Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kosmologi

Alt det gode fra kosmologi

QuestionAnswer
Hvad er Hubblekonstanten og hvad kan den bruges til Det er en konstant der fortæller hvor langt væk planeter er fra os og har værdien 22 (km/s)/Mly og kan bruges til at bregne alderen af universet ud fra antagelsen at universet udvider sig med en konstant hastighed
Hvad er rødforskydning Det er forholdet mellem den opserveret bølgelængde og den der er fundet i et lab. betegnes z og beregnes z= lambda_obs-lambda_lab/lambda_lab
Hvad er kosmologisk rødforskydning Mens lyset fra en stjerne kommer ned til os udvider universet sig også, dette kalder man kosmologik rødforskydning
Hvordan betegnes en neutrino med \nu (ligener et v)
Hvad sker det hvis en neutrino og en antineutrion mødes De annihilere og udsender noget lys.
Hvordan beregner man farten af en stjerne, og hvad gælder for z i denne beregning. z<0,1 beregnes v=z*c hvor c er lyset hastighed i vakuum
Hvad består universet af og i hvilket forhold det består at almindeligt stof (4,9 %), mørkt stof (26,8 %) og mørk energi (68,3 %)
Hvordan startede universet Mest sandsynligt er et Big Bang
Hvilken model udvikler universet sig efter - med størst sandsynlighed ? den accelererende model.
formlen for lambda_maks lambda_mask=2,9*10^-3 m*K/T hvor T er den absolutte temperatur i kelvin
Hvordan beregner man afstanden til en stjerne r=kvadratroden af L/l*4*pi hvor L=absolutte lysstyrke og l=den tilsynladende lysstyrke
Hvad er det kosmologiske princip At universet er Homogent og Isotropt
Hvad betyder det at universet er isotropt alle retninger er ligeværdige, det vil sige der ikke er noget centrum
Hvad betyder det at universet er homogent Densiteten er den samme og stofferne er de samme overalt i universet, altså helium er helium alle steder i verden
Created by: 1003331663021681
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards