Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

alchine

QuestionAnswer
cum se mai numesc alchinele si de ce? acetilene de la denumirea uzuala a primului termen
cum se numesc radicalii monovalenti de la alchine? alchinil
cum se numeste radicalul HC ≡C-CH2-? 2-propinil sau propargil
cum sunt legaturile sigma formate de un atom de carbon implicat in tripla si cat e unghiul dintre ele? coplanare cu un unghi de 180
ce legaturi formeaza un atom de c dintr-o tripla? 2 sigma si 2 pi
cum sunt cele 2 leg pi? perpendiculare atat intre ele cat si pe planul in care se situeaza sigma
ce face ca rotatia in jurul legaturii triple sa fie imposibilia? orientarea legaturilor pi
care e lg leg triple? 1,204
care e lg leg simple dintre carbonul din tripla si hidrogen? 1,057
ce au alchinele cu leg tripla marginala in plus fata de celelalte? legatura tripla e polara ( datorita prezentei celor doua leg pi) cu polul pozitiv la hidrogen si cel negativ la carbon
cum sunt atomii de hidrogen legati de atomii de carbon dintr-o tripla? au caract slab acid
ce izomerii pot avea alchinele? de constitutie ( de pozitie, de catena si de functiune)
izomerie de pozitie pot avea alchinele cu cel putin 4 atomi de carbon in molecula
izomerie de catena pot avea alchinele cu mai mult de 4 atomi de carbon in molecula
izo de funct cu alcadienele si cicloalchenele
starea de agregare primii doi si 1-butina sunt gaze de la 2 butina sunt lichide cele superioare sunt solide
cum sunt pf pt si densitatile fata de alcani si alchene? putin mai mari , direct prop cu masa molara ( cresc odata cu aceasta)
solubilitate acetilena e partial solubila in apa (Datorita polaritatii legaturii) solubila in solventi organici foarte solubila in acetona
comparatie acetilena in apa vs acetilena in acetona 0 °C 1 vol de apa dizolva 1.7 vol acetilena la 12 atm 1 vol de acetona dizolva 300 vol de acetilena
ce se foloseste pentru transportarea acetilenei in stare lichefiata si de ce nu se poate transporta in tuburi sub presiune? nu se poate transporta in tuburi sub pesiune deoarece in aceste conditii explodeaza, se folosesc tuburi de otel umplute cu o masa poroasa imbibata in acetona
diferente intre 1-butina si 2-butina 1-butina e gazoasa 2-butina e lichida 2-butina are pf si pt mai ridicate decat 1-butina
piatra de var CaCO3
var nestins CaO
var stins Ca(OH)2
carbid CaC2
obtinerea varului nestins din piatra de var CaCO3--->CaO+CO2
obtinerea carbidului din var nestins CaO +3C---->CaC2+CO
obtinerea acetilenei din carbid CaC2+2H2O----->HC ≡CH + Ca(OH)2 (iese o cantitate mica de acetilena)
cate etape sunt de la piatra de var la obtinerea acetilenei? 3
ce reactie are carbidul pentru a obtine acetilena? hidroliza
ce structura are CaC2? ionica
cum e reactia dintre carbid si apa? exoterma, vasul in care se produce reactia se incalzeste
ce confera legatura tripla acetilenei? un caracter nesaturat mai pronuntat decat alchenelor
care sunt metodele de obtinere a acetilenei? piroliza metanului si hidroliza carbidului
hidrogenarea totala se foloseste Ni,Pd,Pt si exces de hidrogen =>etan
hidrogenarea partiala se foloseste Pd/Pb ( paladiu otravit cu saruri de plumb)=>etena are loc cu randament mic ( produsul de reactie majoritat e tot etanul)
cum aditioneaza acetilena bromul? in doua etape,in prima rezulta compusi dihalogenati vicinali nesaturati si in a doua compusi tetrahalogenati
ce reprezinta aditia de br la alchine? o reactie de identificare a nesaturarii prin decolorarea apei de brom
ce culoare are CCl4? brun-roscata
cum e reactia in faza gazoasa a acetilenei cu clorul? violenta, puternic exoterma
in ce solvent trebuie sa se lucreze ca acetilena sa reactioneze cu clorul la fel ca cu bromul adica in 2 etape? solvent inert: tetracloroetan, AlCl3
ecuatia reactiei directe ( in faza gazoasa) a acetilenei cu clorul C2H2+Cl2--->2C+2HCl+Q
conditii la aditia hidracizilor 170-200°C in prezenta clorurii de mercur(HgCl2)
cum decurge aditia hidracizilor? in 2 etape: se formeaza initial monohalogenoetena si in final dihalogenoetan geminal
ce rezulta prin aditia acidului clorhidric la acetilena? cloroetena sau clorura de vinil doar in conditii care asigura oprirea la prima etapa de aditie (170°C HgCl2)
clorura de vinil monomer deosebit de important in industria polimerilor
cum se numeste aditia apei la acetilena si in ce conditii are loc? Kucerov , HgSO4 si H2SO4 tot in 2 etape : in prima se formeaza un enol instabil care prin tautomerie trece in aldehida(acetaldehida/etanal) sau pentru alchine cu tripla interna in cetone
conditii pentru aditia HCN Cu2Cl2/NH4Cl 80°C
cond pt aditia acid acetic (CH3COOH)2Zn 80 °C
conditii pentru dimerizare Cu2Cl2/NH4Cl 180°C =>vinilacetilena
cond pt trimerizare 600-800°C tuburi ceramice =>benzen
cum arde acetilena? cu o flacara luminoasa, cu temperatura foarte inalta, se dagaja mult fum din cauza formarii ,la temp inalte, de particule fine de carbune care devin incandescente
cum se obtin particulele de carbune? datorita descompunerii termice a unei parti din acetilena in elemente C2H2<--->2C+H2
ce se obtine prin arderea acetilenei? flacara oxiacetilenica
ce temperaturi atinge flacara oxiacetilenica? de 3000°C , mult mai inalta decat a altor gaze combustibile
la ce se foloseste flacara oxiacetilenica? la sudura si taierea metalelor
unde poate fi obtinuta flacara oxiacetilenica? in suflatorul oxiacetilenic cu acetilena obtinuta intr-un generator de acetilena
Created by: 1063179990368424
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards