Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

KPSS

Tarih 1

QuestionAnswer
Orhan Bey dönemi ilk defa iskan politikası ilk defa yaya ve müsellem adıyla ordu kuruldu.
orhan Bey divan-ı hümayun kuruldu. Alaaddin paşa ilk veziriazam.
orhan Bey iznik orhaniyesi(il medrese) ilk bedesten
Orhan Bey Karamürsel'de il tershane İznik hacı özbek camii ve çarşı camii
Orhan Bey Bursa Bey Sarayı Sultan'ul Guzat(Gazilerin sultanı)
İslam hükümdarı olarak tanınan ilk Karahanlı Hükümdarı Ebu Nasr Ahmed
İslamiyeti benimseyen Mısır'da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları
Moğollara itaat eden ilk Müslüman-Türk topluluğu Karluklular
Moğollara itaat eden ilk Türk topluluğu Kırgızlar
Osmanlı devletinde saray teşkilatı Topkapı-2.Mehmed Yıldız Sarayı-3.selim dolmabahçe-abdulmecid Çırağan-Abdülaziz Beylerbeyi-Abdülaziz
Osmanlıda batı tarzında açılan ilk teknik okul Hendesehane(1.Mahmud)
Sürat Topçuları ocağı Koca ragıp paşa(3.mustafa)
ilk defa iç borçlanma(esham senetleri) ne zaman yapıldı? 3.mustafa
esham senetlerini uygulamaya koyan padişah? 1.Abdülhamid
Osmanlı donanmalarının yakılması 1-inebahtı(haçlılar)-2.selim 2-Çeşme(rusya)-3.mustafa 3-Navarin(ing+rus+fr.)-2.mahmud 4-Sinop(rusya)-abduülmecid
Lale devri ifadesini ilk kullanan Yahya Kemal
Acemi ocağından yeniçeri ocağına geçişe ne ad verilir? Kapıya çıkma veya Bedergah
İş yeri açma iznine ne ad verilir? Gedik
Gerçek adı Şemseddin Abu Abdullah olup Orhan Bey ve Ahiler hakkında bilgi veren, Marco Polodan sonra ortaçağın en büyük seyyahı sayılan gezgin kimdir? İbn Batuta
Muhyiddin Arabi'nin mezarını buldurup üzerine külliye yaptıran Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim
Dede korkut hikayelerinde Oğuz ve Kıpçak mücadeleleri yer alır.
İlk Türk devletlerinde toplum yapısı il ( devlet )>budun ( millet )>bod ( boy )>urug ( soy )>oguş ( aile ) sıralama olarak çıkabiliyor..
Göktürkler ipek yoluna sahip olmaları için hangi devletler ile işbirliği yapmışlardır? SASANİLER VE BİZANS
Destanlar İskit->Alp Er Tunga ve Şu destanı Hun->Oğuz Kağan Göktürk->Ergenekon ve Bozkurt Uygur->Türeyiş ve Göç Kırgız->Manas
Malazgirt Savaşında Bizans ordusundan, Selçuklu ordusuna katılarak savaşın Selçuklu devleti tarafından kazanılmasına katkıları olan Türk boyları 1-Peçenekler 2-Uzlar
Orta Asyanın ilk yazılı antlaşması Kuzey Şansi Antlaşması(Çin)
Kavimler göçü Almanların Nibelungen destanına konu oldu. Attila->Etzel
afanasyevo Kültürü En eski Türk kültürü(Orta Asya uygarlığı)
Firdevsi Şahname aslı eserinde İskit-İran mücadelesini konu alır(Alp er tunga->Afrasyab)
Uygurlar Ağıcı->Halktan yoprak, ev ve hayvan vergisi toplayan memur Stupa->ilk mimari örnekler Sine-Uşi-Taryat->yazıtlar AMA "Bugut" onlara ait değil.
Created by: serhat10
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards