Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Eðlisfræðihugtök

Eðlisfræði

QuestionAnswer
Ferð Vegalengd/tíma
Hraði Ferð í ákveða stefnu eða Vegalengd/tíma í einhverja átt
Hröðun Hraðaaukning/tíma Lokahraði-upphafshraði/Tíma
Hraðaminnkun/neikvæð Hraðaaukning/tíma Lokahraði-upphafshraði/Tíma
Hefur bíll sem keyrir í hring á jöfnum hraða hröðun? Já, því hröðun er breyting á stefnu og hraða og hraði segir til um ferð og stefnu
Fyrsta lögmál Newtons/Tregðulögmálið Tregða er vilji hluta til að halda óbreyttri stöðu eða hreyfingu. Það þarf því kraft til að yfirvinna tregðu hluta og breyta stefnu eða ferð þeirra
Annað lögmál Newtons/kraftur Kraftur=Massi*hröðun Dæmi: Það þarf meiri kraft til að hreyfa vörubíl heldur en fólksbíl
Skriðþungi Skriðþungi=Massi*hraði Allir hlutir sem hreyfast hafa skriðþunga
Þriðja lögmál Newtons/Kraftur og gagnkraftur Í öllum verknaði má finna bæði kraft og gagnkraft, þegar A verkar með krafti á móti B veitir B jafn mikinn kraft á móti
Hröðun fallandi hluta 9,8metrar/sek^2 Allir fallandi hlutir hafa sömu hröðun, það eina sem getur dregið úr þessu er loftmótstaða
Loftmótstaða Orsakast af viðnámi lofts við hlut sem að fellur í gegnum loftið. Verkar sterkast á flata og létta hluti, t.d. fjöður.
Lokahraði fallandi hlutar Fallandi hlutir auka hraða sinn um 9,8metrar/sek^2 í falli en loftmótstaða veldur því að lokahraðinn verður ekki óendilega mikill og nær hámarki.
Þyngdarlögmál Newtons Verkar alltaf á milli hluta sem eru úr efni. Stærð kraftsins er háð 2 þáttum: massa hlutanna(massameiri hlutir hafa meiri aðdráttarafl) og fjarlægðinni á milli þeirra(aðdráttarkrafturinn minnkar með fjarlægð).