Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9th - ALL UNITS

VOCABULARY OF UNITS 1-10

QuestionAnswer
a great deal of pek çok
a year off bir yıllık mola
abroad yurt dışı
absolutely kesinlikle
access erişim
accident kaza
according to -e göre
ache ağrı
Acropolis of Athens Atina Akropolü
active aktif
activity etkinlik
adapt uyarlamak
add eklemek
advice tavsiye
advise tavsiye etmek
affect etkilemek
aftershock artçı sarsıntı
agree with aynı fikirde olmak
alert bildirmek
Alexandria İskenderiye
Alice in Wonderland Alice Harikalar Diyarında
allergy alerji
already zaten
analyse incelemek
ancient antik
announce ilan etmek
anyway her neyse
appear görünmek
apply uygulamak
architect mimar
area alan
armchair koltuk
as far as I remember hatırladığım kadarıyla
Asia Asya
attend katılmak
authority yetkili
aware farkında
awesome müthiş
b.c. milattan önce
Babylon Babil
babysitting çocuk bakıcılığı
band grup
battery pil
be allergic to alerjisi olmak
be in trouble başı dertte olmak
be injured yaralanmak
be involved içinde yer almak
be located in yer almak
be trapped sıkışmak
be unable to aciz olmak
beauty güzellik
beforehand önceden
beginning başlangıç
Beijing Pekin
beloved sevgili
benefit fayda
best-known en bilindik
block blok
bold koyu
break ara
breath nefes almak
bridge köprü
broadcast yayın
bubble balon
budget bütçe
burn yanmak, yakmak
busy meşgul
butterfly kelebek
Byzantium Bizans
calculator hesap makinesi
calm sakin
campaign kampanya
candle mum
car crash araba kazası
career kariyer
carry taşımak
case konu
castle kale
catch yakala(n)mak
cause neden, neden olmak
cavity boşluk
celebrate kutlamak
celebration kutlama
celebrity ünlü
cellar kiler
centre merkez
century yüzyıl
cereal tahıl
ceremony tören
certain kesin
certainly kesinlikle
chair sandalye
chance/opportunity fırsat
changing room giyinme kabini
channel kanal
characteristics karakter özellikleri
chart çizelge
chatty konuşkan
cheat kopya çekmek
check kontrol etmek
check-in girişini yapmak
check-in desk bilet ve bagajın kontrol edildiği yer
checklist kontrol listesi
cheerful neşeli
chef şef
cherry kiraz
childhood çocukluk
chill titreme
China Çin
choice tercih
choose seçmek
Christ the Redeemer Kurtarıcı İsa Heykeli
Christmas party Noel partisi
civil defense expert sivil savunma uzmanı
civil engineer inşaat mühendisi
clap alkışlamak
class sınıf
classmate sınıf arkadaşı
clearly açık bir biçimde
cliff uçurum
close yakın
cloth kumaş, bez
cloud bulut
clue ipucu
cocktail party kokteyl partisi
collapse çökmek
collect/accumulate birikmek, biriktirmek
color renk
colorful renkli
column sütun
combine birleştirmek
come alive canlanmak
come along eşlik etmek
come together bir araya gelmek
commemoration anma töreni
comment yorum
common yaygın
communicate with iletişime geçmek
community topluluk
company şirket
compare kıyaslamak
compete yarışmak
complaint şikayet
complete tamamlamak
concentration yoğunlaşma
concert konser
conclusion sonuç
confident kendine güvenen
congratulations tebrikler
connect bağlamak
connection bağlantı
consider düşünmek
consist oluşmak
construct inşa etmek
consume tüketmek
content içerik
continent kıta
continue devam etmek
contract sözleşme
contrary to common belief bilinenin aksine
contrast zıtlık
conversation sohbet
cook aşçı
cooker fırın ocağı
cool iyi, serin, havalı
coop kümes
coordinate koordine etmek, ayarlamak
corner köşe
correct doğru
cost mâl olmak
costume kostüm
couch kanepe
cough öksürmek
count saymak
countless sayısız
country ülke
court saha, mahkeme
cover örtmek, kaplamak, kapak
crash çarpmak
cream krem
create yaratmak
creative yaratıcı
creature yaratık, hayvan
criminal adli, suçlu
critical thinking eleştirel düşünme
criticize eleştirmek
crossroad yan yol
crowd kalabalık
crowded kalabalık
crush parçalamak
cry ağlamak
cucumber salatalık
cultural kültürel
curiosity merak
curly kıvırcık
current mevcut
customer müşteri
cut kesik
daily log günlük kayıt
dam baraj
damage zarar, zarar vermek
damaged hasar görmüş
danger tehlike
dangerous tehlikeli
dark brown koyu kahverengi
dash out dışarı fırlamak
daughter kız çocuğu
death ölüm
decide karar vermek
decision karar
decline reddetmek
decorate dekore etmek, süslemek
decorated süslü
decrease azalmak
dedicate adamak
defend savunmak
definitely kesinlikle
definition tanım
degree derece
delay gecikme
delete silmek
dentist dişçi
depart from ayrılmak
departures board kalkış/biniş saatleri panosu
departures lounge kalkış/biniş bekleme salonu
deposit para yatırmak
depressed karamsar
depressing bunaltıcı
describe tarif etmek
desert çöl
deserve hak etmek
design tasarlamak, tasarım
destination varış noktası
destroy yok etmek
detailed ayrıntılı
detergent deterjan
determine belirlemek, kararlaştırmak
determined kararlı
devastating yıkıcı
develop geliştirmek
dialogue diyalog
die ölmek
diet beslenme
different farklı
difficult zor
difficulty zorluk
dingo yaban köpeği
director yönetmen
dirty kirli
disaster felaket
disciplined disiplinli
discover keşfetmek
discovery keşif
discuss tartışmak
discussion tartışma
dish yiyecek, yemek
distract dikkatini dağıtmak
divide into bölmek
do you mind if I…? … yapmamın bir sakıncası var mı?
doctor doktor
document belge
documentary belgesel
doll oyuncak bebek
doomsday kıyamet günü
dot nokta
double room çift kişilik oda
down aşağı
dragon ejderha
drama club drama kulübü
draw çizmek
dream rüya
dress code kıyafet zorunluluğu
drummer davulcu
due to -den dolayı
duration süre
during boyunca
dust/dirt toz
duty free shop gümrüksüz ürünler mağazası
dye boyamak
each her bir
earn kazanmak
earth/land dünya, kara, yeryüzü
earthquake deprem
ease hafifletmek
educate eğitmek
educational eğitici
effect etki
effective etkileyici
efficiently etkili bir şekilde
Egyptian Mısırlı
Eiffel Tower Eyfel Kulesi
either ... or ... ya ... ya da ...
eject fışkırmak
elder yaşlı kimse
electric system elektrik sistemi
electrician elektrikçi
elephant’s trunk fil hortumu
elevator asansör
else başka
embarrass mahcup etmek
emergency acil durum
emotional duygusal
emperor imparator
enable olanak sağlamak
end bitmek
ending çekim eki
enemy düşman
energetic enerjik
engine motor
engineer mühendis
enjoyable zevkli
enough yeterli
enroll kaydını yapmak
enter girmek
entertaining eğlenceli
entertainment eğlence
entrance giriş
environment çevre
environmental disaster çevre felaketi
Ephesus Efes Antik Kenti
episode dizi bölümü
especially özellikle
even bile
event olay
ever şimdiye kadar
every other year iki yılda bir
exact tam, kesin
exactly aynen
examine muayene etmek
example örnek
exception istisna
exchange takas etmek
exchange student öğrenci değişimi
exciting heyecan verici
excuse me af edersiniz
exhausted bitkin
expand genişletmek
expel kovmak
expense gider
experience deneyim
experiment deney, tecrübe etmek
explosion patlama
express ifade etmek
expression ifade
extinguishes fire ateşi söndürür
extra fazladan
extraordinary olağanüstü
extreme aşırı
extremely aşırı boyutta
eye-sight görme gücü
face yüz yüze gelmek
facility imkân, olanak, tesis
failure başarısızlık
faint bayılmak
fair fuar, adil
fall down aşağı düşmek
falling alçalan
fame şöhret
family name soyadı
famous ünlü
fan hayran
fancy istemek, sevmek
fancy dress party kıyafet balosu
fantastic fantastik
fare bilet ücreti
farmed işlenmiş
fascinating büyüleyici
fashion moda
feed on ile beslenmek
feel cold üşütmek
feel proud gururlanmak
feeling duygu
female kadın
fever ateş
field tarla
fight/fighting dövüş
fill out doldurmak
finally son olarak
financial maddi
fire yangın
fire extinguisher yangın söndürme tüpü
fire fighter itfaiyeci
firework havai fişek
first aid kit ilk yardım çantası
first off öncelikle
first round ilk tur
firstly ilk olarak
fit zinde, uymak
fix tamir etmek
flag bayrak
flashlight el feneri
flat mate ev arkadaşı
flea market bit pazarı
flight uçuş
flood sel
floor kat
flower çiçek
flu/influenza grip
fly uçmak, uçurmak
folder dosya
follow takip etmek
food yemek
food court yemek katı
footballer futbolcu
for instance örneğin
foreign yabancı
forget unutmak
forgetful unutkan
form şekil
formal resmi
formed kurulu
formerly eskiden
found kurmak
foundation kuruluş
founder kurucu
frame çerçeve
freedom bağımsızlık
fresh taze
fresh air açık hava
fridge buzdolabı
friendly arkadaş canlısı
frightening korkutucu
frying pan kızartma tavası
full of ile dolu
fully bütünüyle
function işlev
fundraising party bağış toplama partisi
fur kürk
furniture ev eşyası
future gelecek
gain elde etmek
gain weight kilo almak
gap boşluk
gate kapı
gathering toplanma
gender cinsiyet
general genel
generally genellikle
generous/open-handed cömert
genius dahi
genre tür
get edinmek
get better iyileşmek
get ill hastalanmak
get off inmek
get on well iyi geçinmek
get out of -den dışarı çıkmak
giant dev
gift hediye
give birth doğurmak
glad memnun
gladiator gladyatör
global küresel
go crazy delirmek
go online internete girmek
go straight/ahead düz gidin
goal amaç
goalkeeper kaleci
god tanrı
goddess tanrıça
goods eşya, ürün
goose kaz
graduation party mezuniyet partisi
graphic grafik
grass ot
great müthiş
great to see you again seni tekrar gördüğüme sevindim
Great Wall of China Çin Seddi
Greece Yunanistan
Greek Yunan
greet selamlamak
greeting selamlama
gripping sürükleyici, heyecan verici
grocery market
ground yer, zemin
grow uzamak
guard muhafız
guess tahmin etmek
guest konuk, misafir
guide rehberlik etmek
gun tabanca
gymnastics jimnastik
habit alışkanlık
habitat yaşam yeri
had better … … iyi olur
Hagia Sophia Ayasofya
hairdresser kuaför
hall salon
hand in vermek, teslim etmek
hang on beklemek
hang up telefonu kapamak
happen/occur olmak, meydana gelmek
hard zor
hardworking çalışkan
haste makes waste acele işe şeytan karışır
have to/has to zorunda olmak
hazel ela
health sağlık
heart attack kalp krizi
heat ısı
helipad helikopter pisti
herbivore otçul
here you go buyrun alın
high pitched sound tiz ses
high school lise
hill tepe
historic/historical tarihi
historical drama tarihi dizi
history tarih
hit vurmak, çarpmak
hit the nail on the head tam üstüne basmak
hold on beklemek
homeless evsiz
honest dürüst
honestly dürüstçe
hop zıplamak
host ev sahibi
hot issue güncel konu
housewarming party yeni eve taşınma partisi
housewife ev hanımı
how about you? peki ya sen?
