Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9th - UNIT 5

CELEBRITIES

QuestionAnswer
celebrity ünlü
boy band erkek pop grubu
fan hayran
be known tanınmak
medium height orta boylu
slim ince, narin
fit zinde
nickname takma isim
natural doğal
dark brown koyu kahverengi
dye boyamak
blond sarışın
consist oluşmak
reach ulaşmak
fame şöhret
widely geniş çapta
talk show söyleşi programı
name after isim koymak
African American Afrika kökenli Amerikalı
skin deri
curly kıvırcık
talented yetenekli
star in rol almak
although -e rağmen
acting rol yapma
movie film
cool havalı
great müthiş
extraordinary olağanüstü
scream çığlık
distract dikkatini dağıtmak
opponent rakip
show business gösteri dünyası
perfectly kusursuzca
though yine de
stunningly/surprisingly şaşırtıcı bir şekilde
unbelievably inanılmaz bir biçimde
teenager ergen, delikanlı
rebellious asi
combine birleştirmek
spectator seyirci
idiom deyim
proverb atasözü
meaning anlam
judge yargılamak
make the big time başarmak
once in a blue moon kırk yılda bir
haste makes waste acele işe şeytan karışır
hit the nail on the head tam üstüne basmak
definition tanım
achieve elde etmek
rare nadir
event olay
patient sabırlı
statement açıklama
lucky şanslı
fantastic şahane
face yüz yüze gelmek
countless sayısız
automatically kendiliğinden
hurry acele
sound step sağlam adım
educate eğitmek
director yönetmen
producer yapımcı
martial artist dövüş sanatları ustası
full of ile dolu
fighting dövüş
scene/stage sahne
mimics and gestures yüz ifadeleri ve vücut hareketleri
object nesne
weapon silah
throughout boyunca
winner kazanan
movement hareket
violence şiddet
beat dayak atmak
enemy düşman
response yanıt
luggage valiz
ticket bilet
cartoon çizgi film
vehicle vasıta
admit kabul etmek
kind nazik
chance fırsat
probably muhtemelen
silly aptal, saçma
ignore görmezden gelmek
rude kaba
especially özellikle
deserve hak etmek
arrogant kibirli
respect saygı duymak
be proud of ile övünmek
sensitive duyarlı
social/sociable sosyal
author yazar
follow takip etmek
sign imzalamak
prize winner ödül sahibi
admire beğenmek
attitude tavır
personality kişilik
ambitious hırslı
emotional duygusal
organized düzenli
creative yaratıcı
intelligent zeki
careless dikkatsiz
depressed karamsar
independent bağımsız
conversation sohbet
interview görüşme
surely elbette
as far as kadarıyla
hardworking çalışkan
adopt evlat edinmek
look after göz kulak olmak
sword kılıç
impossible imkansız
else başka
confident kendine güvenen
special özel
voice ses
appearance dış görünüş
hazel ela
ever şimdiye kadar
record rekor
unbreakable kırılmaz
shave traş etmek
disciplined disiplinli
race yarışmak
laugh gülmek
ordinary sıradan
news haberler
achievement başarı
prepare hazırlamak
magazine/journal dergi
corner köşe
include dahil etmek
chatty konuşkan
energetic enerjik
dull sıkıcı
mean adi
stingy cimri
generous/open-handed cömert
untidy dağınık
dirty kirli
twin ikiz
extremely aşırı boyutta
whenever her ne zaman
support desteklemek
advice tavsiye
modest alçakgönüllü
point nokta
weakness zayıf nokta
offended dargın
get on well iyi geçinmek
still hâlâ
opposite zıt
penny metelik
ironically alaylı bir şekilde
forgetful unutkan
shy utangaç
quiet sessiz
raise kaldırmak
during sırasında
correct doğru
intellectual aydın
worm solucan
sensible mantıklı
unaware habersiz
attentive özenli
industrious gayretli
latest en son
theme konu
style tarz
incredible inanılmaz
thick kalın
understand anlamak
quarter çeyrek
whole tüm
luxury lüks
pause duraklamak
fascinating büyüleyici
receive eline ulaşmak
look forward to sabırsızlıkla beklemek
part bölüm
conclusion sonuç
Created by: yakupceylan
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards