Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

T.C. Tarihi

Serhat

QuestionAnswer
Şeyh Sait isyanı sırasında başbakanlık görevini yürüten devlet adamı Ali Fethi Okyar(ilk meclis başkanı)---> 3 Mart 1925(yerine geçen ismet inönü)
1921 Anayasası'nda İnsan Hakları ve yargı sisteminin kullanılma biçimiyle ilgili hüküm yoktur.
Nutuk'un dağıtım hakkı gelir sağlamak amacıyla Türk Hava Kurumuna verilmiştir.
3 Mart 1926 Tevhid-i tedrisat(Laiklik, Halkçılık, Milliyetçilik)
Atatürk ilkeleri 5 Şubat 1937'de anayasaya girmiştir. 1924 Anayasasına girmesiyle devletin özellikleri de belirginleşmiştir.
Nutuk -Türk gençliğine hitabe ile sona erer -Türk siyaset tarihinde en önemli bilgilerinden biridir.
Hakikat şiiri Mustafa Kemal Dinleyin sesini doğan tarihin Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak Yalan tarihi gömüp doğru tarihe gidin...
Mustafa Kemal'in Askeri İdadide tarihe ilgi duymasında etkili olan öğretmeni Mehmet Tevfik Bey
Türkiye -1929'da Briand-Kellog Paktına katılmıştır. -1932 senesinde ise Milletler Cemiyetine katılmıştır.
İtalya 1935'de Habeşistan'a saldırmış ve işgal etmiştir. Afrika ve Orta doğu'da yayılmak isteyen İtalya'nın bu politikasına karşı bölge devletleri önlem almak amacıyla 1937'de Sadabat Paktı'nı imzalamıştır.
Balkan Antantı ve Sadabad Paktı imzalandığı sırada Türkiye Cumhuriyeti Dış işleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'tır. 1925-38 yılları arasında kesintisiz görev yapmıştır.
Created by: serhat10
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards