Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

7. osztály

A testek mozgasa

QuestionAnswer
Mi a sebesség jele? v
Mi a sebesség mértékegysége? m/s, km/h
Mit mutat meg a sebesség? Mennyi utat tesz meg a test egységnyi idő alatt
Melyik testnek nagyobb a sebessége? Amelyik ugyanannyi idő alatt nagyobb utat tesz meg, vagy ugyanakkora utat kevesebb idő alatt tesz meg.
1 m/s hány km/h-val egyenlő? 3,6 km/h
Mikor 1 m/s a test sebessége? Ha 1 s alatt 1 m utat tesz meg
Mikor 5 m/s a test sebessége? Ha 1 s alatt 5 m utat tesz meg
Mikor 1 km/h a test sebessége? Ha 1 óra alatt 1 km utat tesz meg
Mi az út jele? s
MI az út mértékegysége? m, km
Mi az idő jele? t
Mi az idő mértékegysége s (másodperc), h (óra)
Mi a pálya? Az a vonal amelyen a test mozgás közben halad
Mit nevezünk útnak? A pálya egy része, amit a test egy bizonyos idő alatt megtesz
Mi az elmozdulás? A kezdő és végpont közötti távolság
Hogyan számítjuk ki a sebességet? A megtett utat osztjuk az idővel: v=s/t
Hogyan számítjuk ki a megtett utat? A sebességet szorozzuk az idővel: s=v*t
Hogyan számítjuk ki az időt? Az utat osztjuk a sebességgel: t=s/v
Melyik nagyobb:az 1 m/s vagy az 1 km/h? 1 m/s
Hogyan mozog a Mikola csőben a buborék? Egyenes vonalú egyenletes mozgást végez
Mi jellemző az egyenletes mozgásra? A test egyenlő időközönként egyenlő utakat tesz meg
Miért vektormennyiség a sebesség? Van nagysága és iránya
Created by: kongsaysakne