Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Fizika

Klausimai-atsakymai

QuestionAnswer
Koks ilgio matavimo vienetas? Metras
Elektros srovės stiprio pagrindinis matavimo vienetas? Amperas
Ką gausime jei nueitąjį kelią padalinsime iš judėjimo laiko? Greitį
Kaip vadinasi kūno nueitas atstumas? Kelias
Anglų fizikas ir matematikas suformulavęs tris pagrindinius kūnų sąveikos ir judėjimo dėsnius, kurie pavadinti jo vardu? Niutonas
Ką gausime kūno masę padalinę iš kūno tūrio? Tankį
Jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne, kokia tai jėga? Tamprumo
Kaip vadinasi prietaisas jėgai matuoti? Dinamometras
Kaip vadinasi jėga, kuria Žemė traukia kūną? Sunkis
Kaip dar vadiname pastovų dydį? Konstanta
Kaip vadinama trintis, kuri atsiranda vienam kūnui riedant kito kūno paviršiumi? Riedėjimo
Kaip vadinamas darbas atliktas per vienetinį laiką? Galia
Kaip vadinasi energija, kurios turi judantis kūnas? Kinetinė
Kokia yra pusiausvyra, kai sunkio centras yra žemiau sukimosi ašies? Pastovioji
Kaip vadinasi laisvas kritimas ore? Nesvarumas
Created by: wandago