Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Biostatisztika 1

Biostatisztika- elmélet

TermDefinition
Ismétlés nélküli permutáció n különböző elemet az összes lehetséges módon sorrendbe állítjuk. n elem ismétlés nélküli permutációinak száma: n!=(n-1)(n-2)...2*1
n elem k-ad rendű ismétlés nélküli kombinációja n különböző elemből k elemet minden lehetséges módon kiválasztunk a sorrendre való tekintet nélkül.
Nominális skála Egymást kölcsönösen kizáró kategóriák listája, amelyekbe az eseményeket osztályozhatjuk. (pl.: beteg lehet nő vagy férfi)
Ordinális skála Egy kategória lista, amelynél az egyes kategóriákat a hozzájuk rendelt számértékek vagy a kategóriák nevei alapján sorrendbe lehet rendezni. (pl.: gyógyszeres kezelés hatása lehet jó, rossz, közepes)
Intervallumskála Olyan kvantitatív skálatípus, amelyen a megfigyelésekhez rendelt számértékek valós kvantitatív jelentéssel bírnak. (pl.: hőmérséklet mérése Celsius skálán)
Aranyskála Olyan kvantitatív skálatípus, amelyen a megfigyelésekhez rendelt számértékek valós kvantitatív jelentéssel bírnak. (pl.: testmagasság)
Hogyan származtatható egy esemény valószínűsége a relatív gyakoriságból? Egy esemény bekövetkezési valószínűsége az a szám, mely körül a k/n relatív gyakoriság ingadozik (n a kísérletek száma, k az esemény bekövetkezési száma) Ha a kísérletek számát minden határon túl növeljük, a relatív gyakoriság ingadozása elhanyagolható.
Klasszikus valószínűség Ha egy kísérletnek N különböző, egymás kizáró és egyenlően valószínű kimenetele van és ezek közül k rendelkezik egy bizonyos E tulajdonsággal, akkor az E valószínűsége egyenlő: k/N
Milyen értékeket vehet fel a valószínűség? A valószínűség egy 0 és 1 közötti szám lehet, a valószínűség értéke a {0,1} zárt intervallumba esik.
Biztos és lehetetlen esemény valószínűsége Biztos esemény valószínűsége: 1 Lehetetlen esemény valószínűsége: 0
Mi a kapcsolat egy A esemény és B ellentett események valószínűségei között? P(A)+P(B)=1
A és B események összege Az az A+B-vel jelölt esemény, amely pontosan akkor következik be, ha az A és B közül legalább a egyik bekövetkezik.
A és B események összegének valószínűsége P(A+B)= P(A)+P(B)-P(AB) A+B az A és B események összege AB az A és B események szorzata
A és B események szorzata Az az AB-vel jelölt esemény, amely pontosan akkor következik be, ha A és B egyidejűleg bekövetkezik.
A esemény ellentett eseménye Az a B esemény, amely pontosan akkor következik be, ha A nem következik be és A+B= I, ahol I a biztos esemény.
A és B esemény mikor zárja ki egymást? AB=0
A és B esemény mikor független egymástól? Ha a B esemény bekövetkezése nem befolyásolja az A esemény bekövetkezését és fordítva, azaz az A és B esemény akkor és csak akkor független egymástól, ha P(A/B)=P(A) vagy P(B/A)=P(B) vagy P(AB)=P(A)*P(B)
A és B esemény szorzata (halmazelméleti fogalmakkal) A és B esemény összege (-II-) AB- az A és B események metszete A+B- az A és B események uniója
P(A/B) kifejezés jelentése P(A/B) az A esemény B-re vonatkoztatott feltételes valószínűsége, tehát az A bekövetkezése valószínűsége, ha csak azokat az eseteket vesszük figyelembe, amikor B bekövetkezik.
Valószínűségi változó Az eseménytér elemeihez egy-egy számértéket rendelünk. Az így kapott. véletlentől függő változót valószínűségi változónak nevezzük.
Mikor folytonos eloszlású egy valószínűségi változó? Ha a valószínűségi változó tetszőleges értékeket vehet fel egy meghatározott tartományon belül.
Eloszlásfüggvény egy mintán A minta eloszlásfüggvényének x helyen felvett értéke megadja a minta azon elemeinek relatív gyakoriságát, melyek értéke x-nél kisebb vagy egyenlő.
Valószínűségi változó eloszlásfüggvénye Egy valószínűségi változó eloszlásfüggvényének x helyen felvett értéke megadja annak a valószínűségét, hogy a valószínűségi változó értéke x-nél kisebb vagy egyenlő
Created by: BettinaJ
Popular Math sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards