Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

KPSS

İnkılap Tarihi 1

QuestionAnswer
İlk sırp isyanı 3.Selim döneminde çıkmıştır.(1804)
1934 Balkan Antantı Türkiye-Yugoslavya- Yunanistan-Romanya
Cumhuriyet rejimine karşı yapılan girişimler Menemen Olayı-İzmir suikasti-Şeyh Sait olayı
Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrasının kurmaya kararverenler Kazım-Ali fuat-Refet-Adnan-Rauf
Lozan'da çözülemeyen sorunlar HIRBO(hatay sorunu, Irak sorunu, Rum patrikhanesi, Boğazlar, Osmanlı Borçları)
Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri barış durumuna dönüşmesi için; Hazar Kuruluş, Konuş Projesi uygulamaları hayata geçti
Atatürk'ün 2.Balkan zaferinden bahsettiği eseri zabit ve kumandan ile hasbihal
Orhun Abideleri'ni Türkiye'de ilk kez yayımlayan bilim insanı Necip ASIM
Osmanlı'nın son meydan savaşı 1897 Dömeke Meydan Muharebesi
Fetih Marşı ve Bayrak şiiri Arif Nihat Asya
Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk nüfus sayımı 28 EKİM 1927
İlk kadın doktor Safiye Ali(1891-1952)
Vilayeti sitte Bitlis-Elazığ-Diyarbakır-Erzurum-Van-Sivas
Elviye-i selase Kars-Ardahan-Batum
1.dünya savaşına neden oldukları gerekçesiyle Almanya, Avusturya ve Osmanlı Devleti'nin çağrılmadığı olimpiyatlar 1920-Anvers Olimpiyatları
Halk Fırkasının kurulmasına temel olan "Dokuz Umde"yi yayımlayan kuruluş Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Tanzimat Fermanıyla Islahat yapılan alanlar VAHİM(vergi, askerlik, hukuk, insan hakları, mal ve can güvenliği)
Osmanlı Devletinin Girite bir Rum vali ataması hangi fermanla ortaya çıktı? Halefe Fermanı
Created by: serhat10