Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

T.C. Tarihi

Serhat

QuestionAnswer
Şeyh Sait isyanı sırasında başbakanlık görevini yürüten devlet adamı Ali Fethi Okyar(ilk meclis başkanı)---> 3 Mart 1925(yerine geçen ismet inönü)
1921 Anayasası'nda İnsan Hakları ve yargı sisteminin kullanılma biçimiyle ilgili hüküm yoktur.
Nutuk'un dağıtım hakkı gelir sağlamak amacıyla Türk Hava Kurumuna verilmiştir.
3 Mart 1926 Tevhid-i tedrisat(Laiklik, Halkçılık, Milliyetçilik)
Atatürk ilkeleri 5 Şubat 1937'de anayasaya girmiştir. 1924 Anayasasına girmesiyle devletin özellikleri de belirginleşmiştir.
Nutuk -Türk gençliğine hitabe ile sona erer -Türk siyaset tarihinde en önemli bilgilerinden biridir.
Hakikat şiiri Mustafa Kemal Dinleyin sesini doğan tarihin Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak Yalan tarihi gömüp doğru tarihe gidin...
Mustafa Kemal'in Askeri İdadide tarihe ilgi duymasında etkili olan öğretmeni Mehmet Tevfik Bey
Türkiye -1929'da Briand-Kellog Paktına katılmıştır. -1932 senesinde ise Milletler Cemiyetine katılmıştır.
İtalya 1935'de Habeşistan'a saldırmış ve işgal etmiştir. Afrika ve Orta doğu'da yayılmak isteyen İtalya'nın bu politikasına karşı bölge devletleri önlem almak amacıyla 1937'de Sadabat Paktı'nı imzalamıştır.
Balkan Antantı ve Sadabad Paktı imzalandığı sırada Türkiye Cumhuriyeti Dış işleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'tır. 1925-38 yılları arasında kesintisiz görev yapmıştır.
Created by: serhat10