Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8. oszt

elektromossag2

QuestionAnswer
ellenállás jele R
ellenállás mértékegysége Ohm
Ohm törvénye Ugyanazon fogyasztó kivezetésein mért feszültség és a rajta áthaladó áramerősség egyenesen arányos
fogyasztók ellenállásának kiszámítása R=U/I feszültséget osztjuk az áramerősséggel
A fogyasztók mely tulajdonságát jellemezzük az elektromos ellenállással? Akadályozzák a szabad elektronok áramlását
Mekkora a fogyasztó ellenállása, ha a feszültség 42V, a rajta áthaladó áramerősség 6A 7 Ohm
Mitől függ egy vezeték ellenállása? keresztmetszetétől, anyagától, hosszától
Igaz-e, ha egy vezeték hosszát kétszeresére növelem, akkor felére csökken az ellenállása? hamis
Hogyan függ a vezetékek ellenállása a hosszuktól? egyenesen arányos
Hogyan függ a vezetékek ellenállása a keresztmetszetüktől? fordítottan arányos
Igaz-e, ha egy vezeték keresztmetszetét kétszeresére növelem, akkor felére csökken az ellenállása? igaz
Hogyan számítható ki egy vezeték ellenállása? A fajlagos ellenállást szorozzuk a vezeték hosszával és osztjuk a keresztmetszetével
Mit tudsz soros kapcsolásnál a fogyasztókon átfolyó áram erősségéről? Az áramerősségek egyenlők
Mivel egyenlő soros kapcsolásnál az eredő ellenállás? A fogyasztók ellenállásainak összegével
Mit tudsz a sorosan kapcsolt fogyasztók kivezetésein mért feszültségekről? A feszültségek összege egyenlő az áramforrás feszültségével
Mit tudsz a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók kivezetésein mérhető feszültségek nagyságáról? Egyenlők
Mit tudsz a sorosan kapcsolt 2 ohm-os és 6-ohmos fogyasztók eredő ellenállásáról. 8 ohm
Mit tudsz a párhuzamosan kapcsolt 2 ohm-os és 6-ohmos fogyasztók eredő ellenállásáról. Kisebb, min 2 ohm
Hogyan határozható meg párhuzamos kapcsolásnál a főágban folyó áram erőssége. A mellékágakban folyó áramerősségek összege.
Mekkora a párhuzamosan kapcsolt 2 ohm-os és 6-ohmos fogyasztók kivezetésein mérhető feszültség, ha az áramforrás feszültsége 220 V 220 V
Az egyenáram milyen hatásait ismered? hőhatás, kémiai hatás, élettani hatás, mágneses hatás
Mit nevezünk elektrolitoknak? A szabadon mozgó ionokkal rendelkező folyadékokat.
Mi az elektrolízis? Az elektrolitban áramló ionok az elektródákon semlegesítődnek és kiválnak.
Mi az elektromágnes? Áramjárta vasmagos tekercs
Mitől függ az elektromágnes mágneses mezőjének erőssége? áramerősség, a tekercs menetszáma, vasmag
Sorolj fel hőhatáson alapuló berendezéseket! hősugárzó, izzólámpa, vasaló, villanybojler
Miben nyilvánul meg az elektromos áram élettani hatása? izomösszehúzódás, égési sérülés
Hogyan számítható ki az elektromos munka? A feszültség, áramerősség és az áramlási idő szorzata
Hogyan számítható ki az elektromos teljesítmény? A fogyasztó kivezetésein mért feszültség és a rajta áthaladó áramerősség szorzata.
Mit mutat meg az elektromos teljesítmény? Az egységnyi idő alatt bekövetkező energiaváltozást.
Mit mér a villanyóra? Az elektromos hálózat energiacsökkenését.
Mi a teljesítmény jele? P
Mi az elektromos teljesítmény mértékegysége, Watt, Kilowatt
Mi az elektromos munka mértékegysége? Ws, kWh
Mekkora a 440 Watt teljesítményű forralón áthaladó áram erőssége, ha az áramforrás feszültsége 220 V? 2 A
Mekkora energiát fogyaszt a 440 Watt teljesítményű vízforraló 2 perc alatt? 52,8 kJ
Created by: kongsaysakne