how can i get to the …….? ….. ‘ya nasıl gidebilirim?
how come nasıl yani
how do you do? ne var ne yok?
how long ne kadar…?
however oysa, fakat
hug sarılmak
huge kocaman
human race insan ırkı
hunt av
hurricane kasırga
hurry acele
hurt ağrımak
I don’t care umrumda değil
I’ll lose it çıldıracağım
I’m relieved derin bir oh çektim
ID card kimlik kartı
idea fikir
idiom deyim
ignore görmezden gelmek
illegal yasa dışı
illness hastalık
image görüntü
imaginary hayali
immediately hemen, derhal
immigrate göç etmek
impolite kaba
importance önem
important önemli
impossible imkânsız
improve geliştirmek
in addition buna ek olarak
in short kısacası
inception başlangıç
include içermek, kapsamak
increase artmak
incredible inanılmaz
independent bağımsız
India Hindistan
indispensable gerekli
indoors içeride
industrious gayretli
inform bilgilendirmek
information bilgi
information desk danışma
innocent masum
insect böcek
instead of … …’nın yerine
insurance sigorta
intellectual aydın
intelligent zeki
intercultural kültürler arası
interesting ilginç
international uluslararası
interrupt sözünü kesmek
interview görüşme, görüşmek
intonation tonlama
introduce tanıtmak
invitation davet
invite davet etmek
ironically alaylı bir şekilde
is there a / an … near here? bu yakınlarda bir … var mı?
island ada
Island of Pharos Fener Adası
isle ada
isolated ayrılmış
issue sorun
it’s driving me crazy beni çıldırtıyor
itchy kaşıntılı
item öğe
jaw çene
jet bridge körük
jewellery takı, mücevher
job/occupation/ profession meslek
join katılmak
Jordan Ürdün
journalist gazeteci
journey yolculuk
joyful sevinçli
judge yargılamak
juice meyve suyu
junk food abur cubur yiyecek
keep devam etmek
keep an eye göz kulak olmak
keep away uzak tutmak
keep in touch irtibat halinde olmak
keep warm sıcak tutmak
keeper bakıcı
key anahtar
keyboard klavye
kid çocuk
kill öldürmek
kind nazik
king kral
kiss öpmek
knee diz
Knights of Rhodes Rodos Şövalyeleri
lab laboratuvar
lack eksiklik
lake göl
lamppost elektrik direği
land iniş yapmak
landmark kent simgesi
landslide toprak kayması
language dil
last son, sürmek, devam etmek
last call son çağrı
latest en son
laugh gülmek
lava lav
lawyer avukat
lay egg yumurta bırakmak
layer tabaka
lead to -e çıkmak, neden olmak
leaf yaprak
leaflet broşür
leak sızıntı
leg bacak
let izin vermek
let me think dur bir düşüneyim
level seviye
librarian kütühaneci
library kütüphane
licensed lisanslı
life span ömür süresi
lift kaldırmak
limit sınırlamak
line hat
linker bağlaç
list liste
live yaşamak
live life to the fullest hayatı dolu dolu yaşamak
llama lama
load yük
local yerel
location konum
long time no see! uzun zamandır görüşemedik
look after göz kulak olmak
look for bakmak, aramak
look forward to dört gözle beklemek
look like benzemek
lose kaybetmek
lovely hoş, güzel, sevimli
lover aşık
lucky şanslı
luggage valiz
luxury lüks
Macedonia Makedonya
machine makine
magazine/journal dergi
magnitude büyüklük
main başlıca
main idea ana fikir
mainly esasen
maintain bakım yapmak
make sure emin olmak
make the big time başarmak
making new friends yeni arkadaşlar edinmek
male erkek
mall alış-veriş merkezi
man-made insan yapımı
map harita
mark işaretlemek
married evli
martial artist dövüş sanatları ustası
mass kütle
massive iri
match eşleştirmek, eşleşme, maç
material malzeme
mausoleum anıtmezar
meal yemek
mean anlamına gelmek, adi
meaning anlam
meaningful anlamlı
means araç
meat et
mechanic tamirci
mechanical mekanik
medical care sağlık yardımı
medical personnel sağlık personeli
medicine ilaç
medium-height orta boylu
meeting toplantı
member üye
memory anı
mental zihinsel
mention bahsetmek
Mesopotamia Mezopotamya
microbiologist mikrobiyolog
mile mil
millennium bin yıl
mimics and gestures yüz ifadeleri ve vücut hareketleri
mind akıl
minister of education eğitim bakanı
minute dakika
missing eksik
mobile phone cep telefonu
modern çağdaş
modest alçakgönüllü
mood ruh hali
moon ay
mosquito sivrisinek
mostly çoğunlukla
motivate motive etmek
mouth ağız
move away uzaklaşmak
move in yerleşmek
move onto geçmek
movement hareket
movie film
moving dokunaklı
mud çamur
muscle car güçlü araba
musical müzikal
musician müzisyen
muslim müslüman
must-see mutlaka görülmesi gereken
my pleasure zevkle
mystery sır
name after isim koymak
nation millet
national milli
natural doğal
nature doğa
nature photographer doğa fotoğrafçısı
nearly yaklaşık olarak
neck dolamak
need ihtiyaç duymak
negative olumsuz
neighbor komşu
neighborhood mahalle, muhit
nephew yeğen
nest yuva
new year’s eve yılbaşı partisi
news haber
next to bitişiğinde
nice talking to you seninle konuşmak güzeldi
nice to see you again seni tekrar görmek güzeldi
nickname takma isim
no way asla
nobel prize nobel ödülü
none at all hiç
non-fictional hayali olmayan
noodle erişte
nose burun
not bad fena değil
note down not almak
nothing much pek bir şey yok
notice farkına varmak
nowadays bu günlerde
nowhere hiçbir yer
nuclear power plant melt down nükleer güç santrali erimesi
nurse hemşire
object nesne, cisim
occasion koşul
ocean okyanus
offended dargın
offer teklif etmek, sunmak
official resmi
offspring yavru
oh my Goodness aman Tanrım
omnivore hem etçil hem otçul
once in a blue moon kırk yılda bir
online çevrimiçi
only sadece, tek
opinion fikir
opponent rakip
opportunity fırsat, imkan
opposite karşısında, zıt
option seçenek
order sıra, sipariş vermek
ordinary sıradan
organization örgüt
organize düzenlemek
organized düzenli
organized crime örgütlü suç
otherwise aksi halde
outdoors açık hava
outline taslak
oven fırın
oversea denizaşırı
own kendi
owner sahip
p.s. not
pain killer ağrı kesici
parade geçit töreni
parading gösterişli
parcel koli, posta
parliament meclis
part bölüm
particular belirli
part-time yarı zamanlı
pass away vefat etmek
pass from -den geçmek
passenger yolcu
passive pasif
pasta makarna
path yol
pathway patika yol
patient hasta, sabırlı
patrolling devriye gezme
pattern kalıp
pause duraklamak
pay ödemek
peer akran
penny metelik
perfect mükemmel, kusursuz
perfectly kusursuzca
perform performans sergilemek
period of time zaman dilimi
personality kişilik
personally kişisel olarak
perspective bakış açısı
pharaoh firavun
pharmacy eczane
phrase ifade
physical fiziksel
pick up yanına almak
piece parça
pilot pilot
pineapple ananas
pipe boru
place yer, yerleştirmek
plain düz, sade
plane uçak
planet gezegen
plant bitki
playlist çalınacak çarkılar listesi
please memnun etmek
plenty of bol miktarda
plot hikaye konusu
plumber sucu
poem şiir
poet şair
point nokta
poison zehirlenmek
polar bear kutup ayısı
polite nazik
politely nazikçe
politics politika
poll anket
pollen çiçek tozu
pollution kirlilik
pool havuz
poor fakir, kötü
population nüfus
port liman
Portuguese Portekizce
position yerleştirmek
possibility olasılık
post office postane
power line güç hattı
powerful güçlü
precaution önlem
predictable tahmin edilebilir
pre-fabricated prefabrik
prefer tercih etmek
prepare hazırlamak
preposition edat, ilgeç
present hediye
presenter sunucu
president başkan
presidential culture and arts award cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödülü
pressure basınç
pretty güzel
previous bir önceki
price fiyat
primary school ilk okul
prison hapishane
privacy gizlilik
prize winner ödül sahibi
probably muhtemelen
producer yapımcı
properly uygun bir şekilde
property mülkiyet
prosthese protez
protect korumak
proverb atasözü
provide sağlamak
public announcement resmi duyuru
public transportation toplu taşıma
pull down yıkmak
pull out çekmek
punctual dakik
punish cezalandırmak
pupil öğenci
purpose amaç
quality kaliteli
quarter çeyrek
queen kraliçe
question sorgulamak
questionnaire anket
quickly çabucak
quiet sessiz
quite oldukça
quiz show bilgi yarışması
race yarışmak
radioactive radyoaktif
raincoat yağmurluk
rainfall yağış miktarı
rainy yağmurlu
raise kaldırmak
rare nadir
rarely nadiren
rash kızarıklık
rate değerlendirmek
rather than -den ziyade
reach ulaşmak, varmak
react tepki vermek
reactor reaktör
ready-to-eat tüketime hazır
reality gerçeklik
reason sebep, neden
reasonable makul, uygun
rebellious asi
receive eline ulaşmak
receive eline ulaşmak
record rekor
reduce düşürmek
region bölge
registration form kayıt formu
regular basis düzenli olarak
relationship ilişki
relative akraba
relaxing dinlendirici
release açığa çıkmak
reliable güvenilir
remember hatırlamak
remind hatırlatmak
reminder hatırlatma
renew yenilemek
rent kira
repair tamir etmek
report ihbar etmek, bildirmek
reporter muhabir
reproduction üreme
rescue kurtarma
research araştırma
resident oturan, sakin
respect saygı, saygı duymak
response yanıt
responsibility sorumluluk
rest dinlenmek
rest room tuvalet
result sonuç, sonuçlanmak
retired emekli
return ticket gidiş-dönüş bileti
review inceleme
ride gezinti
rising yükselen
road yol
roadside yol kenarı
roar gürlemek
rock kaya
romantic comedy romantik komedi
roof çatı
root kök
roundabout yuvarlak kavşak
rubbish çöp
rude kaba
runny nose burun akıntısı
S.O.S. imdat çağrısı
safe güvenli, güvende
safety emniyet
sailor denizci
salary maaş
sanctuary koruma alanı
sandy kumlu
satisfied with memnun
save kurtarmak
say söylemek
scan incelemek
scandal rezalet
scene/stage sahne
scenery manzara
scenic manzaralı
schedule çizelge
science fen, bilim
science-fiction bilim kurgu
scientist bilim adamı
scratch kaşımak
scream çığlık
script senaryo
sculptor heykeltraş
seal fok
search on araştırmak
seat koltuk
secondly ikinci olarak
secretary sekreter
section bölüm
security güvenlik
security guard güvenlik görevlisi
see you around görüşürüz
see you later sonra görüşürüz
seem görünmek
see-through içini gösteren
selection seçim
selective seçici
sell satmak
semester okul dönemi, yarıyıl
sensible mantıklı
sensitive duyarlı
series of words sözcük dizisi
serious ciddi
serve servis etmek
service hizmet
session oturum
set kurmak
settle in yerleşmek
shake sallanmak
shake down yerleşmek
shame yazık, ayıp
shape şekil
share paylaşmak
shared answer paylaşılan cevap
sharp keskin
shave traş etmek
shelf raf
shelter barınak
ship gemi
shop assistant tezgahtar
shopping alış-veriş
shopping center alış-veriş merkezi
shore sahil
show business gösteri dünyası
shower duş
shy utangaç
Siberian tiger Sibirya kaplanı
sick hasta
side kenar, yön
sight görülmeye değer şey
sign işaret, tabela, imzalamak
signature imza
silly aptal, saçma
similar benzer
simple basit
singer şarkıcı
single tek
single ticket gidiş bileti
sir bay
sitcom durum komedisi
situation/condition durum
size beden, boyut
skill beceri
skin deri, ten
sky gökyüzü
skyscraper gökdelen
slim ince, narin
smart akıllı
smart board akıllı tahta
smart phone akıllı telefon
smart watch akıllı saat
smell koklamak, kokmak
smile gülümsemek
smoke duman
snacks atıştırmalık
sneeze hapşırmak
so far şuana kadar
social/sociable sosyal
society toplum
soil toprak
solution çözüm
son oğul
sore throat boğaz ağrısı
sort tür
sound step sağlam adım
sounds great kulağa hoş geliyor
soup çorba
souvenir hediyelik eşya
space alan
speaker konuşmacı
special özel
special effect özel efekt
species tür
specific özel
spectacular muhteşem
spectator seyirci
speech konuşma
speed hız
spell harflerini söylemek
spelling yazılış
spicy baharatlı
spread yayılmak
spring ilkbahar
square meter metre kare
stairs merdiven
star in rol almak
starring person başrol oyuncusu
state açıklamak, belirtmek
statement açıklama
statue heykel
Statue of Liberty Özgürlük Anıtı
Statues of Easter Island Paskalya Adası Heykelleri
status durum
step adım
still hâlâ
stingy cimri
stone taş
store mağaza
story hikaye
stranger yabancı
street sokak, cadde
stress vurgu, vurgulamak
stretch uzatmak
striker forvet oyuncu
stripe çizgi
strong güçlü
strongly şiddetle
structure yapı
stuff eşya
stunningly/ surprisingly şaşırtıcı bir şekilde
style tarz
subject konu
successful başarılı
such bunun gibi
such as gibi
suddenly aniden
suggest tavsiye etmek
suggestion tavsiye
suggestion tavsiye
suitable uygun
summary özet
sunglasses güneş gözlüğü
sunrise güneşin doğuşu
supernatural doğaüstü
support desteklemek
suppose zannetmek
sure emin
surely elbette
surface yüzey
surfing sörf yapma
surgeon cerrah
surprise şaşırtmak
survey araştırma
survival kit hayatta kalma seti
survive sağ kurtulmak
surviving hayatta kalan
suspicious şüpheli
sweater süveter
Switzerland İsviçre
sword kılıç
symbolically sembolik olarak
symptom belirti
tail kuyruk
Taj Mahal Tac Mahal
take care of göz kulak olmak
take off havalanmak
take part in katılmak
take shelter barınmak
take the first/second left/right ilk /ikinci sol / sağa dönün
talent yetenek
talented yetenekli
talk show söyleşi programı
target hedef
task görev
taste tadına bakmak, damak tadı
taxi driver taksi şoförü
teach öğretmek
teacher öğretmen
tear down yıkmak
technique teknik
teenager delikanlı, ergen
temperature sıcaklık
temple tapınak
tend eğilimi olmak
tendency eğilim
term dönem
terrible berbat
thank Goodness Tanrı’ya şükür
thank you for offering teklifin için teşekkürler
The Collosseum Kolezyum
The Colossus of Rhodes Rodos Heykeli
The Great Pyramid of Giza Gize'nin Büyük Piramiti
The Hanging Gardens of Babylon Babil’in Asma Bahçeleri
The Lighthouse of Alexandria İskenderiye Feneri
The Mausoleum of Halicarnassus Halikarnas Anıtmezarı
The Statue of Zeus at Olympia Olympia Zeus Heykeli
The Temple of Artemis Artemis Tapınağı
theme konu
thick kalın
though -e rağmen, yine de
thought düşünce
thousand bin
threat tehdit
thriller heyecanlı, gerilim filmi
throat boğaz
through yoluyla
throughout boyunca
throw atmak
throw a party parti vermek
ticket bilet
tight sıkı, gergin, dar
till/up to -e kadar
time consuming zaman alıcı
time saving zaman kazandıran
time table sefer tarifesi
timing zamanlama
tip tavsiye
tiring yorucu
title başlık
to be honest dürüst olmak gerekirse
to me bana göre
to start with ilk olarak
token hatıra
tolerance hoşgörü
tomb mezar
too çok, aşırı
tool alet
toothache diş ağrısı
topic konu
totally tamamen
touch dokunmak
tower kule
town ilçe, kasaba
tradition gelenek
traditional geleneksel
traffic jam trafik sıkışıklığı
trailer fragman
transparent şeffaf, saydam
transport taşımak
transportation ulaşım
travel seyahat etmek
traveler gezgin
trigger tetiklemek
trip gezi
try denemek
turn into -e dönüşmek
turn left sola dönün
turn right sağa dönün
TV commercial televizyon reklamı
tv series televizyon dizisi
twice iki kez
twin ikiz
type çeşit
typically/frequently sıklıkla
tyres lastik
unattended sahipsiz
unaware habersiz
unbelievable inanılmaz
unbelievably inanılmaz bir biçimde
unbreakable kırılmaz
underground yeraltı
underlined altıçizili
understand anlamak
unfortunately maalesef
unhappy mutsuz
unit birim
universe evren
unkind kaba
unknown bilinmeyen
unreal gerçek olmayan
unrealistic gerçekçi olmayan
unsure emin değil
untidy dağınık
unusual sıradışı
up yukarı
useful kullanışlı
useless faydasız
vacation tatil
valley vadi
value değer
various çeşitli
vehicle vasıta
version sürüm
view görüş
viewer izleyici
violence şiddet
violent şiddet içeren
voice ses
volcanic eruption yanardağ patlaması
vote oy kullanmak
wage maaş, ücret
wait in lounge bekleme salonu
waiter garson
war savaş
wardrobe elbise dolabı
waste israf etmek
watch kol saati
water system su sistemi
watermelon karpuz
wave dalga
weak güçsüz
weakness zayıf nokta
weapon silah
wear giymek
weather forecast hava durumu
web designer web tasarımcısı
website internet sitesi
weekly haftalık
welcome misafir ağırlamak
welcoming samimi karşılama
well-paid iyi ücretli
western kovboy filmi
what a coincidence ne tesadüf
what are you up to? ne yapıyorsun?
what’s up? naber
whenever her ne zaman
while -ken, -ında
white rhino beyaz gergedan
whole tüm
widely geniş çapta
wild yabani
wind rüzgâr
winner kazanan
withdraw para çekmek
without ..sız, … olmadan
wonder harika
wonderful harika
worker işçi
world dünya
worldwide dünya çapında
worm solucan
worth değer
would rather tercih etmek
writer yazar
wrong yanlış
yet henüz, hala
you have a point there o noktada haklısın
youth gençlik
Created by: yakupceylan
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards