Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 7

UNIT 4

TermDefinition
Accustomed to Alışık olmak
Adult Yetişkin
Amphibians Hem karada hem denizde yaşayan canlılar
Approach Yaklaşmak
Attack Saldırmak
Bird Kuş
Bored Sıkılmış
Both Her ikisi
Buy Satın almak
Cage Kafes
Camel Deve
Can Teneke kutu
Carefully Dikkatlice
Catch Yakalamak
Chemical Kimyasal
Choose Seçmek
Circus Sirk
Cold-blooded Soğuk kanlı
Cow İnek
Crocodile Timsah
Cut down trees Ağaçları kesmek
Deer Geyik
Desert Çöl
Detect Ortaya çıkartmak
Die out Türünün yok olması
Domesticated Evcil
Donate Bağış yapmak
Documentary Belgesel
Ecology Çevre, çevre bilimi
Elephant Fil
End Son bulmak
Endangered Soyu tükenme tehlikesinde olmak
Environment Çevre
Excitement Heyecan
Exciting Heyecan verici
Extinct Soyu tükenmiş
Feather Kuş tüyü
Feed Beslemek
Fishing line Olta ipi
Flap ears Kulakları sallamak
Follow Takip etmek
Forest Orman
Forked tongue Çatal şeklinde dil
Free Özgür, serbest
Fur Kürk
Giraffe Zürafa
Grass Çim, ot
Grassland Otlak, mera
Habitat Doğal çevre
Hiss Tıslamak (yılan)
How many Kaç tane
How much Ne kadar
However Fakat
Human being insanoğlu
Human life insan yaşamı
Hurt incitmek
Important Önemli
Include içermek
Insect Böcek
Interesting İlginç
Jungle Balta girmemiş orman
Kill Öldürmek
Land Kara, toprak
Law Kanun
Lay egg Yumurtlamak
Leaves Yapraklar
Leopard Leopar
Lion Aslan
Litter Çöp, çer çöp
Lucky Şanslı
Mammals Memeli hayvanlar
Mane Yele (aslan)
Medicine ilaç
Meow Miyavlamak
Mice Fareler
Monkey Maymun
Move Hareket etmek
Nature Doğa
Need ihtiyaç duymak
Notice Fark etmek
Overhunt Aşırı avlanmak
Own Kendi, kendine ait
Panther Panter
Perform Gösteri yapmak
Pet Evcil hayvan
Pig Domuz
Plain Ova, düzlük
Planet Gezegen
Plastic bottle Plastik şişe
Poisonous Zehirli
Polar bear Kutup ayısı
Preserve Korumak, varlığını sürdürmek
Prey Av, av hayvanı
Protect Korumak
Provide Sağlamak, temin etmek
Purr Mırıldamak (kedi)
Recycle Geri dönüşüm yapmak
Reduce Azaltmak
Reproduce Üremek
Reptiles Sürüngenler
Reuse Tekrar kullanmak
Right way Doğru yöntem
Roar Kükremek
Scale Pullu deri, kabuk
Shelter Barınak
Shine Işıltı, parıltı
Skin Deri
Snake Yılan
Sound Ses
Stand Ayakta durmak
Such as Örneğin
Sustain life Yaşam sürdürmek
Tiger Kaplan
Tired Yordun
Trailer Reklam, afiş
Trap Tuzak
Truck Kamyon
Trunk Fil hortumu
Turtle Kaplumbağa
Unfortunately Ne yazık ki
Unhappy Mutsuz
Vaccinated Aşılanmak
Wear Giymek
Weigh Ağırlığında olmak
Wild animal Vahşi hayvan
Wildlife Vahşi yaşam
Without Olmadan, -siz, -sız
Wolf Kurt
Created by: Fatih TOY