Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Statistika

TermDefinition
statistika zabývá se zjišťováním a studiem údajů získaných na dostatečně velkém souboru objektů; klade si za cíl vytvořit z údajů o jednotlivých členech přehledný obraz o celém souhrnu a zjistit zákonitosti, kterými se řídí
soubor statistický ... - souhrn objektů, který z hlediska nějaké vlastnosti nebo jevu zkoumá statistika
jednotka statistická ... - prvek statistického souboru
rozsah počet jednotek statistického souboru
znak statistický ... - zkoumaná vlastnost statistického souboru
kvantitativní ... znak - znak vyjádřený hodnotou
kvalitativní ... znak - znak, který nelze vyjádřit číselnou hodnotou
četnost veličina, která udává, kolik hodnot daného znaku se vyskytuje ve statistickém souboru
relativní ... četnost - podíl četnosti a rozsahu statistického souboru
střední ... hodnota znaku - nahrazuje celý statistický soubor jednou hodnotou, která jistým způsobem soubor popisuje
medián hodnota prostředního členu
modus hodnota znaku, který má největší četnost
průměr aritmetický ... - podíl součtu všech hodnot a počtu hodnot
odchylka ... vypovídá o tom, jak moc se liší jednotlivé hodnoty od střední hodnoty.
Created by: sima.petr