Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9th - UNIT 4

WILD LIFE

QuestionAnswer
wild yabani
siberian tiger sibirya kaplanı
tail kuyruk
offspring yavru
body length vücut uzunluğu
characteristics karakter özellikleri
thick kalın
fur kürk
stripe çizgi
average ortalama
region bölge
keep warm sıcak tutmak
proverb atasözü
goose kaz
lay egg yumurta bırakmak
leaflet broşür
rescue kurtarma
organization örgüt
abused suistimal edilmiş
homeless evsiz
species tür
appropriate uygun
phrase ifade
greeting selamlama
suggestion tavsiye
offer teklif etmek
solution çözüm
agree with katılmak
local yerel
conversation sohbet
sanctuary koruma alanı
shelter barınak
provide sağlamak
medical care sağlık yardımı
definitely kesinlikle
abandoned terk edilmiş
polar bear kutup ayısı
white rhino beyaz gergedan
llama lama
dingo yaban köpeği
bison bizon
habitat yaşam yeri
feed on ile beslenmek
grass ot
mainly esasen
giant dev
arctic kuzey kutup bölgesi
diet beslenme
reproduction üreme
life span ömür süresi
plant bitki
leaf yaprak
root kök
seal fok
herbivore otçul
give birth doğurmak
generally genellikle
up to -e kadar
look like benzemek
omnivore hem etçil hem otçul
consist oluşmak
every other year iki yılda bir
balance denge
lift kaldırmak
ground yer, zemin
hop zıplamak
smell koklamak
carry taşımak
load yük
creature hayvan, yaratık
adult yetişkin
responsibility sorumluluk
keep away uzak tutmak
weak güçsüz
jaw çene
sharp keskin
crush parçalamak
elephant’s trunk fil hortumu
grow uzamak
bat yarasa
function işlev
stress vurgu, vurgulamak
mosquito sivrisinek
information bilgi
cage kafes
sign tabela
keeper bakıcı
safe güvende
count saymak
include kapsamak
task görev
coordinate koordine etmek, ayarlamak
daily log günlük kayıt
unusual sıradışı
health sağlık
situation/condition durum
communicate with iletişime geçmek
regular basis düzenli olarak
physical fiziksel
mental zihinsel
facility tesis
specific özel
rest dinlenmek
earthquake deprem
environmental disaster çevre felaketi
nuclear power plant melt down nükleer güç santrali erimesi
hit vurmak
magnitude büyüklük
create yaratmak
wave dalga
devastating yıkıcı
effect etki
result in ile sonuçlanmak
reactor reaktör
huge devasa
amount miktar
radioactive radyoaktif
material madde
release açığa çıkmak
earth/land kara, yeryüzü
poison zehirlenmek
happen/occur olmak, meydana gelmek
trigger tetiklemek
main idea ana fikir
volcanic eruption yanardağ patlaması
flood sel
avalanche çığ
landslide toprak kayması
mass kütle
rock kaya
fall down aşağı düşmek
side kenar
extreme aşırı
such as gibi
damage zarar, zarar vermek
reach varmak
cover kaplamak
sudden(ly) ani(den)
hill tepe
cliff uçurum
explosion patlama
smoke duman
fire yangın
sky gökyüzü
surface yüzey
common yaygın
especially özellikle
underground yeraltı
as a result sonuç olarak
shake sallanmak
pull down yıkmak
pressure basınç
collect/accumulate birikmek, biriktirmek
lava lav
dust/dirt toz
eject fışkırmak
heat ısı
shore sahil
layer tabaka
destroy yok etmek
path yol
high pitched sound tiz ses
rainfall yağış miktarı
a great deal of pek çok
field tarla
town kasaba, ilçe
financial maddi
even bile
level seviye
decrease azalmak
soil toprak
turn into -e dönüşmek
mud çamur
typically/frequently sıklıkla
concentration yoğunlaşma
affect etkilemek
precaution önlem
build inşa etmek
dam baraj
complaint şikayet
satisfied with memnun
lake göl
aimlessly amaçsızca
pick up yanına almak
outdoors açık hava
nest yuva
insect böcek
dash out dışarı fırlamak
coop kümes
piece parça
stairs merdiven
roof çatı
imaginary hayali
survive -den sağ kurtulmak
ability yetenek
Created by: yakupceylan