Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

KPSS

İnkılap Tarihi 3

QuestionAnswer
İlk hava şehidimiz Fethi Bey
İlk Türk Uçağı Mavi Işık(Kayseri/1979)
2.Dünya savaşı sırasında Müttefik devletlerin Türkiye'yi savaşa sokmak için düzenledikleri konferanslar Kahire ve Adana
Milli Mücadele'ye karşı yapılan ayaklanmalar karşısında mücadele yanlısı fetva veren Rıfat Börekçi
Türkiye'de ilk nüfus sayımı ne zaman yapıldı 1927de
Cumhuriyet döneminde kurulan ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
2.Dünya savaşı sırasında Türkiye'de çıkarılan vergiler 1-Varlık Vergisi 2-Milli Koruma Kanunu(doğrudan vergi değil) 3-Toprak Mahsulleri Vergisi
İtalya ve Almanya'ya savaş ilan edenleri Birleşmiş Milletlere alınacağını belirten konferans Yalta Konferansı
İstiklal Marşı 1-İlk defa 1982 Anayasasında yer aldı. 2-İlk defa Açıksöz gazetesinde yayınladı. 3-İlk bestecisi Ali Rıfat Çağatay 4-Şimdiki bestecisi Zeki Üngör 5-Mecliste Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından okundu. 6-Yarışmayı Maarif Vekaleti düzenledi.
Osmanlı fiilen, hukuken ve resmen hangi olaylarla sona ermiştir? Fiilen--->Mondros ve Sevr antlaşmalarıyla Hukuken--->Mudanya Ateşkes Antlaşması Resmen--->Saltanatın kaldırılması
Sakarya Meydan Muharebesinin Sonuçları -İngiltere ile esir mübadelesi ant. imzalandı -Ukrayna ile dostluk antlaşması. -Fransa ile Ankara Ant -Azerbeycan, Ermenistan, Gürcistan ile doğu sınırımızı kesinleştiren Kars Ant. imzalandı. -M. Kemal'e gazilik ve mareşallik verildi.
1.İnönü savaşı sonrası İsmet İnönünün rütbesi generalliğe yükseltildi. Büyük taarruzdan sonra Fevzi Çakmak'a Mareşallik rütbesi verildi.
TBMMnin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşma Gümrü Antlaşması(İlk defa bir antlaşma metninde Türkiye ifadesi kullanıldı.)
Lozan Barış Anlaşmasına giden baş delegeler -İsmet İnönü -Hasan Saka -Dr.Rıza Nur
Mustafa Kemal'in taviz verilmemesini istediği konular -Ermenistan yurdu -Kapitülasyonlar
Lozan görüşmeleri... 1.TBMM varken başladı, ama imzalanması 2.TBMM zamanındadır.
Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşumunda etkili olan kentler selanik, manastır, sofya, istanbul
doğu sınırı ilk kez -gümrü antlaşması ile şekillendi -moskova antlaşması ile resmiyet kazandı -kars antlaşması ile kesin şeklini aldı
Sandler raporu Hatayda türk varlığını belirten rapordur
amiral bristol raporu izmirde türklerin çokluğunu belirtir
general harbourd raporu doğu anadoluda türklerin çokluğunu belirtir.
milne raporu 1.dünya savaşı sonunda türk-yunan hattını belirleyen çizgidir.
king crain raporu ermenilere toprak verilmesi ile ilgili rapordur
Created by: serhat10
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards