Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

KPSS

İnkılap Tarihi 2

QuestionAnswer
2.Dünya savaşında ABD ile Japonya arasında yapılan deniz savaşları LEYTE-MİDWAY-PEARL HARBOUR
2 Mart 1926 tarihli Maarif Teşkilatı Kanunu'na göre Türkiyedeki yabancı okullarda Türk öğretmenler tarafından okutulması kararlaştırılan dersler Tarih, Coğrafya, Türkçe, Felsefe
Türkiye'nin katıldığı ilk uluslararası konferans Cenevre silahsızlanma konferansı
Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi nerede gündeme geldi? İzmir İktisat Kongresi
SSCBnin 1929'da Türkiyenin de aralarında bulunduğu sınır komşuları ile imzaladığı protokoldür. Litvinov Protokolü
Meclis kararı ile tahtan indirilen ilk padişah 2.Abdülhamit
Vilayet-i Sitte İlleri Bitlis-Elazığ-Sivas-Diyarbakır-Erzurum-Van
12 ADA 1-Uşi ant:geçici olarak italyaya bırakıldı. 2-Lozan ant:italyaya ait olduğunu kabul ettik. 3-Paris Ant(1947):İtalyadan alınıp Yunanistana verildi.
TBMMyi tanıyan ilk devlet ERMENİSTAN(GÜMRÜ ANT)
TBMMyi tanıyan ilk müslüman devlet AFGANİSTAN(DOSTLUK ANT)
TBMMyi tanıyan ilk avrupalı devlet SOVYET RUSYA(MOSKOVA ANT)
TBMMyi tanıyan ilk itilaf devleti FRANSA(ANKARA ANT)
23 Nisan 1920de TBMMnin açılış konuşmasını yapan Sinop Milletvekili Mehmet Şerif Bey
Kadınların Milletvekili seçme ve seçilme haklarını kullandıkları ilk genel seçimler 1935 YILI SEÇİMLERİ
Son osmanlı mebusan meclisinde misakı milli kararlarının alınmasında etkili olan grup FELAH-I VATAN
1.İnönü savaşından sonra olaylar Moskova Ant-İstiklal Marşının kabülü-Londra konferansı-Afganistanla dostluk antlaşması-Teşkilat-ı Esasiye kanunu
Lozandaki grantör devletler Fransa-İngiltere-Japonya-İtalya
Mustafa Kemal'in teşviki Halide Edip ve Yunus Nadinin katkılarıyla kurulan istihbarat örgütü niteliğindeki yayın organı ANADOLU AJANSI
Mustafa Kemal'in sağlığında yayımlanan ilk biyografik eser Bozkurt(h.c Armstrong)
Mustafa Kemal ve Fetih Okyar'ın İstanbulda çıkardıkları gazete Minber
Created by: serhat10
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards