Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9th - UNIT 2

MY ENVIRONMENT

QuestionAnswer
Enviroment Çevre
Appropriate Uygun
Pharmacy Eczane
Shopping center Alış-veriş merkezi
Medicine İlaç
Deposit Para yatırmak
Withdraw Para çekmek
Goods Eşya
Parcel Koli, posta
Schedule Çizelge
Neighborhood Mahalle, muhit
Move in Yerleşmek
Beverage İçecek
Fridge Buzdolabı
Mall Alış-veriş merkezi
Flea market Bit pazarı
Bargain Pazarlık
Bet Bahse girmek
Area Bölge
Furniture Ev eşyası
Price Fiyat
Reasonable Makul, uygun
Close Yakın
Relaxing Dinlendirici
Around Civarında
Opposite Karşısında
Serve Servis sunmak
Dish Yiyecek, yemek
Next to Bitişiğinde
Preposition Edat, ilgeç
Down Aşağı(sında)
Up Yukarı(sında)
Between İki şeyin arasında
Street Sokak
My pleasure Zevkle
Try Denemek
Changing room Giyinme kabini
Describe Tarif etmek
Topic Konu
Noodle Erişte
Watermelon Karpuz
Pineapple Ananas
Cucumber Salatalık
Cherry Kiraz
Cost Mâl olmak
Look for Bakmak, aramak
Behind Arkasında
Juice Meyve suyu
Shelf Raf
Finally Son olarak
Meat Et
Section Bölüm
Sell Satmak
Across Karşı(sında)
Road Yol
Pay Ödemek
Accept Kabul etmek
News Haber
Cash Nakit
Be surprised Şaşırmak
Be into İlgili olmak
Present Hediye
Prefer Tercih etmek
Store Mağaza
Previous Bir önceki
Colorful Renkli
Sir Bay
Blouse Bluz
Pretty Güzel
Guess Tahmin etmek
Similar Benzer
Size Beden, boyut
Difficulty Zorluk
Solution Çözüm
Benefit Fayda, yarar
Sky Gökyüzü
Capacity Kapasite
Facility İmkân, olanak
Pollution Kirlilik
Transportation Ulaşım
Lack Eksiklik
Accomodation Konaklama
Crowded Kalabalık
Skyscraper Gökdelen
Floor Kat
Square meter Metre kare
Guest Konuk, misafir
Worker İşçi
Speed Hız
Elevator Asansör
Transport Taşımak
Accommodate Ağırlamak
In addition Buna ek olarak
Court Saha
Helipad Helikopter yeri
Pre-fabricated Prefabrik
Unit Birim
Civil engineer İnşaat mühendisi
Such Gibi
Period of time Zaman dilimi
Impossible İmkânsız
Also Ayrıca
Wind Rüzgâr
Earthquake Deprem
Threat Tehdit
Advantage Avantaj, fayda
Even Bile
Efficiently Etkili bir şekilde
Traffic jam Trafik sıkışıklığı
Issue Sorun
Decrease Azaltmak
However Oysa, fakat
Be scared of -den korkmak
Suspicious Şüpheli
Above Yukarısında
Cloud Bulut
Land İniş yapmak
Dangerous Tehlikeli
Without ..sız, … olmadan
Waste İsraf etmek
Possibility Olasılık
Happen Meydana gelmek
Take off Havalanmak
Blog Web günlüğü
Believe İnanmak
Reliable Güvenilir
Rather than -den ziyade
Useful Kullanışlı
Design Tasarım
Important Önemli
Beat Yenmek
Opponent Rakip
Exciting Heyecan verici
Powerful Güçlü
Engine Motor
Maintain Bakım yapmak
Muscle car Güçlü araba
Roar Gürlemek
Understand Anlamak
Consume Tüketmek
Reason Sebep, neden
Sign İşaret, tabela
Isolated Ayrılmış
Care about Önemsemek
Plant Bitki
Protect Korumak
Neighbor Komşu
Against -e karşı
Criminal Suçlu
Aim Amaç
Keep an eye Göz kulak olmak
Patrolling Devriye gezme
Report İhbar etmek
Include İçermek
Educate Eğitmek
Resident Oturan, sakin
Community Topluluk
Security Güvenlik
Safety Emniyet
Result Sonuç
Illegal Yasa dışı
Cooker Fırın ocağı
Lab Laboratuvar
Science Fen
Frying pan Kızartma tavası
Smartboard Akıllı tahta
Oven Fırın
Boardmarker Tahta kalemi
Experiment Deney
Bookcase Kitaplık
Carpet Halı
Chair Sandalye
Wardrobe Elbise dolabı
Settle in Yerleşmek
Yet Henüz, hala
Exactly Aynen
Definitely Kesinlikle
Huge Kocaman
Else Başka
Renew Yenilemek
Cellar Kiler
Frame Çerçeve
Compare Kıyaslamak
Item Öğe
Created by: yakupceylan
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards