Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Biostatisztika 1

Biostatisztika- elmélet

TermDefinition
Ismétlés nélküli permutáció n különböző elemet az összes lehetséges módon sorrendbe állítjuk. n elem ismétlés nélküli permutációinak száma: n!=(n-1)(n-2)...2*1
n elem k-ad rendű ismétlés nélküli kombinációja n különböző elemből k elemet minden lehetséges módon kiválasztunk a sorrendre való tekintet nélkül.
Nominális skála Egymást kölcsönösen kizáró kategóriák listája, amelyekbe az eseményeket osztályozhatjuk. (pl.: beteg lehet nő vagy férfi)
Ordinális skála Egy kategória lista, amelynél az egyes kategóriákat a hozzájuk rendelt számértékek vagy a kategóriák nevei alapján sorrendbe lehet rendezni. (pl.: gyógyszeres kezelés hatása lehet jó, rossz, közepes)
Intervallumskála Olyan kvantitatív skálatípus, amelyen a megfigyelésekhez rendelt számértékek valós kvantitatív jelentéssel bírnak. (pl.: hőmérséklet mérése Celsius skálán)
Aranyskála Olyan kvantitatív skálatípus, amelyen a megfigyelésekhez rendelt számértékek valós kvantitatív jelentéssel bírnak. (pl.: testmagasság)
Hogyan származtatható egy esemény valószínűsége a relatív gyakoriságból? Egy esemény bekövetkezési valószínűsége az a szám, mely körül a k/n relatív gyakoriság ingadozik (n a kísérletek száma, k az esemény bekövetkezési száma) Ha a kísérletek számát minden határon túl növeljük, a relatív gyakoriság ingadozása elhanyagolható.
Klasszikus valószínűség Ha egy kísérletnek N különböző, egymás kizáró és egyenlően valószínű kimenetele van és ezek közül k rendelkezik egy bizonyos E tulajdonsággal, akkor az E valószínűsége egyenlő: k/N
Milyen értékeket vehet fel a valószínűség? A valószínűség egy 0 és 1 közötti szám lehet, a valószínűség értéke a {0,1} zárt intervallumba esik.
Biztos és lehetetlen esemény valószínűsége Biztos esemény valószínűsége: 1 Lehetetlen esemény valószínűsége: 0
Mi a kapcsolat egy A esemény és B ellentett események valószínűségei között? P(A)+P(B)=1
A és B események összege Az az A+B-vel jelölt esemény, amely pontosan akkor következik be, ha az A és B közül legalább a egyik bekövetkezik.
A és B események összegének valószínűsége P(A+B)= P(A)+P(B)-P(AB) A+B az A és B események összege AB az A és B események szorzata
A és B események szorzata Az az AB-vel jelölt esemény, amely pontosan akkor következik be, ha A és B egyidejűleg bekövetkezik.
A esemény ellentett eseménye Az a B esemény, amely pontosan akkor következik be, ha A nem következik be és A+B= I, ahol I a biztos esemény.
A és B esemény mikor zárja ki egymást? AB=0
A és B esemény mikor független egymástól? Ha a B esemény bekövetkezése nem befolyásolja az A esemény bekövetkezését és fordítva, azaz az A és B esemény akkor és csak akkor független egymástól, ha P(A/B)=P(A) vagy P(B/A)=P(B) vagy P(AB)=P(A)*P(B)
A és B esemény szorzata (halmazelméleti fogalmakkal) A és B esemény összege (-II-) AB- az A és B események metszete A+B- az A és B események uniója
P(A/B) kifejezés jelentése P(A/B) az A esemény B-re vonatkoztatott feltételes valószínűsége, tehát az A bekövetkezése valószínűsége, ha csak azokat az eseteket vesszük figyelembe, amikor B bekövetkezik.
Valószínűségi változó Az eseménytér elemeihez egy-egy számértéket rendelünk. Az így kapott. véletlentől függő változót valószínűségi változónak nevezzük.
Mikor folytonos eloszlású egy valószínűségi változó? Ha a valószínűségi változó tetszőleges értékeket vehet fel egy meghatározott tartományon belül.
Eloszlásfüggvény egy mintán A minta eloszlásfüggvényének x helyen felvett értéke megadja a minta azon elemeinek relatív gyakoriságát, melyek értéke x-nél kisebb vagy egyenlő.
Valószínűségi változó eloszlásfüggvénye Egy valószínűségi változó eloszlásfüggvényének x helyen felvett értéke megadja annak a valószínűségét, hogy a valószínűségi változó értéke x-nél kisebb vagy egyenlő
Created by: BettinaJ