Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

KPSS

Tarih 1

QuestionAnswer
Orhan Bey dönemi ilk defa iskan politikası ilk defa yaya ve müsellem adıyla ordu kuruldu.
orhan Bey divan-ı hümayun kuruldu. Alaaddin paşa ilk veziriazam.
orhan Bey iznik orhaniyesi(il medrese) ilk bedesten
Orhan Bey Karamürsel'de il tershane İznik hacı özbek camii ve çarşı camii
Orhan Bey Bursa Bey Sarayı Sultan'ul Guzat(Gazilerin sultanı)
İslam hükümdarı olarak tanınan ilk Karahanlı Hükümdarı Ebu Nasr Ahmed
İslamiyeti benimseyen Mısır'da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları
Moğollara itaat eden ilk Müslüman-Türk topluluğu Karluklular
Moğollara itaat eden ilk Türk topluluğu Kırgızlar
Osmanlı devletinde saray teşkilatı Topkapı-2.Mehmed Yıldız Sarayı-3.selim dolmabahçe-abdulmecid Çırağan-Abdülaziz Beylerbeyi-Abdülaziz
Osmanlıda batı tarzında açılan ilk teknik okul Hendesehane(1.Mahmud)
Sürat Topçuları ocağı Koca ragıp paşa(3.mustafa)
ilk defa iç borçlanma(esham senetleri) ne zaman yapıldı? 3.mustafa
esham senetlerini uygulamaya koyan padişah? 1.Abdülhamid
Osmanlı donanmalarının yakılması 1-inebahtı(haçlılar)-2.selim 2-Çeşme(rusya)-3.mustafa 3-Navarin(ing+rus+fr.)-2.mahmud 4-Sinop(rusya)-abduülmecid
Lale devri ifadesini ilk kullanan Yahya Kemal
Acemi ocağından yeniçeri ocağına geçişe ne ad verilir? Kapıya çıkma veya Bedergah
İş yeri açma iznine ne ad verilir? Gedik
Gerçek adı Şemseddin Abu Abdullah olup Orhan Bey ve Ahiler hakkında bilgi veren, Marco Polodan sonra ortaçağın en büyük seyyahı sayılan gezgin kimdir? İbn Batuta
Muhyiddin Arabi'nin mezarını buldurup üzerine külliye yaptıran Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim
Dede korkut hikayelerinde Oğuz ve Kıpçak mücadeleleri yer alır.
İlk Türk devletlerinde toplum yapısı il ( devlet )>budun ( millet )>bod ( boy )>urug ( soy )>oguş ( aile ) sıralama olarak çıkabiliyor..
Göktürkler ipek yoluna sahip olmaları için hangi devletler ile işbirliği yapmışlardır? SASANİLER VE BİZANS
Destanlar İskit->Alp Er Tunga ve Şu destanı Hun->Oğuz Kağan Göktürk->Ergenekon ve Bozkurt Uygur->Türeyiş ve Göç Kırgız->Manas
Malazgirt Savaşında Bizans ordusundan, Selçuklu ordusuna katılarak savaşın Selçuklu devleti tarafından kazanılmasına katkıları olan Türk boyları 1-Peçenekler 2-Uzlar
Orta Asyanın ilk yazılı antlaşması Kuzey Şansi Antlaşması(Çin)
Kavimler göçü Almanların Nibelungen destanına konu oldu. Attila->Etzel
afanasyevo Kültürü En eski Türk kültürü(Orta Asya uygarlığı)
Firdevsi Şahname aslı eserinde İskit-İran mücadelesini konu alır(Alp er tunga->Afrasyab)
Uygurlar Ağıcı->Halktan yoprak, ev ve hayvan vergisi toplayan memur Stupa->ilk mimari örnekler Sine-Uşi-Taryat->yazıtlar AMA "Bugut" onlara ait değil.
Created by: serhat10