Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9th - UNIT 1

STUDYING ABROAD

QuestionAnswer
What’s up Naber
Nothing much Pek bir şey yok
Catch you later Sonra görüşürüz
Long time no see Uzun zamandır görüşemedik
Not bad Fena değil
Great to see you again Seni tekrar gördüğüme sevindim
How about you Peki ya sen
Making new friends Yeni arkadaşlar edinmek
By the way Bu arada
Exchange student Öğrenci değişimi
Live Yaşamak
Nice talking to you Seninle konuşmak güzeldi
Formal Resmi
See you later Sonra görüşürüz
Nice to see you again Seni tekrar görmek güzeldi
International Uluslararası
Different Farklı
Country Ülke
Retired Emekli
Housewife Ev hanımı
Birth Doğum
Son Oğul
Daughter Kız çocuğu
Lawyer Avukat
Aunt Hala / teyze
Cook Aşçı
Married Evli
Mechanic Tamirci
Nephew Yeğen
Rainy Yağmurlu
Class Sınıf
Language Dil
Lovely Hoş , güzel
Traditional Geleneksel
Food Yemek
Capital city Başkent
Population Nüfus
World Dünya
Doll Oyuncak bebek
Different Farklı
Size Beden
Male Erkek
Female Kadın
Gender Cinsiyet
Country Ülke
Job Meslek
Singer Şarkıcı
Occupation Meslek
Celebrity Ünlü
Fantastic Fantastik
Goalkeeper Kaleci
Guess Tahmin etmek
Live life to the fullest Hayatı dolu dolu yaşamak
Drummer Davulcu
Chef Şef
Addict Bağımlı
Actor Oyuncu
Scientist Bilim adamı
Congratulations Tebrikler
Butcher Kasap
Fire fighter İtfaiyeci
Taxi driver Taksi şoförü
Lawyer Avukat
Pilot Pilot
Doctor Doktor
Teacher Öğretmen
Surgeon Cerrah
Architect Mimar
Shop assistant Tezgahtar
Writer Yazar
Musician Müzisyen
Poet Şair
Poem Şiir
Plane Uçak
Design Tasarlamak
Building Bina
Nurse Hemşire
Interesting İlginç
Prepare Hazırlamak
Customer Müşteri
Meal Yemek
Color Renk
Shopping Alış-veriş
Repair Tamir etmek
Tyres Lastik
Difficult Zor
Teach Öğretmek
Draw Çizmek
Decorate Dekore etmek
Depart from -den ayrılmak
Travel Seyahat etmek
Flatmate Ev arkadaşı
Quite Oldukça
Tiring Yorucu
How long Ne kadar…
Airport Havaalanı
Term Dönem
Rest Dinlenmek
Librarian Kütühaneci
Argument Tartışma
Wonderful Harika
Drama club Drama kulübü
Look forward to Dört gözle beklemek
P.s. Not
Souvenir Hediyelik eşya
Post Office Postane
Library Kütüphane
Excuse me Afedersiniz
How can I get to the... ...'ya nasıl gidebilirim
Can you tell me the way to the... ...'nın yolunu bana söyleyebilir misiniz
Is there a/an ... near here Bu yakınlarda ... var mı
Turn left Sola dön
Turn right Sağa dön
Go straight / ahead Düz git
Take the first / second left / right İlk / ikinci sağ / sola dön
Pharmacy Eczane
Aquarium Akvaryum
Presidential culture and arts award Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödülü
Nobel prize Nobel ödülü
Search on Araştırmak
Actress Kadın oyuncu
Fan Hayran
Alive Canlı
Striker Forvet oyuncu
Science fiction Bilim kurgu
Producer Yapımcı
Pass away Vefat etmek
Nature photographer Doğa fotoğrafçısı
Magazine Dergi
Plant Bitki
Part-time Yarı zamanlı
Earn Kazanmak
Salary Maaş
Enough Yeterli
Expense Gider
Well-paid İyi ücretli
Danger Tehlike
Microbiologist Mikrobiyolog
Blood Kan
Illness Hastalık
Captain Kaptan
Trip Gezi
During Boyunca
Worth Değer
Licensed Lisanslı
Criminal Adli
Decision Karar
Court Mahkeme
Sell Satmak
Look after Bakmak (hasta, çocuk vs.)
Sick Hasta
Baker Fırıncı
Electrician Elektrikçi
Hairdresser Kuaför
Plumber Sucu
Secretary Sekreter
Dentist Dişçi
Web designer Web tasarımcısı
Waiter Erkek garson
Dye Boyamak
Water system Su sistemi
Serve Servis etmek
Electric system Elektrik sistemi
Bread Ekmek
Assistant Yardımcı
Boss Patron
Defend Savunmak
Pull out Çekmek
Cavity Boşluk
Prosthese Protez
Engineer Mühendis
Burglar Hırsız
Break into İçeri zorla girmek
Immediately Hemen, derhal
Advantage Avantaj
Leak Sızıntı
Pipe Boru
Patient Hasta
Folder Dosya
Keyboard Klavye
Smart watch Akıllı saat
Smart phone Akıllı telefon
Sunglasses Güneş gözlüğü
Thank you for offering Teklifin için teşekkürler
Created by: yakupceylan
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards