Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8. oszt

elektromossag2

QuestionAnswer
ellenállás jele R
ellenállás mértékegysége Ohm
Ohm törvénye Ugyanazon fogyasztó kivezetésein mért feszültség és a rajta áthaladó áramerősség egyenesen arányos
fogyasztók ellenállásának kiszámítása R=U/I feszültséget osztjuk az áramerősséggel
A fogyasztók mely tulajdonságát jellemezzük az elektromos ellenállással? Akadályozzák a szabad elektronok áramlását
Mekkora a fogyasztó ellenállása, ha a feszültség 42V, a rajta áthaladó áramerősség 6A 7 Ohm
Mitől függ egy vezeték ellenállása? keresztmetszetétől, anyagától, hosszától
Igaz-e, ha egy vezeték hosszát kétszeresére növelem, akkor felére csökken az ellenállása? hamis
Hogyan függ a vezetékek ellenállása a hosszuktól? egyenesen arányos
Hogyan függ a vezetékek ellenállása a keresztmetszetüktől? fordítottan arányos
Igaz-e, ha egy vezeték keresztmetszetét kétszeresére növelem, akkor felére csökken az ellenállása? igaz
Hogyan számítható ki egy vezeték ellenállása? A fajlagos ellenállást szorozzuk a vezeték hosszával és osztjuk a keresztmetszetével
Mit tudsz soros kapcsolásnál a fogyasztókon átfolyó áram erősségéről? Az áramerősségek egyenlők
Mivel egyenlő soros kapcsolásnál az eredő ellenállás? A fogyasztók ellenállásainak összegével
Mit tudsz a sorosan kapcsolt fogyasztók kivezetésein mért feszültségekről? A feszültségek összege egyenlő az áramforrás feszültségével
Mit tudsz a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók kivezetésein mérhető feszültségek nagyságáról? Egyenlők
Mit tudsz a sorosan kapcsolt 2 ohm-os és 6-ohmos fogyasztók eredő ellenállásáról. 8 ohm
Mit tudsz a párhuzamosan kapcsolt 2 ohm-os és 6-ohmos fogyasztók eredő ellenállásáról. Kisebb, min 2 ohm
Hogyan határozható meg párhuzamos kapcsolásnál a főágban folyó áram erőssége. A mellékágakban folyó áramerősségek összege.
Mekkora a párhuzamosan kapcsolt 2 ohm-os és 6-ohmos fogyasztók kivezetésein mérhető feszültség, ha az áramforrás feszültsége 220 V 220 V
Az egyenáram milyen hatásait ismered? hőhatás, kémiai hatás, élettani hatás, mágneses hatás
Mit nevezünk elektrolitoknak? A szabadon mozgó ionokkal rendelkező folyadékokat.
Mi az elektrolízis? Az elektrolitban áramló ionok az elektródákon semlegesítődnek és kiválnak.
Mi az elektromágnes? Áramjárta vasmagos tekercs
Mitől függ az elektromágnes mágneses mezőjének erőssége? áramerősség, a tekercs menetszáma, vasmag
Sorolj fel hőhatáson alapuló berendezéseket! hősugárzó, izzólámpa, vasaló, villanybojler
Miben nyilvánul meg az elektromos áram élettani hatása? izomösszehúzódás, égési sérülés
Hogyan számítható ki az elektromos munka? A feszültség, áramerősség és az áramlási idő szorzata
Hogyan számítható ki az elektromos teljesítmény? A fogyasztó kivezetésein mért feszültség és a rajta áthaladó áramerősség szorzata.
Mit mutat meg az elektromos teljesítmény? Az egységnyi idő alatt bekövetkező energiaváltozást.
Mit mér a villanyóra? Az elektromos hálózat energiacsökkenését.
Mi a teljesítmény jele? P
Mi az elektromos teljesítmény mértékegysége, Watt, Kilowatt
Mi az elektromos munka mértékegysége? Ws, kWh
Mekkora a 440 Watt teljesítményű forralón áthaladó áram erőssége, ha az áramforrás feszültsége 220 V? 2 A
Mekkora energiát fogyaszt a 440 Watt teljesítményű vízforraló 2 perc alatt? 52,8 kJ
Created by: kongsaysakne
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards