Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

7. osztaly

ero-erofajtak

QuestionAnswer
Nevezd meg Newton I. törvényét! Tehetetlenség törvénye
Mit mond ki a tehetetlenség törvénye? Minden test nyugalomban marad, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, míg környezete meg nem változtatja mozgásállapotát.
Mi a tömeg? A tehetetlenség mértéke.
Mi a tömeg jele? m
Mi a tömeg mértékegysége? kg
Mi annak a vonatkoztatási rendszernek a neve, amelyben igaz a tehetetlenség törvénye? inerciarendszer
Ugyanakkora erőhatás esetén két test közül melyiknek nagyobb a tehetetlensége? Amelyiknek kisebb mértékben változik meg a sebessége.
Mivel mérhetünk tömeget? Karos mérleggel.
Mit mutat meg a sűrűség? Egységnyi térfogatú testek tömegét.
Egyenlő térfogatú testek közül melyiknek nagyobb a sűrűsége? Amelyiknek nagyobb a tömege.
Egyenlő tömegű testek közül melyiknek nagyobb a sűrűsége? Amelyiknek kisebb a térfogata.
Hogyan számítjuk ki a sűrűséget? A test tömegét osztjuk a térfogatával.
Hogyan nevezzük a mozgásállapot-változtató hatást? erőhatás
Mi az erő jele? F
Mi az erő mértékegysége? N
Hogyan ábrázoljuk rajzban az erőt? nyíllal
Miért vektormennyiség az erő? Van nagysága és iránya.
Mi a támadáspont? Az a pont, ahol az erőhatás a testet éri.
Mi a hatásvonal? A támadásponton áthaladó, az erőhatás irányába eső egyenes.
Mikor 1 N az erő? 1 kg tömegű test sebességét 1 s alatt 1 m/s növeli.
Sorolj fel erőfajtákat! izomerő, súlyerő, rugalmas erő, gravitációs erő, mágneses erő, elektromos erő
Mi a súlyerő? Az az erő, amely az alátámasztást nyomja vagy a felfüggesztést húzza.
Milyen állapotban vannak a szabadon eső testek? Súlytalanság állapotában.
Mekkora 1 kg tömegű nyugvó test súlya? 10 N
Created by: kongsaysakne
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards