Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kosmologi

Spørgsmål til emnet kosmologi

QuestionAnswer
Hvordan fungere dopplerefekten? (Når objektet er i hvile vs. i bevægelse) I hvile: Bølgerne udsendes uniformt i alle retninger I bevægelse: Bølgerne foran objektet bliver "presset sammen" og lys/lyd opfanges med højere frekvens Bølgerne bag objektet strækkes ud.
Hvad er formlen for rødforskydning z z=( lamda(obs)-lamda(lab)/lamda(lab)
Hvilken enhed har z Den er enhedsløs
Hvad er forskellen på blåforskydning og rødforskydning? Rødforskydning: galaksen bevæger sig væk fra os Blåforskydning: galasken bevæger sig mod os
Hvad gælder for z<0,1? v=z*c
Rødforskydning er: Lys fra fjerne galakser forskudt mod længere bølgelængder i forhold til det forventede hvis vi observerede på tilsvarende lys i laboratoriet
Hvad er Hubbles konstant (i dag) 22 (km/s)/Mly
I 1929 målte Edwin Hubble afstande til galakser, som Slipher havde observeret rødforskydning for. v = H0*r
Hvad siger steady state teorien? - Universet har eksisteret for evigt og ændres ikke - Der dannes nyt nyt stof i takt med udvidelsen
Hvad siger Big Bang teorien? - Universet startede i en meget tæt kompakt tilstand med høj temperatur og densitet. - Galakser fjerner sig fra hinanden og afkøles med tiden.
Hvad antages om galaksernes hastighed, når man regner alderen af universet. At den altid har været den samme som i dag.
Passer det? Nej
Formlen for universets alder: T0 = r/v = 1/ H0 = 13,7 milliarder år T0 : Hubbletiden
Forklar det kosmologiske princip (grundlæggende antagelse) Grundlæggende antagelse er, at Universet overalt ligner vores egen lille del af Universet
Hvilke 2 antagelser indebærer det? 1. Universet er homogent Densiteten er ens og de samme typer af objekter optræder overalt i Universet. 2. Universet er isotropt Dvs. at alle retninger (set fra alle punkter) i Universet er ligeværdige. Der er fx ikke noget centrum i Universet.
Hvad er de vigtigste observationer som støtter teorien (de 3 søjler) - Hubbles lov for Universets udvidelse - Baggrundsstrålingen - Heliumindholdet i Universet
Hvad er den kosmiske baggrundsstråling Efterglød fra Universets dannelse
Hvad siger heliumindholdet i Universet om big bang Ifølge Big Bang teorien skal He-indholdet være på mindst 25%, uanset hvilket stjerne eller galakse vi observerer Målinger synes at vise, at der overalt i universet er et He-indhold på 25-30%. dvs. Big bang teorien er rigtig
Nævn de tre modeller for universets udvikling, samt måden hvorpå disse universer vil "dø" Det accelererende univers: The big rip Åbent univers: The big chill Lukket univers: The big crunch
Hvad bliver de små temperaturforskelle i den kosmiske baggrundsstråling til (og hvad angiver de)? De angiver densitetsforskelle og de bliver til galakser, stjerner og planeter
Hvordan er stoffet fordelt i universet? 4% Almindeligt stof: Galakser, stjerner, osv 23% Mørkt stof: Udsender ikke lys eller anden EM-stråling Kan ikke måles direkte 74% Mørk energi: Ved ikke hvad det er Har en frastødende egenskab der er ansvarlig for Universets udvidelse accelereres
Created by: 639544509532638
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards