Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Tlak a tření

QuestionAnswer
Jak lze zvětšit tlak tělesa na podložku? Uveď příklady z praxe. zmenšením obsahu stykové plochy (naostření nože, hroty hřebíků) nebo zvýšením tlakové síly (krájení větší silou, prudší úder kladivem na hřebík)
Jak lze zmenšit tlak tělesa na podložku? U veď příklady z praxe. zvětšením obsahu stykové plochy (sněžnice, pásy místo kol u těžké techniky) nebo zmenšením tlakové síly (snížení hmotnosti, slabší údery kladivem)
Jak se změní tlak na podlahu 1.stojíš-li na obou nohách a pak jednu zdvihneš 2.sedneš-li si na zem 3.vezmeš si do ruky aktovku 1. zvětší se dvakrát protože se styková plocha zmenšila na polovinu 2. zmenší se, protože se zvětšila styková plocha 3. zvětší se, protože se zvětšila tlaková síla (gravitační)
Cihlu ve tvaru kvádru postavíš ve třech různých polohách na vodorovnou podložku. Vysvětli, jak se v jednotlivých případech změní 1. tlaková síla, kterou působí cihla na podložku 2. tlak cihly na podložku tlaková síla bude stále stejná, protože cihla nezmění svou hmotnost (nezmění se tedy ani velikost gravitační síly) --- změní se podle velikosti stykové plochy
Proč se kola bagru, tanku nebo pásového traktoru opatřují pásy? aby se zmenšil tlak na zem zvětšením stykové plochy
Proč se trubkové lešení podkládá prknem? aby se zmenšil tlak na zem zvětšením stykové plochy
Proč řezník brousí nůž před krájením? aby se zvětšil tlak zmenšením stykové plochy
U velkých nákladních tahačů je zařízení umožňující zdvihnout pár kol tak, aby se nedotýkaly vozovky. Vysvětli: 1. jakou výhodu má toto zařízení a kdy ho řidič použije. 2. proč na některých dálnicích je použití tohoto zařízení zakázáno. mění se tím velikost stykové plochy kol se silnicí (větší počet kol se použije při plném nákladu aby se snížil tlak na silnici) --- aby se nezvětšoval tlak na dálnici a neničil se tak její povrch
Vysvětli, proč se ničí linoleum botami s jehlovými podpatky. podpatky mají malou stykovou plochu a velkým tlakem mohou udělat díry do lina
Proč má valník na převážení panelů velký počet pneumatik? zvýšením počtu kol se zvýší obsah stykové plochy a tím se sníží tlak na silnici
Proč k vyrovnávání plechu nemáme používat kladívko, ale pryžovou nebo dřevěnou paličku? abychom zmenšili velikost tlakové síly (rána kladívkem je vždy silnější) a zvětšili velikost stykové plochy (palička má vždy větší než kladívko)
Pod člověkem se probořil na řece tenký led. Jak si musí počínat zachránce, aby se k němu na ledě bezpečně přiblížil? musí si lehnout, aby zvětšením stykové plochy zmenšil tlak na led
Tři krychle z oceli, dřeva a plastu mají stejný objem. Která z nich působí na desku stolu největší tlakovou silou? Která z nich vyvolá největší tlak? ocelová - má největší hmotnost a proto působí největší gravitační (tlakovou) silou
Jak dochází ke vzniku třecí síly? vzájemným pohybem těles po sobě (působením částic na povrchu nebo nerovnostmi povrchu obou těles)
Vysvětli, jak se projevuje v následujících případech setrvačnost a jak tření: 1.Přestaneš šlapat na kole při jízdě po vodorovné silnici. 2.Sjíždíš na lyžích ze svahu do roviny. 3.Lokomotiva narazí do železničního vagonu, který se rozjede. setrvačností jede, ale třením se zastaví
Porovnej velikost třecí síly v klidu a při pohybu. třecí síla v klidu je výrazně větší než při pohybu (klidové tření)
Na čem závisí velikost smykové třecí síly? na hrubosti stykové plochy, na velikosti tlakové síly
Jak lze přemístit v místnosti velkou skříň, nemáš-li dostatečně velkou sílu k jejímu posunutí? podložením válečky aby se smykové tření převedlo na valivé
Uveď příklady škodlivého tření. Jak ho lze zmenšit? tření v otáčivých částech strojů (mazání olejem), lyžování (voskování skluznic)
Uveď příklady užitečného tření? Jak ho lze zvětšit? pilování pilníkem (hrubý povrch), zledovatělé chodníky (posyp štěrkem)
Proč se v zimě používají na kolech automobilů sněhové řetězy? zvětšením třecí síly zvýšením hrubosti povrchu kol nebudou klouzat
Proč se při chůzi rozvážou častěji hladké tkaničky z umělého vákna než hrubší bavlněné tkaničky? zmenšením třecí síly vlivem hladkého povrchu tkaniček se rozvážou
Proč je nutné chránit brzdy před vniknutím oleje? snížením třecí síly příliš hladkým povrchem by nebrzdily
Proč lze snadno dostat smyk ,a mokré nebo zledovatělé vozovce? snížením třecí síly příliš hladkým povrchem by nebrzdily
Proč se nesmí do mazacího oleje dostat písek? olej by byl hrubý a stroje by se zvětšením třecí síly zadřely
Proč jsou čelisti kleští vroubkované? zvětšením třecí síly z čelistí předmět nevyklouzne
Jaký význam mají vrypy na a pod hlavičkou hřebíku? zvětšením třecí síly nepůjde hřebík snadno vytáhnout
Proč se skluzavky na koupalištích zpravidla polévají vodou? snížením třecí síly nedojde k sedření kůže nebo popálení
Proč je nutné při závodech na lyžích správně namazat voskem povrch lyží? snížením třecí síly budou lépe klouzat po sněhu
Proč se při hraní na housle potírá smyčec kalafunou? snížením třecí síly bude dobře klouzat po strunách
Vysvětli, proč se doporučuje namydlit prst, když z něj nelze sundat prstýnek. snížením třecí síly sklouzne snáze z prstu
Proč se v zimě musí silnice a chodníky sypat posypovým materiálem? zvětšením třecí síly na hrubém nedojde k uklouznutí
Proč je nebezpečný sníh na šikmých střechách? třecí síla při větším množství ho neudrží na střeše a sníh sklouzne dolů
Created by: kaminek
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards