Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Eðlisfræðihugtök

Eðlisfræði

QuestionAnswer
Ferð Vegalengd/tíma
Hraði Ferð í ákveða stefnu eða Vegalengd/tíma í einhverja átt
Hröðun Hraðaaukning/tíma Lokahraði-upphafshraði/Tíma
Hraðaminnkun/neikvæð Hraðaaukning/tíma Lokahraði-upphafshraði/Tíma
Hefur bíll sem keyrir í hring á jöfnum hraða hröðun? Já, því hröðun er breyting á stefnu og hraða og hraði segir til um ferð og stefnu
Fyrsta lögmál Newtons/Tregðulögmálið Tregða er vilji hluta til að halda óbreyttri stöðu eða hreyfingu. Það þarf því kraft til að yfirvinna tregðu hluta og breyta stefnu eða ferð þeirra
Annað lögmál Newtons/kraftur Kraftur=Massi*hröðun Dæmi: Það þarf meiri kraft til að hreyfa vörubíl heldur en fólksbíl
Skriðþungi Skriðþungi=Massi*hraði Allir hlutir sem hreyfast hafa skriðþunga
Þriðja lögmál Newtons/Kraftur og gagnkraftur Í öllum verknaði má finna bæði kraft og gagnkraft, þegar A verkar með krafti á móti B veitir B jafn mikinn kraft á móti
Hröðun fallandi hluta 9,8metrar/sek^2 Allir fallandi hlutir hafa sömu hröðun, það eina sem getur dregið úr þessu er loftmótstaða
Loftmótstaða Orsakast af viðnámi lofts við hlut sem að fellur í gegnum loftið. Verkar sterkast á flata og létta hluti, t.d. fjöður.
Lokahraði fallandi hlutar Fallandi hlutir auka hraða sinn um 9,8metrar/sek^2 í falli en loftmótstaða veldur því að lokahraðinn verður ekki óendilega mikill og nær hámarki.
Þyngdarlögmál Newtons Verkar alltaf á milli hluta sem eru úr efni. Stærð kraftsins er háð 2 þáttum: massa hlutanna(massameiri hlutir hafa meiri aðdráttarafl) og fjarlægðinni á milli þeirra(aðdráttarkrafturinn minnkar með fjarlægð).
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards