Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

7.oszt

Ero alapfogalmak1

QuestionAnswer
Nevezd meg Newton I. törvényét! Tehetetlenség törvénye.
Mit mond ki a tehetetlenség törvénye? Minden test nyugalomban marad, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, míg környezete meg nem változtatja mozgásállapotát.
Mi a tömeg? A tehetetlenség mértéke.
Mi a tömeg jele? m
Mi a tömeg mértékegysége? kg
Mi annak a vonatkoztatási rendszernek a neve, amelyben igaz a tehetetlenség törvénye? inerciarendszer
Ugyanakkora erőhatás esetén két test közül melyiknek nagyobb a tehetetlensége? Amelyiknek kisebb mértékben változik meg a sebessége.
Mivel mérhetünk tömeget? Karos mérleggel.
Mit mutat meg a sűrűség? Egységnyi térfogatú testek tömegét.
Egyenlő térfogatú testek közül melyiknek nagyobb a sűrűsége? Amelyiknek nagyobb a tömege.
Egyenlő tömegű testek közül melyiknek nagyobb a sűrűsége? Amelyiknek kisebb a térfogata.
Mi a sűrűség mértékegysége? g/cm3 , kg/m3
Hogyan számítjuk ki a sűrűséget? A test tömegét osztjuk a térfogatával.
Hogyan nevezzük a mozgásállapot-változtató hatást? erőhatás
Mi az erő? Megadja az erőhatás nagyságát és irányát.
Mi az erő jele? F
Mi az erő mértékegysége, N
Hogyan ábrázoljuk rajzban az erőt? nyíllal
Miért vektormennyiség az erő? Van nagysága és iránya.
Mi a támadáspont? Az a pont, ahol az erőhatás a testet éri.
Mi a hatásvonal? A támadásponton áthaladó, az erőhatás irányába eső egyenes.
Created by: kongsaysakne