Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

KPSS

İnkılap Tarihi 1

QuestionAnswer
İlk sırp isyanı 3.Selim döneminde çıkmıştır.(1804)
1934 Balkan Antantı Türkiye-Yugoslavya- Yunanistan-Romanya
Cumhuriyet rejimine karşı yapılan girişimler Menemen Olayı-İzmir suikasti-Şeyh Sait olayı
Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrasının kurmaya kararverenler Kazım-Ali fuat-Refet-Adnan-Rauf
Lozan'da çözülemeyen sorunlar HIRBO(hatay sorunu, Irak sorunu, Rum patrikhanesi, Boğazlar, Osmanlı Borçları)
Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri barış durumuna dönüşmesi için; Hazar Kuruluş, Konuş Projesi uygulamaları hayata geçti
Atatürk'ün 2.Balkan zaferinden bahsettiği eseri zabit ve kumandan ile hasbihal
Orhun Abideleri'ni Türkiye'de ilk kez yayımlayan bilim insanı Necip ASIM
Osmanlı'nın son meydan savaşı 1897 Dömeke Meydan Muharebesi
Fetih Marşı ve Bayrak şiiri Arif Nihat Asya
Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk nüfus sayımı 28 EKİM 1927
İlk kadın doktor Safiye Ali(1891-1952)
Vilayeti sitte Bitlis-Elazığ-Diyarbakır-Erzurum-Van-Sivas
Elviye-i selase Kars-Ardahan-Batum
1.dünya savaşına neden oldukları gerekçesiyle Almanya, Avusturya ve Osmanlı Devleti'nin çağrılmadığı olimpiyatlar 1920-Anvers Olimpiyatları
Halk Fırkasının kurulmasına temel olan "Dokuz Umde"yi yayımlayan kuruluş Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Tanzimat Fermanıyla Islahat yapılan alanlar VAHİM(vergi, askerlik, hukuk, insan hakları, mal ve can güvenliği)
Osmanlı Devletinin Girite bir Rum vali ataması hangi fermanla ortaya çıktı? Halefe Fermanı
Created by: serhat10
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards