Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

KPSS

İnkılap Tarihi 2

QuestionAnswer
2.Dünya savaşında ABD ile Japonya arasında yapılan deniz savaşları LEYTE-MİDWAY-PEARL HARBOUR
2 Mart 1926 tarihli Maarif Teşkilatı Kanunu'na göre Türkiyedeki yabancı okullarda Türk öğretmenler tarafından okutulması kararlaştırılan dersler Tarih, Coğrafya, Türkçe, Felsefe
Türkiye'nin katıldığı ilk uluslararası konferans Cenevre silahsızlanma konferansı
Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi nerede gündeme geldi? İzmir İktisat Kongresi
SSCBnin 1929'da Türkiyenin de aralarında bulunduğu sınır komşuları ile imzaladığı protokoldür. Litvinov Protokolü
Meclis kararı ile tahtan indirilen ilk padişah 2.Abdülhamit
Vilayet-i Sitte İlleri Bitlis-Elazığ-Sivas-Diyarbakır-Erzurum-Van
12 ADA 1-Uşi ant:geçici olarak italyaya bırakıldı. 2-Lozan ant:italyaya ait olduğunu kabul ettik. 3-Paris Ant(1947):İtalyadan alınıp Yunanistana verildi.
TBMMyi tanıyan ilk devlet ERMENİSTAN(GÜMRÜ ANT)
TBMMyi tanıyan ilk müslüman devlet AFGANİSTAN(DOSTLUK ANT)
TBMMyi tanıyan ilk avrupalı devlet SOVYET RUSYA(MOSKOVA ANT)
TBMMyi tanıyan ilk itilaf devleti FRANSA(ANKARA ANT)
23 Nisan 1920de TBMMnin açılış konuşmasını yapan Sinop Milletvekili Mehmet Şerif Bey
Kadınların Milletvekili seçme ve seçilme haklarını kullandıkları ilk genel seçimler 1935 YILI SEÇİMLERİ
Son osmanlı mebusan meclisinde misakı milli kararlarının alınmasında etkili olan grup FELAH-I VATAN
1.İnönü savaşından sonra olaylar Moskova Ant-İstiklal Marşının kabülü-Londra konferansı-Afganistanla dostluk antlaşması-Teşkilat-ı Esasiye kanunu
Lozandaki grantör devletler Fransa-İngiltere-Japonya-İtalya
Mustafa Kemal'in teşviki Halide Edip ve Yunus Nadinin katkılarıyla kurulan istihbarat örgütü niteliğindeki yayın organı ANADOLU AJANSI
Mustafa Kemal'in sağlığında yayımlanan ilk biyografik eser Bozkurt(h.c Armstrong)
Mustafa Kemal ve Fetih Okyar'ın İstanbulda çıkardıkları gazete Minber
Created by: serhat10