miska na owoce
hand(of a clock) wskazówka(zegara)
hoover odkurzacz
kettle czajnik
kitchen appliances sprzęt kuchenny
kitchen utensils przybory kuchenne
knick-knack bibelot
knocker kołatka
lampshade abażur
lighting oświetlenie
mantelpiece półka nad kominkiem
net curtain firanka
ornament ozdoba
oven piekarnik
pillow poduszka
potted plant roślina doniczkowa
rack stojak
radiator grzejnik
roller blind roleta
rug dywanik
shutter okiennica
single bed pojedyncze łózko
sink zlew
smoke alarm alarm przeciwpożarowy
stair rail poręcz przy schodach
uneven floor nierówna podłoga
wallpaper tapeta
washbasin umywalka
window pane szyba okienna
windowsill parapet okienny
wine rack stelaż na butelki od wina
worktop blat kuchenny
household and garden jobs prace w domu i w ogrodzie
bleach wybielacz
broom miotła
brush szczotka
change the beds zmieniać pościel
clear the table sprzątać ze stołu
declutter posprzątać/uporządkować
demolish burzyć
dishwasher tablet tabletka do zmywarki
do the gardening wykonywać prace ogrodowe
do the housework zajmować się domem
dust ścierać kurz
duster ściereczka do ścierania kurzu
dustpan and brush szufelka i zmiotka
empty dishwasher opróżniać zmywarkę
fish pond staw rybny
flowerbed klomb
green fingers smykałka do uprawy roślin
hang out(the sheets) rozwieszać(pościel)
have a good clear-out zrobić generalne porządki
hedge żywopłot
hoover the carpet odkurzać dywan
iron the clothes prasować ubrania
lawnmover kosiarka
make the bed ścielić łóżko
mop mop
mow the lawn kosić trawnik
(-re)plaster (ponownie)otynkować
polish polerować
put out the bin wystawić na zewnątrz pojemnik ze śmieciami
rake grabie
rinse opłukać
rubber gloves gumowe rękawiczki
scrape(food off plates) zeskrobać(jedzenie z talerza)
scrub szorować
soak namoczyć
soap mydło
spade szpadel
sponge gąbka
sweep the floor zamiatać podłogę
tidy the desk porządkować biurko
trowel rydel
washing powder proszek do prania
washing-up liquid płyn do mycia naczyń
rental, purchasing and selling property wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości
all mod cons wszystkie wygody
auction aukcja/licytacja
bid oferta w licytacji
bill rachunek
charge pobierać opłatę/liczyć
deposit kaucja/zaliczka
estate agent agent/agentka nieruchomości
give a notice wypowiedzieć umowę najmu
housewarming party parapetówka
instalment rata
mortgage hipoteka
move in wprowadzić się
on the market na rynku
outside one’s budget przekraczający budżet
pay in advance zapłacić z góry
per week na tydzień
plot of land działka/kawałek ziemi
rent czynsz/wynająć
take out a mortgage wziąć kredyt hipoteczny
tenant najemca/lokator
to let/to rent do wynajęcia
other inne
atrocious plan okropny plan
be off one’s head zwariować
blurry zamazany
bump into sb spotkać kogoś przypadkiem
carry sth out przeprowadzać
clear one’s throat odchrząknąć
complain skarżyć się/narzekać
contented zadowolony
count on sb liczyć na kogoś
creak skrzypieć
criticise krytykować
do a disservice to sb źle się komuś przysłużyć
embellish ubarwić/upiększyć
grumble narzekać
imaginary zmyślony
kick up a fuss wszcząć awanture
know next to nothing prawie nic nie wiedzieć
lead to sth prowadzić do czegoś
leak przeczekać
leave the nest wyfrunąć z gniazda
make a switch przestawić się
make for sth kierować się w stronę czegoś
make off with sth ulotnić się/uciec z czymś
make sth out dostrzec coś/dosłyszeć coś/zrozumieć coś/udawać
make sth out zmyślić coś
make up pogodzić się
moan about sth jęczeć/narzekać na coś
mutter mamrotać
precious cenny
public transport środki transportu publicznego
roam włóczyć się
solitude samotność
squashed wciśnięty
stain plama
stream in wlewać się
stumble upon sb natknąć się na kogoś
turn into sb/sth stać się kimś/czymś/zmienić się w kogoś/coś
turn up for sth stawiać się na coś
urban/rural life miejskie/wiejskie życie
usher wprowadzić/zaprowadzić
vivid memory żywe wspomnienia
wispy hair rzadkie włosy
wizened pomarszczony
wrapped up in sth pochłonięty czymś
Created by: martawcisel