Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

KPSS

İnkılap Tarihi 4

QuestionAnswer
osmanlı topraklarının 1.dünya savaşında paylaşıldığı ilk gizli antlaşma sykes picot
osmanlı devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son balkan devleti arnavutluk(1913)
osmanlı devletinde meşrutiyet için yapılan ilk girişim Sultan Abdülazizin tahtan indirilmesi
kuvayi milliye deyimini ilk defa istanbul milli kongre cemiyeti kullanmıştır.
mondros ateşkes antlaşması ile başlayan ilk işgal musul(ingiltere-3 kasım 1918)
izmir ve çevresinin yunanistana verilmesi ilk kez Paris konferansında kararlaştırıldı
manda ve himaye fikri itilaf devletleri tarafından ilk defa paris konferansında atılmıştır
işgallere karşı kurulan ilk direniş cemiyeti trakya paşaeli cemiyeti
işgallere karşı ilk tepki aralık 1918de hatay dörtyolda başlamıştır
batıdaki tüm direniş cemiyetleri Balıkesir kongresinde bir çatı altında toplanmıştır
milli mücadelenin haklılığını dünyaya duyuran ilk belge amiral bristol raporu
1.dünya savaşını bitiren en önemli gelişme abdnin savaşa girmesidir
1.dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı paris barış konferansı(1919)
osmanlı devletinin 1.dünya savaşında savaştığı ilk taarruz cephesi kafkas cephesidir
osmanlı devletinin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe kafkas cephesi
1.dünya savaşı sonunda imzalanan ilk barış antlaşması itilaf devletleri ile almanya arasında imzalanan versailles antlaşmasıdır
1.dünya savaşı sonunda en kazançlı çıkan devlet ABDdir
1.dünya savaşından çekilen ilk ittifak devleti Bulgaristan
Created by: serhat10