Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9th - UNIT 3

MOVIES

QuestionAnswer
Movie Film
Genre Tür
Thriller Heyecanlı, gerilim filmi
Romantic comedy Romantik komedi
Musical Müzikal
War Savaş
Science fiction Bilim kurgu
Documentary Belgesel
Western Kovboy filmi
Disaster Felaket
Entertaining Eğlenceli
Boring / dull Sıkıcı
Frightening Korkutucu
Unrealistic Gerçekçi olmayan
Extraordinary Olağanüstü
Human race İnsan ırkı
End Bitmek
Lover Aşık
Mean Anlamına gelmek
Example Örnek
Scene Sahne
Lose Kaybetmek
Die Ölmek
Gun Tabanca
Weapon Silah
Script Senaryo
Mostly Çoğunlukla
Probably Muhtemelen
Type Çeşit
Nature Doğa
Kill Öldürmek
Doomsday Kıyamet günü
Event Olay
Century Yüzyıl
Call İsimlendirmek
Nonfictional Hayali olmayan
Purpose Amaç
Aspect Boyut
Reality Gerçeklik
Either ... or ... Ya ... ya da ...
President Başkan
World Dünya
Be into İlgili Olmak
Action Aksiyon
Can't stand Tahammül edememek
Historical drama Tarihi dizi
Suppose Zannetmek
Remember Hatırlamak
Adventure Macera
Planet Gezegen
Earth Dünya
So far Şuana kadar
Discover Keşfetmek
Fully Bütünüyle
Amazing Şaşırtıcı
Act Rol oynamak
Predictable Tahmin edilebilir
Story Hikaye
Unreal Gerçek olmayan
Creature Yaratık
Though -e rağmen
Statement Açıklama
Universe Evren
Image Görüntü
Mystery Sır
Admire Beğenmek
Director Yönetmen
Gripping Sürükleyici, heyecan verici
Only Sadece, tek
Spectacular Muhteşem
Violent Şiddet içeren
Serious Ciddi
Moving Dokunaklı
Failure Başarısızlık
Till -e kadar
Blood Kan
Fighting Dövüş
Laugh Gülmek
Special effect Özel efekt
Ancient Antik
Famous Ünlü
Point Nokta
Below Aşağı(daki)
Adjective Sıfat
Above Yukarı(daki)
Graphic Grafik
Cast Film oyuncuları
Acting Oyunculuk
Get Edinmek
Need İhtiyaç duymak
Have / has to Zorunda olmak
Ride Gezinti
Concert Konser
Barbecue Mangal
Town İlçe, kasaba
Classmate Sınıf arkadaşı
National Milli
Come along Eşlik etmek
Shame Yazık, ayıp
Join Katılmak
Fancy İstemek, sevmek
Minute Dakika
Sounds great Kulağa hoş geliyor
Bring Getirmek
Cool İyi, serin
Take care of Göz kulak olmak
Animated Animasyon
Decide Karar vermek
See you around Görüşürüz
Supernatural Doğaüstü
Shape Şekil
Costume Kostüm
Fan Hayran
Honestly Dürüstçe
Last Son
Personally Kişisel olarak
View Görüş
Sure Emin
State Açıklamak
Opinion Fikir
All-time Tüm zamanların
Organized crime Örgütlü suç
Detailed Ayrıntılı
Business İş
Must-see Mutlaka görülmesi gereken
Kid Çocuk
Hard Zor
Security guard Güvenlik görevlisi
Twice İki kez
Starring person Başrol oyuncusu
Earn Kazanmak
Scandal Rezalet
Career Kariyer
Depressing Bunaltıcı
Innocent Masum
Suggest Tavsiye etmek
Teenager Delikanlı, ergen
Curiosity Merak
Genius Dahi
Scientist Bilim adamı
Journey Yolculuk
Mind Akıl
Unhappy Mutsuz
Cry Ağlamak
Future Gelecek
Goal Amaç
Provide Sağlamak
Different Farklı
Perspective Bakış açısı
both ... and ... hem ... hem de ...
Annoying Sinir bozucu
Idea Fikir
Question Sorgulamak
Relationship İlişki
Feeling Duygu
Understand Anlamak
Shared answer Paylaşılan cevap
Come alive Canlanmak
While -ken
Among Arasında
Unusual Sıradışı
Audience Seyirci
Wrong Yanlış
Follow Takip etmek
TV series Televizyon dizisi
Improve Geliştirmek
Comment Yorum
Rate Değerlendirmek
Cover Kapak
Duration Süre
Choice Tercih
Information Bilgi
Check Kontrol etmek
Mood Ruh hali
Invitation Davet
Accept Kabul etmek
Decline Reddetmek
Survey Araştırma
Personality Kişilik
Clap Alkışlamak
Feel proud Gururlanmak
Busy Meşgul
Continue Devam etmek
Criticize Eleştirmek
I don’t care Umrumda değil
Boss Patron
Politely Nazikçe
Forget Unutmak
Strong Güçlü
Determined Kararlı
Honest Dürüst
Emotional Duygusal
Kind Nazik
Weekly Haftalık
Session Oturum
Review İnceleme
Complete Tamamlamak
Go online İnternete girmek
Website İnternet sitesi
Step Adım
Summary Özet
Plot Hikaye konusu
Trailer Fragman
Dream Rüya
Save Kurtarmak
Guard Muhafız
Prison Hapishane
Talent Yetenek
Outline Taslak
Created by: yakupceylan
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards