Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9th - UNIT 6

INTERCULTURAL TOPICS

QuestionAnswer
a year off bir yıllık mola
about to neredeyse, hemen hemen
accompany eşlik etmek
actually aslında
agent acenta
airline hava yolu şirketi
aisle koridor
all right peki
appointment randevu
architecture mimari
arrival varış
art sanat
as … as possible olabildiğince …
attendant görevli
attract cezbetmek
attraction çekicilik
bag bagaj, çanta
bank kıyı, yaka
be back geri gelmek
be located bulunmak
be worried about endişelenmek
beach plaj
belt kemer
blank boşluk
board binmek
boarding pass biniş kartı
book yer ayırtmak
centre merkez
cereal tahıl
certainly kesinlikle
check-in girişini yapmak
check-in desk bilet ve bagajın kontrol edildiği yer
choose seçmek
connect bağlamak
consider düşünmek
contrary to common belief bilinenin aksine
crossroad yan yol
cultural kültürel
current mevcut
delay gecikme
departures board kalkış/biniş saatleri panosu
departures lounge kalkış/biniş bekleme salonu
destination varış noktası
divide into bölmek
double room çift kişilik oda
dress code kıyafet zorunluluğu
due to -den dolayı
duty free shop gümrüksüz ürünler mağazası
embarrass mahcup etmek
enroll kaydını yapmak
enter girmek
entrance giriş
exchange takas etmek
exhausted bitkin
fair fuar, adil
family name soyadı
fare bilet ücreti
fill out doldurmak
first off öncelikle
flight uçuş
food court yemek katı
for instance örneğin
foreign yabancı
formerly eskiden
gate kapı
general genel
get off inmek
gift hediye
global küresel
had better … … iyi olur
hall salon
hand in vermek, teslim etmek
here you go buyrun alın
historic tarihi
host ev sahibi
I’m relieved derin bir oh çektim
ID card kimlik kartı
immigrate göç etmek
impolite kaba
increase artmak
India Hindistan
indoors içeride
information desk danışma
intercultural kültürler arası
invite davet etmek
isle ada
jet bridge körük
jewellery takı, mücevher
landmark kent simgesi
last call son çağrı
lead to -e çıkmak
leg bacak
linker bağlaç
location konum
make sure emin olmak
map harita
match eşleştirmek, eşleşme
mechanical mekanik
meeting toplantı
member üye
nation millet
nearly yaklaşık olarak
occasion koşul
oh my Goodness aman Tanrım
opportunity fırsat, imkan
passenger yolcu
pasta makarna
perfect mükemmel, kusursuz
place yer
plain düz, sade
please memnun etmek
Portuguese Portekizce
privacy gizlilik
public announcement resmi duyuru
punctual dakik
questionnaire anket
raincoat yağmurluk
receive eline ulaşmak
registration form kayıt formu
rest room tuvalet
return ticket gidiş-dönüş bileti
roadside yol kenarı
roundabout yuvarlak kavşak
sandy kumlu
scan incelemek
scenery manzara
scenic manzaralı
seat koltuk
seem görünmek
see-through içini gösteren
semester okul dönemi, yarıyıl
sight görülmeye değer şey
signature imza
single tek
single ticket gidiş bileti
spell harflerini söylemek
spelling yazılış
spicy baharatlı
status durum
stretch uzatmak
strongly şiddetle
stuff eşya
suggestion tavsiye
suitable uygun
surfing sörf yapma
surprise şaşırtmak
taste tadına bakmak
tear down yıkmak
tend eğilimi olmak
tendency eğilim
thank Goodness Tanrı’ya şükür
tight sıkı, gergin
time table sefer tarifesi
timing zamanlama
too çok, aşırı
totally tamamen
transparent şeffaf, saydam
unattended sahipsiz
vacation tatil
wage maaş, ücret
wait in lounge bekleme salonu
wear giymek
what a coincidence ne tesadüf
Created by: yakupceylan
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards