Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kosmologi

Alt det gode fra kosmologi

QuestionAnswer
Hvad er Hubblekonstanten og hvad kan den bruges til Det er en konstant der fortæller hvor langt væk planeter er fra os og har værdien 22 (km/s)/Mly og kan bruges til at bregne alderen af universet ud fra antagelsen at universet udvider sig med en konstant hastighed
Hvad er rødforskydning Det er forholdet mellem den opserveret bølgelængde og den der er fundet i et lab. betegnes z og beregnes z= lambda_obs-lambda_lab/lambda_lab
Hvad er kosmologisk rødforskydning Mens lyset fra en stjerne kommer ned til os udvider universet sig også, dette kalder man kosmologik rødforskydning
Hvordan betegnes en neutrino med \nu (ligener et v)
Hvad sker det hvis en neutrino og en antineutrion mødes De annihilere og udsender noget lys.
Hvordan beregner man farten af en stjerne, og hvad gælder for z i denne beregning. z<0,1 beregnes v=z*c hvor c er lyset hastighed i vakuum
Hvad består universet af og i hvilket forhold det består at almindeligt stof (4,9 %), mørkt stof (26,8 %) og mørk energi (68,3 %)
Hvordan startede universet Mest sandsynligt er et Big Bang
Hvilken model udvikler universet sig efter - med størst sandsynlighed ? den accelererende model.
formlen for lambda_maks lambda_mask=2,9*10^-3 m*K/T hvor T er den absolutte temperatur i kelvin
Hvordan beregner man afstanden til en stjerne r=kvadratroden af L/l*4*pi hvor L=absolutte lysstyrke og l=den tilsynladende lysstyrke
Hvad er det kosmologiske princip At universet er Homogent og Isotropt
Hvad betyder det at universet er isotropt alle retninger er ligeværdige, det vil sige der ikke er noget centrum
Hvad betyder det at universet er homogent Densiteten er den samme og stofferne er de samme overalt i universet, altså helium er helium alle steder i verden
Created by: 1003331663021681