Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

99a. ÖABT Halk ede

erdo erdo

QuestionAnswer
Yağlı ballı olmak  ne demek? W+ Aralarından su sızmamak
arakiye  derviş takkesi 
nefes almak tür - yazar ? w+ şiir Ziya Osman 
gurbet şairi - istanbul şairi - bayrak şairi ?  Acılar denizi şairi w+ kemalettin kamu - yahya kemal - arif nihat Asya - ümit Yaşar Oğuzcan
kayıp aranıyor tür - yazar ? - Biz insanlar tür yazar ? W+  roman - sait Faik  - Roman - Peyami safa
bozlak adlı yerel gazeteyi kim çıkarmıştır? Abbas sayar
Cehennem Topçu unvanlı Yüzbaşı Cemil'in kişiliğinde Türk toplumunun kendisine re*va görülen kıskaçtan kurtuluşunu ele alır  eser - yazar? yorgun savaşçı - kemal tahir
biz insanlar tür - yazar? w+ roman - peyami safa
Arakiye - yağlı bağlı olmak w+ Derviş takkesi - aralarından su sızmamak
Bozlak Dergisi - mavi sürgün? w+ Abbas sayar - Halikarnas Balıkçısı
Onlar da insandı - mavi sürgün - biz insanlar - kayıp aranıyor w+ C Dağcı - halikarnas - Peyami - sait Faik
TT kuruluşu olarak kabul edilen olay hangi derginin kurulması? w+ Genç Kalemler
Divan edebiyatı kimle - Dini tasavvufi Türk edebiyatı kimle başlar? w+ g1g.4 Hoca Dehhani - Ahmet Yesevi MistakesG
Son tezkire kim - eserin adı?  - <br />Anadolu sahası Son tezkire yazarı ? w+ g1g.4 Nail Tuman - Tuhfe-i Naili - Fatin MistakesG
Niyazi Mısrı kaçıncı yy? w+ 17 Halk.ede
Dünya edebiyatında modernist çağdaş roman geleneği başlatan kimdir? w+ James Joyce Yeni.ede
Bu vatan kimin?  Orhan Şaik Gökyay Yeni.ede
Yağlı ballı olmak  ne demek? - bozlak Dergisi w+ Aralarından su sızmamak - Abbas sayar
Cehenneme Topçu yüzbaşı cemil<br />roman yazarı ? - bozlak Dergisi w+  Kemal tahir - Abbas sayar
Gurbet şairi - cehennem Topçu yüzbaşı cemil bozlak Dergisi w+  Kemalettin kamu - yorgun savaşçı - Abbas sayar
Biz insanlar - bozlak Dergisi Peyami safa - Abbas sayar
Arakiye - biz insanlar - bozlak Dergisi w+ Derviş takkesi - Peyami safa - Abbas sayar
kayıp aranıyor tür - yazar ?  - arakiye - biz insanlar - bozlak Dergisi W+ roman - sait Faik - Derviş takkesi - Peyami safa - Abbas sayar
nefes almak tür - yazar ? - kayıp aranıyor - biz insanlar w+  şiir Ziya Osman  - sait Faik Roman - Peyami safa roman
O Topraklar Bizimdi ? - korkunç yıllar CEngiz Dağcı x 2
Nefes almak şiiri kimin? - cemal Paşa Kudüs kutsal dağ konulu roman ? Ziya Osman saba - zeytindağı
Son tezkire yazarı - nefes almak <br>İlk Siyer yazarı? H+ Nail tuman - Ziya Osman saba<br>Kadı Darir
Niyazi Mısrı kaçıncı yy? - son tezkire - nefes almak 17 - tuhfe-i Naili - Ziya Osman saba
Dünya edebiyatında modernist çağdaş roman geleneği başlatan kimdir? - Türk Edebiyatında modern Roman yazarı? James Joyce - halit Ziya
Bu vatan kimin?  - nefes almak ? w+  Orhan Şaik Gökyay - Ziya Osman saba
"<img src=""ED177BE5-216B-4AAF-A787-BB764EDAC107.jpg"">" yedekli koşma
"<img src=""7BBD890B-2AE0-48AB-B078-0DE6B173AA47.jpg"">" aşık garip ile şahsenem
<br>Halk hikayeleri döşeme denen girişten sonra olay ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşur DY D
<div>Tekke edebiyatında genelde dörtlük olmakla beraber beyitlerde kullanılır </div><div>   Tekke edebiyatının dili aşık eedbiyatına göre ağırdır?  Hangisi Y</div><div><br></div> g1g.4 HEPSI D  MistakesG
* Deyiş maninin diğer adı Karşı-Beri manidir. DY D 
Cönklere divan şiiri örnekleri de alınmıştır DY D
 Nesirde kafiye yapılması ?  SECI 
Masal ile efsane benzerlik gösterse de efsanelere halk tarafından inanmışlık söz konusudur DY D 
<div>Kerem ile Aslı</div><div> Leyla ile mecnun </div><div> aşık garip </div><div> Hz Ali Cenkleri </div><div>Köroğlu hikayeleri</div><div>Yusuf ile Züleyha       Halk hikayesi olmayan?</div><div><br /></div> YUSUF İLE ZULEYHA 
 Dinsel ruhani evrenin hlkların oluşumu çok tanrılı dönemleri olağanüstü kahramanlıkları konu alan tür ?  MIT
Kam ve Şaman devamı sayılan BASKI ve BAHŞILAR Orta Asya'daki ilk destancılardır DY D 
Türk lehçelerinde CIR COMAK KAY ÇÖRÇÜK olarak adlanan tür?  DESTAN
dinle kahramanlıkla ilgili ağızdan ağıza zamanla değişiklik gösteren tür? MIT
<div> bade içme </div><div>usta çırak </div><div>  mahlas alma </div><div>atışma    Aşık geleneği içinde olmayan ? </div><div><br /></div> HEPSI VAR 
<div>tek aktörlü, taklit konuşma , Bebek, çömce gelin olarak da bilinir ? W+</div> KUKLA 
Vezn-i Ahirde olup Satranç da olmayan kelime tekrarlarıdır DY D
Gülşeni tarikatı Bektaşi tarikatının nefes dediği türe ne der ?  TAPUĞ
<div> 16yy aşk yğitlik insanlar arası ilişkiler </div><div>    CElali isyanlarını dönem zihniytini anlatır</div><div><br /></div> KOROGLU
<div> Avşar Türkmenlerinin mücadelesini anlatır </div><div>   Aşk duygularını anlatırken bile sert katı </div><div>   Yönetime karşı halkının yanında </div><div>   İsyan kokan bir anlayış ? </div><div><br /></div> DADALOĞLU 
Ezgilerine göre - konlarına göre - yapılarına göre  hangi Anonim halk ede türünün çeşitleridir ?  TÜRKÜ
<div>Dörtlüklerden oluşur aaaa bbba ccca </div><div>   3 failatün 1 failün  Aruzla yazılan halk ede türlerinden hangisi ? </div><div><br /></div> DIVAN 
Türk bilmecelerinin en eski örnekleri hangi yazılı kaynakta geçer ? CODEX COMANICUS 
 en ünlü şairname 17yy kimin ? w+ AŞIK ÖMER
 ilk dize hece sayısı yediden az, en çok kullanılan uyak cinaslı uyak Cinaslı Mani de denir. ?  KESIK MANI 
<div>17yy  Genç osman Destanı ? w+</div> KAYIKÇI KUL MUSTAFA 
Aşık tarzı halk şiiri islamiyet öncesi Türk şiirinin devamı niteliğindedir DY D
Deme ilahinin alevilerde aldığı isimdir DY?<div>Nefes Alevi bektaşilerde aldığı isimdir. DY?</div><div>Tapuğ Gülşenilerde aldığı isimdir DY?</div><div>İstimdat divan şairlerinin verdiği addır DY?</div><div>İstigase mutasavvıfların verdiği addır. DY?  w+</ D - D - D - Y - Y
<div> 7li, axa   hangi annoim halk ede türü? w+</div> MANI 
 Ezgilerine göre Türküler 2ye ayrılır.  Oyun havaları -  Uzun havalar  Usullü Türkülere Örnek ?  OYUN HAVALARI 
 Koşmaya ziyade eklenirse zincirleme koşma olur DY Y AYAKLI KOŞMA OLUR 
 Yedekli koşmada koşma arasına 7 heceli bent girebilir DY? w+ D
<div>Bursa'da Şeyh üftadeye bağlandı</div><div>   Arapça Farsça yazar </div><div>   Halveti şeyhidir ? </div><div><br /></div> Azız MAHMUD HUDAYI 
<div>16yy İran Seferleri zamanında yaşadı </div><div>ASker Şair </div><div>Koçaklamalarından çok tasavvufi lirizm şiirleriyle ünlü </div><div> Türk hükümdar Şah İsmail'in ızdırabını anlatan şiir yazdı ? </div><div><br /></div> ÖKSÜZ DEDE 
<div>Bektaşi </div><div>   Pir Sultan Abdal Hatayi etkisi </div><div>Aruz + Hece </div><div>   Aşık tarzı koşmalarıyla ünlü ? </div><div><br /></div> AŞIK RUHSATI 
<div>İlk siyer yazarı </div><div>   Gözsüz mahlası </div><div>   Futuhuş Şam </div><div>   Kitabı Siyeri Nebi ? </div><div><br></div> h+ KADI DARIR 
<div> 19yy halk şairi </div><div>   Dertli ve Emrah ile 19yy üstün halk şairi</div><div>   Sert ve ağır hicivli dili ? </div><div><br /></div> SEYRANI 
<div>19yy  medrese eğitimi </div><div>   Rus istilasını duyduğu üzüntü ünlü koşmasını yazdı ? </div><div><br></div> BAYBURTLU ZIHNI 
<div>18yy ressam ve minyatür ustası </div><div>   destan koşma yazar ? </div><div><br /></div> LEVNI 
<div>Aydın doğumlu </div><div>   Farsça bilir </div><div>   En çok okumuş Aşık edebiyatı şairlerinden </div><div>   Ordu gezici şair ? </div><div><br /></div> AŞIK ÖMER 
<div> 17yy, Lehistan seferi ordu morali yükselt , İrfan sofraları ? </div> NİYAZI MISRI 
Nesimi Kanuni devrinde padişaha karşı İran şahı Şah tahmasb'ı desteklemiştir DY? w+ Y bunu yapan alevi bektaşi geleneğinin 7 büyük şairinden PİR SULTAN ABDAL 
<div> Yunus Emre andırır </div><div>Hece + Aruz </div><div>Müzekkin Nüfus tasavvuf risalesi ? </div><div><br></div> <div>Eşrefoğlu Rumi </div><div><br></div>
<div> Musammat beyitlerden oluşuur </div><div>hecenin 8 + 8 uygundur </div><div>19yy</div><div>Müfteilün x 4     hangi aruzla yazılan halk ede türü?</div><div><br /></div> SATRANÇ 
 Devriye ile ilgili ilk ciddi çalışmayı yapan kimdir? w+ RIZA TEVFIK 
<div> 7li hece ölçüsü </div><div>   tasavvuf kuralları tasavvuf</div><div>   bestelenmemiş  hangi tekke edebiyatı türü? </div><div><br /></div> NUTUK
Selisler murabba muhammes ve müseddes şeklinde yazılablir DY? H+ sp24 D 
Mefulu Mefauilü Feilün         hece 7+7 ölçüsü Hangi aruzla yazılan halk ede türü?  KALENDERI 
 Mefailün x 4     Hangi aruzla yazılan halk ede türü?  SEMAI 
 Failatün x 3 -  Failün  düz kafiye    Hangi aruzla yazılan halk ede türü?  DIVAN 
Alevi bektaşi türkmenleri dini şiirler için NEFES yerine ne derler?  w+ DEME 
 Yaratılış başangıcı sonu Devriye türünde anlatılırç Yaratılış başlangıcı - sonu ismiyle anılır ?  FERŞIYE  - ARŞIYE 
<div> Tarikat kuralları tasavvuf</div><div>   Bestelenmişse Nefes olur bestelenmemişse hangi tekke ede türü olur? </div><div><br /></div> NUTUK 
<div>Bektaşiler 7 8 11 </div><div>  şekil olarak koşmaya benzer tasavvuf tarikat kuralları işlenir. hangi tekke ede türü? </div><div><br /></div> NEFFES 
<div>dini kurallara aykırı gibi </div><div>  Vahdeti  vücud anlayışı yaygınlık kazanmasıyla öemsendi</div><div>  Bektaşilerce söylenir 8 11 14 </div><div>  Gazel gibi aa xa xa   hangi tekke edebiyatı türü? </div><div><br /></div> ŞATHIYE 
<div>semai gibi 8li</div><div>   varsak türkmenleri söyler </div><div>   bre hey aman gibi yiğitçe söyleyiş vardır hangi aşık ede türü?</div><div><br></div> VARSAGI 
 Musammat ne demektir?  İÇ KAFIYE 
 Müstezattaki kısa dizeye halk edebiyatında ne denir? ZİYADE
Manilerin Fars edebiyatındaki rubailerin etkisiyle doğduğu sanılmaktadır DY Y 
<div>Anadolu'da yır olarak da bilinir. </div><div>   Konularına göre Hoyrat oturak kırık adlarını alır. </div><div>  Bentlerden oluşur kavuştak bölümü vardır.</div><div>  Anadnim halk ede. ÖZel bir ezgi 7 8 11      hangi halk ede türü ? </div><div><br /><
 Bektaşi dergahlarında ilahinin karşılığı ? <br>mevlevilerde ilahinin karşılığı ? NEFES <br>Ayin
 Fenni SAni ,Fennievvel , Fenni salis bölümlerinden oluşan ansiklopedi adı? w+ g1g.4 MARIFETNAME MistakesG
<div>19yy</div><div>Arapça Farsça</div><div>Sergüzeştname ? </div><div><br /></div> BAYBURTLU ZIHNI 
<div> Fıkralarda tipler gerçek hayata uygun kişir </div><div>Nazım nesir iç içedir      Fıkralar yanlış olan? </div><div><br /></div> FIKRALAR NESIR 
 Aşık ede beyit kullanılmıştır DY  sp20+ Y 
<div> genç osman destanı </div><div>Hep Hece yazmıştr ?</div><div><br /></div> KAYIKCI KUL MUSTAFA
<br> Şu Alp Er tunga Hangi türk Destanı ?  SAKA TÜRKLERİ 
Halk edebiyatında  Allahtan gelip Allaha gideceğiz şeklinde olan şiir türleri?  DEVRİYE 
<div>Muhammed Ali övgüler </div><div>   Vahdet-i vücüd anlayışı </div><div>pir sultan ünlüdür   hangi şiir türü?</div><div><br /></div> NEFES
Hailk ede naım türü olan destanların koşmadan en önemli farkı?  DÖRTLÜKLERDE KISITLAMA YOKTUR
 Kızlarını ancak tanrıyla evlebilirler diye kuleye kapattı. Tanrı kurt kılığında geldi ve türkler iki boy halinde türedi. Hangi Destan?  TÜREYİŞ DESTANI
 Halk tiyatrosu adında geleneksel halk tiyatrosu yoktur DY? D 
<div>KAYGUSUZ ABDAL</div><div>ALİ ŞİR NEVAİ</div><div> HACI BAYRAM VELİ hangi YY? </div><div><br></div>Kadı Burhaneddin kaçıncı yy? 15x3 - 14
<div>gevhername</div><div>   budalaname </div><div>  eserlerinin çoğu şathiye türünde  ? </div><div><br /></div>  KAYGUSUZ BDAL 
<div>Türkmen </div><div>en çok varsağı yazan şair</div><div>Doğa aşk   ? </div><div><br /></div> <div>KARACAOĞLAN </div>
<div>Arapça, didaktik </div><div>  dört Kapı kırk makam  hangi eser? </div><div><br /></div> Türkmen 
<div>19yy</div><div>Aruzla yzmaya çalıştı başaramadı</div><div> Eflatun Cem güney tanıttı ? </div><div><br /></div> AŞIK RUHSATI
Hükümdar mutluluk akıbet akıl KUTADGU BİLİG SIRALAMA DY D
Sömestr DY? Y 
 İstanbul Üniversitesi'nde DY? Y
Kalevala - İgor  ?  <div>Fin - Rus </div><div><br /></div>
<div>Aruz Hece </div><div>  Tekke edebiyatının en büyük ve en lirik şairi? </div><div><br /></div> YUNUS EMRE 
<div> 17. yy Şerhi Esmaü Hüsna kimin?  - 15.yy Müzekkin Nüfus kimin? w+ </div> NİYAZI MISRI  - Eşrefoğlu Rumi
<div>Medrese </div><div>   Hece Aruz </div><div>   Sergüzeştname, Divan, Kitabı Hikayeyi Garibe  ? </div><div><br /></div>    BAYBURTLU ZIHNI
<div> Saz şairleri arasında en çok şiir yazan </div><div>   Şairname şiiri ? </div><div><br /></div>    AŞIK ÖMER 
 Orta Oyunu şehirlerde özellikle de ist ortaya çıkmıştır DY? D 
Osmanlıca'da yazıp nasıl yazılır ?  (arap harfli değil ) w+  YAZUP
Bilinen ilk hatıra kitabı?      Babürname
Timurun torunu   Taaşşukname   SEYYİD AHMED MİRZA
Çağatay Türkçesinin temelinde hangi dil vardır? w+ g1g.4 UYGUR TÜRKÇESİ  MistakesG
 timur döneminden başlayıp Özbek türkçesine bırakan Doğu türkçesi ?  ÇAĞATAY TÜRKÇESİ
<div>* Dertli, Emrah ile 19 yy ünlü ozanı</div><div>   sert ağır hicivli dil      </div><div><br></div> SEYRANİ
 Memlekeine döndüğünde Rus istilasını ünlü koşmasıyla anlattı. ? BAYBURTLU ZİHNİ
 18yy Türk minyatür ve resim ustası LEVNİ
<div>medrese eğitimi </div><div>müderrrislik </div><div>Melametiler öncüsü </div><div>Nutuk  ?</div> HACI BAYRAM VELİ 
<div> Bektaşi edebiyat kurucusu</div><div>   alaylı üslüp </div><div>   batını melami etkisi </div><div>   kitab-ı miglate, vücutname? w+</div>   KAYGUSUZ ABDAL
<div> Didaktil lirik yunus emre tarzı şiirler </div><div>   Aruz Hece, Divan, Türkçe yazar </div><div>   Müzekkin Nüfus adlı eseri  </div><div><br /></div> EŞREFOĞLU RUMİ
<div> Muhibbiye karşı şah tahması destekledi </div><div>   Alevi-bektaşi geleneğinde 7 şairden biri </div><div><br /></div>  PİR SULTAN ABDAL
<div>Aydın, kırım çokca seyahat </div><div>   en çok okumuş halk ozanlarından</div><div>   farsça bilir  ?</div><div><br /></div>   AŞIK ÖMER 
<div> İrfan sofraları </div><div>   Lehistan seferi öncesi askere moral </div><div>   İftiralarla devlet arası kötü   </div><div><br /></div> NİYAZI MISRI
<div>Asıl adı mehmet, Kırım hanı selim giray ile yakınlık </div><div>Aşık ömer gibi Okumuş Ozan, Hece-Aruz ? w+              </div> GEVHERİ
<div> Sultan Murat adına 4lük yazmıştır.  </div><div>Genç Osman Destanı</div><div><br /></div> kayıkçı kul mustafa 
<div> anadolu türk edebiyatı kurucusu</div><div>   tekke divan halk öncüsü</div><div>   Oğuz şivesi ile söyleyen mutasavvıf  </div><div><br /></div> YUNUS EMRE 
<div>Ozın borın(lı) adam kıska kön(de) tar yul(da) sarı külmek(iyle) oturuyordu.</div><div>* İlk Türkçe siyer Kadı Mustafa Darri tarafından nerede yazılmıştır. ?</div><div><br /></div> MISIR
yeniçeri ozan, Genç Osman Destanı kimin?  KAYIKÇI KUL MUSTAFA
 ilahiler Türkmen Alevi-Bektaşi geleneğinde ne olarak adlanır?  NEFES
Tarikat dervişlerinin derecelerini söylemek, tarikat kurallarını öğretmek için yazdıkları şiirler? NUTUK
Genç Osman Destanı kimin Kayıkçı Kul Mustafa 
Aşık edebiyatında destanlarda duygulara yer verilmez. DY D
TUYUĞ söylenmelik türler gurubuna girmez.  DY D
 Türkülerde asıl sözlerin yer aldığı bölüm ? w+ Bent
Bayburtlu Zihni kaç yy ? <br />Erzurumlu Emrah kaç yy? w+  18.yy - 19 yy
Karacaoğlan, gevheri, Ercişli Emrah, Kayıkçı Kul Mustafa yy'ları ?   17. yy
Karacaoğlan, <br>Kayıkçı Kul Mustafa <br>Bayburtlu Zihni<br>Dadaloğlu kaçıncı yy? G1g.4 17yy<br>17<br>19<br>19 MistakesG
17 yy <br>İrfan sofraları Niyazi Mısrı
Seyrani 19yy <br>Niyazi Mısrı 17yy hangisi Y HEPSI D
Türklerin fazileti eseri kime ait? <br>Türkmenlerin soykütüğü kime ait? Sp+55 Cahiz <br>Ebul Gazi Bahadır Han
Yağlı ballı olmak  ne demek? W+ Aralarından su sızmamak
arakiye  derviş takkesi 
nefes almak tür - yazar ? w+ şiir Ziya Osman 
gurbet şairi - istanbul şairi - bayrak şairi ?  Acılar denizi şairi w+ kemalettin kamu - yahya kemal - arif nihat Asya - ümit Yaşar Oğuzcan
kayıp aranıyor tür - yazar ? - Biz insanlar tür yazar ? W+  roman - sait Faik  - Roman - Peyami safa
bozlak adlı yerel gazeteyi kim çıkarmıştır? Abbas sayar
Cehennem Topçu unvanlı Yüzbaşı Cemil'in kişiliğinde Türk toplumunun kendisine re*va görülen kıskaçtan kurtuluşunu ele alır  eser - yazar? yorgun savaşçı - kemal tahir
biz insanlar tür - yazar? w+ roman - peyami safa
Arakiye - yağlı bağlı olmak w+ Derviş takkesi - aralarından su sızmamak
Bozlak Dergisi - mavi sürgün? w+ Abbas sayar - Halikarnas Balıkçısı
Onlar da insandı - mavi sürgün - biz insanlar - kayıp aranıyor w+ C Dağcı - halikarnas - Peyami - sait Faik
TT kuruluşu olarak kabul edilen olay hangi derginin kurulması? w+ Genç Kalemler
Divan edebiyatı kimle - Dini tasavvufi Türk edebiyatı kimle başlar? w+ g1g.4 Hoca Dehhani - Ahmet Yesevi MistakesG
Son tezkire kim - eserin adı?  - <br />Anadolu sahası Son tezkire yazarı ? w+ g1g.4 Nail Tuman - Tuhfe-i Naili - Fatin MistakesG
Niyazi Mısrı kaçıncı yy? w+ 17 Halk.ede
Dünya edebiyatında modernist çağdaş roman geleneği başlatan kimdir? w+ James Joyce Yeni.ede
Bu vatan kimin?  Orhan Şaik Gökyay Yeni.ede
Yağlı ballı olmak  ne demek? - bozlak Dergisi w+ Aralarından su sızmamak - Abbas sayar
Cehenneme Topçu yüzbaşı cemil<br />roman yazarı ? - bozlak Dergisi w+  Kemal tahir - Abbas sayar
Gurbet şairi - cehennem Topçu yüzbaşı cemil bozlak Dergisi w+  Kemalettin kamu - yorgun savaşçı - Abbas sayar
Biz insanlar - bozlak Dergisi Peyami safa - Abbas sayar
Arakiye - biz insanlar - bozlak Dergisi w+ Derviş takkesi - Peyami safa - Abbas sayar
kayıp aranıyor tür - yazar ?  - arakiye - biz insanlar - bozlak Dergisi W+ roman - sait Faik - Derviş takkesi - Peyami safa - Abbas sayar
nefes almak tür - yazar ? - kayıp aranıyor - biz insanlar w+  şiir Ziya Osman  - sait Faik Roman - Peyami safa roman
O Topraklar Bizimdi ? - korkunç yıllar CEngiz Dağcı x 2
Nefes almak şiiri kimin? - cemal Paşa Kudüs kutsal dağ konulu roman ? Ziya Osman saba - zeytindağı
Son tezkire yazarı - nefes almak <br>İlk Siyer yazarı? H+ Nail tuman - Ziya Osman saba<br>Kadı Darir
Niyazi Mısrı kaçıncı yy? - son tezkire - nefes almak 17 - tuhfe-i Naili - Ziya Osman saba
Dünya edebiyatında modernist çağdaş roman geleneği başlatan kimdir? - Türk Edebiyatında modern Roman yazarı? James Joyce - halit Ziya
Bu vatan kimin?  - nefes almak ? w+  Orhan Şaik Gökyay - Ziya Osman saba
"<img src=""ED177BE5-216B-4AAF-A787-BB764EDAC107.jpg"">" yedekli koşma
"<img src=""7BBD890B-2AE0-48AB-B078-0DE6B173AA47.jpg"">" aşık garip ile şahsenem
<br>Halk hikayeleri döşeme denen girişten sonra olay ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşur DY D
<div>Tekke edebiyatında genelde dörtlük olmakla beraber beyitlerde kullanılır </div><div>   Tekke edebiyatının dili aşık eedbiyatına göre ağırdır?  Hangisi Y</div><div><br></div> g1g.4 HEPSI D  MistakesG
* Deyiş maninin diğer adı Karşı-Beri manidir. DY D 
Cönklere divan şiiri örnekleri de alınmıştır DY D
 Nesirde kafiye yapılması ?  SECI 
Masal ile efsane benzerlik gösterse de efsanelere halk tarafından inanmışlık söz konusudur DY D 
<div>Kerem ile Aslı</div><div> Leyla ile mecnun </div><div> aşık garip </div><div> Hz Ali Cenkleri </div><div>Köroğlu hikayeleri</div><div>Yusuf ile Züleyha       Halk hikayesi olmayan?</div><div><br /></div> YUSUF İLE ZULEYHA 
 Dinsel ruhani evrenin hlkların oluşumu çok tanrılı dönemleri olağanüstü kahramanlıkları konu alan tür ?  MIT
Kam ve Şaman devamı sayılan BASKI ve BAHŞILAR Orta Asya'daki ilk destancılardır DY D 
Türk lehçelerinde CIR COMAK KAY ÇÖRÇÜK olarak adlanan tür?  DESTAN
dinle kahramanlıkla ilgili ağızdan ağıza zamanla değişiklik gösteren tür? MIT
<div> bade içme </div><div>usta çırak </div><div>  mahlas alma </div><div>atışma    Aşık geleneği içinde olmayan ? </div><div><br /></div> HEPSI VAR 
<div>tek aktörlü, taklit konuşma , Bebek, çömce gelin olarak da bilinir ? W+</div> KUKLA 
Vezn-i Ahirde olup Satranç da olmayan kelime tekrarlarıdır DY D
Gülşeni tarikatı Bektaşi tarikatının nefes dediği türe ne der ?  TAPUĞ
<div> 16yy aşk yğitlik insanlar arası ilişkiler </div><div>    CElali isyanlarını dönem zihniytini anlatır</div><div><br /></div> KOROGLU
<div> Avşar Türkmenlerinin mücadelesini anlatır </div><div>   Aşk duygularını anlatırken bile sert katı </div><div>   Yönetime karşı halkının yanında </div><div>   İsyan kokan bir anlayış ? </div><div><br /></div> DADALOĞLU 
Ezgilerine göre - konlarına göre - yapılarına göre  hangi Anonim halk ede türünün çeşitleridir ?  TÜRKÜ
<div>Dörtlüklerden oluşur aaaa bbba ccca </div><div>   3 failatün 1 failün  Aruzla yazılan halk ede türlerinden hangisi ? </div><div><br /></div> DIVAN 
Türk bilmecelerinin en eski örnekleri hangi yazılı kaynakta geçer ? CODEX COMANICUS 
 en ünlü şairname 17yy kimin ? w+ AŞIK ÖMER
 ilk dize hece sayısı yediden az, en çok kullanılan uyak cinaslı uyak Cinaslı Mani de denir. ?  KESIK MANI 
<div>17yy  Genç osman Destanı ? w+</div> KAYIKÇI KUL MUSTAFA 
Aşık tarzı halk şiiri islamiyet öncesi Türk şiirinin devamı niteliğindedir DY D
Deme ilahinin alevilerde aldığı isimdir DY?<div>Nefes Alevi bektaşilerde aldığı isimdir. DY?</div><div>Tapuğ Gülşenilerde aldığı isimdir DY?</div><div>İstimdat divan şairlerinin verdiği addır DY?</div><div>İstigase mutasavvıfların verdiği addır. DY?  w+</ D - D - D - Y - Y
<div> 7li, axa   hangi annoim halk ede türü? w+</div> MANI 
 Ezgilerine göre Türküler 2ye ayrılır.  Oyun havaları -  Uzun havalar  Usullü Türkülere Örnek ?  OYUN HAVALARI 
 Koşmaya ziyade eklenirse zincirleme koşma olur DY Y AYAKLI KOŞMA OLUR 
 Yedekli koşmada koşma arasına 7 heceli bent girebilir DY? w+ D
<div>Bursa'da Şeyh üftadeye bağlandı</div><div>   Arapça Farsça yazar </div><div>   Halveti şeyhidir ? </div><div><br /></div> Azız MAHMUD HUDAYI 
<div>16yy İran Seferleri zamanında yaşadı </div><div>ASker Şair </div><div>Koçaklamalarından çok tasavvufi lirizm şiirleriyle ünlü </div><div> Türk hükümdar Şah İsmail'in ızdırabını anlatan şiir yazdı ? </div><div><br /></div> ÖKSÜZ DEDE 
<div>Bektaşi </div><div>   Pir Sultan Abdal Hatayi etkisi </div><div>Aruz + Hece </div><div>   Aşık tarzı koşmalarıyla ünlü ? </div><div><br /></div> AŞIK RUHSATI 
<div>İlk siyer yazarı </div><div>   Gözsüz mahlası </div><div>   Futuhuş Şam </div><div>   Kitabı Siyeri Nebi ? </div><div><br></div> h+ KADI DARIR 
<div> 19yy halk şairi </div><div>   Dertli ve Emrah ile 19yy üstün halk şairi</div><div>   Sert ve ağır hicivli dili ? </div><div><br /></div> SEYRANI 
<div>19yy  medrese eğitimi </div><div>   Rus istilasını duyduğu üzüntü ünlü koşmasını yazdı ? </div><div><br></div> BAYBURTLU ZIHNI 
<div>18yy ressam ve minyatür ustası </div><div>   destan koşma yazar ? </div><div><br /></div> LEVNI 
<div>Aydın doğumlu </div><div>   Farsça bilir </div><div>   En çok okumuş Aşık edebiyatı şairlerinden </div><div>   Ordu gezici şair ? </div><div><br /></div> AŞIK ÖMER 
<div> 17yy, Lehistan seferi ordu morali yükselt , İrfan sofraları ? </div> NİYAZI MISRI 
Nesimi Kanuni devrinde padişaha karşı İran şahı Şah tahmasb'ı desteklemiştir DY? w+ Y bunu yapan alevi bektaşi geleneğinin 7 büyük şairinden PİR SULTAN ABDAL 
<div> Yunus Emre andırır </div><div>Hece + Aruz </div><div>Müzekkin Nüfus tasavvuf risalesi ? </div><div><br></div> <div>Eşrefoğlu Rumi </div><div><br></div>
<div> Musammat beyitlerden oluşuur </div><div>hecenin 8 + 8 uygundur </div><div>19yy</div><div>Müfteilün x 4     hangi aruzla yazılan halk ede türü?</div><div><br /></div> SATRANÇ 
 Devriye ile ilgili ilk ciddi çalışmayı yapan kimdir? w+ RIZA TEVFIK 
<div> 7li hece ölçüsü </div><div>   tasavvuf kuralları tasavvuf</div><div>   bestelenmemiş  hangi tekke edebiyatı türü? </div><div><br /></div> NUTUK
Selisler murabba muhammes ve müseddes şeklinde yazılablir DY? H+ sp24 D 
Mefulu Mefauilü Feilün         hece 7+7 ölçüsü Hangi aruzla yazılan halk ede türü?  KALENDERI 
 Mefailün x 4     Hangi aruzla yazılan halk ede türü?  SEMAI 
 Failatün x 3 -  Failün  düz kafiye    Hangi aruzla yazılan halk ede türü?  DIVAN 
Alevi bektaşi türkmenleri dini şiirler için NEFES yerine ne derler?  w+ DEME 
 Yaratılış başangıcı sonu Devriye türünde anlatılırç Yaratılış başlangıcı - sonu ismiyle anılır ?  FERŞIYE  - ARŞIYE 
<div> Tarikat kuralları tasavvuf</div><div>   Bestelenmişse Nefes olur bestelenmemişse hangi tekke ede türü olur? </div><div><br /></div> NUTUK 
<div>Bektaşiler 7 8 11 </div><div>  şekil olarak koşmaya benzer tasavvuf tarikat kuralları işlenir. hangi tekke ede türü? </div><div><br /></div> NEFFES 
<div>dini kurallara aykırı gibi </div><div>  Vahdeti  vücud anlayışı yaygınlık kazanmasıyla öemsendi</div><div>  Bektaşilerce söylenir 8 11 14 </div><div>  Gazel gibi aa xa xa   hangi tekke edebiyatı türü? </div><div><br /></div> ŞATHIYE 
<div>semai gibi 8li</div><div>   varsak türkmenleri söyler </div><div>   bre hey aman gibi yiğitçe söyleyiş vardır hangi aşık ede türü?</div><div><br></div> VARSAGI 
 Musammat ne demektir?  İÇ KAFIYE 
 Müstezattaki kısa dizeye halk edebiyatında ne denir? ZİYADE
Manilerin Fars edebiyatındaki rubailerin etkisiyle doğduğu sanılmaktadır DY Y 
<div>Anadolu'da yır olarak da bilinir. </div><div>   Konularına göre Hoyrat oturak kırık adlarını alır. </div><div>  Bentlerden oluşur kavuştak bölümü vardır.</div><div>  Anadnim halk ede. ÖZel bir ezgi 7 8 11      hangi halk ede türü ? </div><div><br /><
 Bektaşi dergahlarında ilahinin karşılığı ? <br>mevlevilerde ilahinin karşılığı ? NEFES <br>Ayin
 Fenni SAni ,Fennievvel , Fenni salis bölümlerinden oluşan ansiklopedi adı? w+ g1g.4 MARIFETNAME MistakesG
<div>19yy</div><div>Arapça Farsça</div><div>Sergüzeştname ? </div><div><br /></div> BAYBURTLU ZIHNI 
<div> Fıkralarda tipler gerçek hayata uygun kişir </div><div>Nazım nesir iç içedir      Fıkralar yanlış olan? </div><div><br /></div> FIKRALAR NESIR 
 Aşık ede beyit kullanılmıştır DY  sp20+ Y 
<div> genç osman destanı </div><div>Hep Hece yazmıştr ?</div><div><br /></div> KAYIKCI KUL MUSTAFA
<br> Şu Alp Er tunga Hangi türk Destanı ?  SAKA TÜRKLERİ 
Halk edebiyatında  Allahtan gelip Allaha gideceğiz şeklinde olan şiir türleri?  DEVRİYE 
<div>Muhammed Ali övgüler </div><div>   Vahdet-i vücüd anlayışı </div><div>pir sultan ünlüdür   hangi şiir türü?</div><div><br /></div> NEFES
Hailk ede naım türü olan destanların koşmadan en önemli farkı?  DÖRTLÜKLERDE KISITLAMA YOKTUR
 Kızlarını ancak tanrıyla evlebilirler diye kuleye kapattı. Tanrı kurt kılığında geldi ve türkler iki boy halinde türedi. Hangi Destan?  TÜREYİŞ DESTANI
 Halk tiyatrosu adında geleneksel halk tiyatrosu yoktur DY? D 
<div>KAYGUSUZ ABDAL</div><div>ALİ ŞİR NEVAİ</div><div> HACI BAYRAM VELİ hangi YY? </div><div><br></div>Kadı Burhaneddin kaçıncı yy? 15x3 - 14
<div>gevhername</div><div>   budalaname </div><div>  eserlerinin çoğu şathiye türünde  ? </div><div><br /></div>  KAYGUSUZ BDAL 
<div>Türkmen </div><div>en çok varsağı yazan şair</div><div>Doğa aşk   ? </div><div><br /></div> <div>KARACAOĞLAN </div>
<div>Arapça, didaktik </div><div>  dört Kapı kırk makam  hangi eser? </div><div><br /></div> Türkmen 
<div>19yy</div><div>Aruzla yzmaya çalıştı başaramadı</div><div> Eflatun Cem güney tanıttı ? </div><div><br /></div> AŞIK RUHSATI
Hükümdar mutluluk akıbet akıl KUTADGU BİLİG SIRALAMA DY D
Sömestr DY? Y 
 İstanbul Üniversitesi'nde DY? Y
Kalevala - İgor  ?  <div>Fin - Rus </div><div><br /></div>
<div>Aruz Hece </div><div>  Tekke edebiyatının en büyük ve en lirik şairi? </div><div><br /></div> YUNUS EMRE 
<div> 17. yy Şerhi Esmaü Hüsna kimin?  - 15.yy Müzekkin Nüfus kimin? w+ </div> NİYAZI MISRI  - Eşrefoğlu Rumi
<div>Medrese </div><div>   Hece Aruz </div><div>   Sergüzeştname, Divan, Kitabı Hikayeyi Garibe  ? </div><div><br /></div>    BAYBURTLU ZIHNI
<div> Saz şairleri arasında en çok şiir yazan </div><div>   Şairname şiiri ? </div><div><br /></div>    AŞIK ÖMER 
 Orta Oyunu şehirlerde özellikle de ist ortaya çıkmıştır DY? D 
Osmanlıca'da yazıp nasıl yazılır ?  (arap harfli değil ) w+  YAZUP
Bilinen ilk hatıra kitabı?      Babürname
Timurun torunu   Taaşşukname   SEYYİD AHMED MİRZA
Çağatay Türkçesinin temelinde hangi dil vardır? w+ g1g.4 MistakesG UYGUR TÜRKÇESİ 
 timur döneminden başlayıp Özbek türkçesine bırakan Doğu türkçesi ?  ÇAĞATAY TÜRKÇESİ
<div>* Dertli, Emrah ile 19 yy ünlü ozanı</div><div>   sert ağır hicivli dil      </div><div><br></div> SEYRANİ
 Memlekeine döndüğünde Rus istilasını ünlü koşmasıyla anlattı. ? BAYBURTLU ZİHNİ
 18yy Türk minyatür ve resim ustası LEVNİ
<div>medrese eğitimi </div><div>müderrrislik </div><div>Melametiler öncüsü </div><div>Nutuk  ?</div> HACI BAYRAM VELİ 
<div> Bektaşi edebiyat kurucusu</div><div>   alaylı üslüp </div><div>   batını melami etkisi </div><div>   kitab-ı miglate, vücutname? w+</div>   KAYGUSUZ ABDAL
<div> Didaktil lirik yunus emre tarzı şiirler </div><div>   Aruz Hece, Divan, Türkçe yazar </div><div>   Müzekkin Nüfus adlı eseri  </div><div><br /></div> EŞREFOĞLU RUMİ
<div> Muhibbiye karşı şah tahması destekledi </div><div>   Alevi-bektaşi geleneğinde 7 şairden biri </div><div><br /></div>  PİR SULTAN ABDAL
<div>Aydın, kırım çokca seyahat </div><div>   en çok okumuş halk ozanlarından</div><div>   farsça bilir  ?</div><div><br /></div>   AŞIK ÖMER 
<div> İrfan sofraları </div><div>   Lehistan seferi öncesi askere moral </div><div>   İftiralarla devlet arası kötü   </div><div><br /></div> NİYAZI MISRI
<div>Asıl adı mehmet, Kırım hanı selim giray ile yakınlık </div><div>Aşık ömer gibi Okumuş Ozan, Hece-Aruz ? w+              </div> GEVHERİ
<div> Sultan Murat adına 4lük yazmıştır.  </div><div>Genç Osman Destanı</div><div><br /></div> kayıkçı kul mustafa 
<div> anadolu türk edebiyatı kurucusu</div><div>   tekke divan halk öncüsü</div><div>   Oğuz şivesi ile söyleyen mutasavvıf  </div><div><br /></div> YUNUS EMRE 
<div>Ozın borın(lı) adam kıska kön(de) tar yul(da) sarı külmek(iyle) oturuyordu.</div><div>* İlk Türkçe siyer Kadı Mustafa Darri tarafından nerede yazılmıştır. ?</div><div><br /></div> MISIR
yeniçeri ozan, Genç Osman Destanı kimin?  KAYIKÇI KUL MUSTAFA
 ilahiler Türkmen Alevi-Bektaşi geleneğinde ne olarak adlanır?  NEFES
Tarikat dervişlerinin derecelerini söylemek, tarikat kurallarını öğretmek için yazdıkları şiirler? NUTUK
Genç Osman Destanı kimin Kayıkçı Kul Mustafa 
Aşık edebiyatında destanlarda duygulara yer verilmez. DY D
TUYUĞ söylenmelik türler gurubuna girmez.  DY D
 Türkülerde asıl sözlerin yer aldığı bölüm ? w+ Bent
Bayburtlu Zihni kaç yy ? <br />Erzurumlu Emrah kaç yy? w+  18.yy - 19 yy
Karacaoğlan, gevheri, Ercişli Emrah, Kayıkçı Kul Mustafa yy'ları ?   17. yy
Karacaoğlan, <br>Kayıkçı Kul Mustafa <br>Bayburtlu Zihni<br>Dadaloğlu kaçıncı yy? G1g.4 17yy<br>17<br>19<br>19 MistakesG
17 yy <br>İrfan sofraları Niyazi Mısrı
Seyrani 19yy <br>Niyazi Mısrı 17yy hangisi Y HEPSI D
Türklerin fazileti eseri kime ait? <br>Türkmenlerin soykütüğü kime ait? Sp+55 Cahiz <br>Ebul Gazi Bahadır Han
Yağlı ballı olmak  ne demek? W+ Aralarından su sızmamak
arakiye  derviş takkesi 
nefes almak tür - yazar ? w+ şiir Ziya Osman 
gurbet şairi - istanbul şairi - bayrak şairi ?  Acılar denizi şairi w+ kemalettin kamu - yahya kemal - arif nihat Asya - ümit Yaşar Oğuzcan
kayıp aranıyor tür - yazar ? - Biz insanlar tür yazar ? W+  roman - sait Faik  - Roman - Peyami safa
bozlak adlı yerel gazeteyi kim çıkarmıştır? Abbas sayar
Cehennem Topçu unvanlı Yüzbaşı Cemil'in kişiliğinde Türk toplumunun kendisine re*va görülen kıskaçtan kurtuluşunu ele alır  eser - yazar? yorgun savaşçı - kemal tahir
biz insanlar tür - yazar? w+ roman - peyami safa
Arakiye - yağlı bağlı olmak w+ Derviş takkesi - aralarından su sızmamak
Bozlak Dergisi - mavi sürgün? w+ Abbas sayar - Halikarnas Balıkçısı
Onlar da insandı - mavi sürgün - biz insanlar - kayıp aranıyor w+ C Dağcı - halikarnas - Peyami - sait Faik
TT kuruluşu olarak kabul edilen olay hangi derginin kurulması? w+ Genç Kalemler
Divan edebiyatı kimle - Dini tasavvufi Türk edebiyatı kimle başlar? w+ g1g.4 Hoca Dehhani - Ahmet Yesevi MistakesG
Son tezkire kim - eserin adı?  - <br />Anadolu sahası Son tezkire yazarı ? w+ g1g.4 Nail Tuman - Tuhfe-i Naili - Fatin MistakesG
Niyazi Mısrı kaçıncı yy? w+ 17 Halk.ede
Dünya edebiyatında modernist çağdaş roman geleneği başlatan kimdir? w+ James Joyce Yeni.ede
Bu vatan kimin?  Orhan Şaik Gökyay Yeni.ede
Yağlı ballı olmak  ne demek? - bozlak Dergisi w+ Aralarından su sızmamak - Abbas sayar
Cehenneme Topçu yüzbaşı cemil<br />roman yazarı ? - bozlak Dergisi w+  Kemal tahir - Abbas sayar
Gurbet şairi - cehennem Topçu yüzbaşı cemil bozlak Dergisi w+  Kemalettin kamu - yorgun savaşçı - Abbas sayar
Biz insanlar - bozlak Dergisi Peyami safa - Abbas sayar
Arakiye - biz insanlar - bozlak Dergisi w+ Derviş takkesi - Peyami safa - Abbas sayar
kayıp aranıyor tür - yazar ?  - arakiye - biz insanlar - bozlak Dergisi W+ roman - sait Faik - Derviş takkesi - Peyami safa - Abbas sayar
nefes almak tür - yazar ? - kayıp aranıyor - biz insanlar w+  şiir Ziya Osman  - sait Faik Roman - Peyami safa roman
O Topraklar Bizimdi ? - korkunç yıllar CEngiz Dağcı x 2
Nefes almak şiiri kimin? - cemal Paşa Kudüs kutsal dağ konulu roman ? Ziya Osman saba - zeytindağı
Son tezkire yazarı - nefes almak <br>İlk Siyer yazarı? H+ Nail tuman - Ziya Osman saba<br>Kadı Darir
Niyazi Mısrı kaçıncı yy? - son tezkire - nefes almak 17 - tuhfe-i Naili - Ziya Osman saba
Dünya edebiyatında modernist çağdaş roman geleneği başlatan kimdir? - Türk Edebiyatında modern Roman yazarı? James Joyce - halit Ziya
Bu vatan kimin?  - nefes almak ? w+  Orhan Şaik Gökyay - Ziya Osman saba
"<img src=""ED177BE5-216B-4AAF-A787-BB764EDAC107.jpg"">" yedekli koşma
"<img src=""7BBD890B-2AE0-48AB-B078-0DE6B173AA47.jpg"">" aşık garip ile şahsenem
<br>Halk hikayeleri döşeme denen girişten sonra olay ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşur DY D
<div>Tekke edebiyatında genelde dörtlük olmakla beraber beyitlerde kullanılır </div><div>   Tekke edebiyatının dili aşık eedbiyatına göre ağırdır?  Hangisi Y</div><div><br></div> g1g.4 HEPSI D  MistakesG
* Deyiş maninin diğer adı Karşı-Beri manidir. DY D 
Cönklere divan şiiri örnekleri de alınmıştır DY D
 Nesirde kafiye yapılması ?  SECI 
Masal ile efsane benzerlik gösterse de efsanelere halk tarafından inanmışlık söz konusudur DY D 
<div>Kerem ile Aslı</div><div> Leyla ile mecnun </div><div> aşık garip </div><div> Hz Ali Cenkleri </div><div>Köroğlu hikayeleri</div><div>Yusuf ile Züleyha       Halk hikayesi olmayan?</div><div><br /></div> YUSUF İLE ZULEYHA 
 Dinsel ruhani evrenin hlkların oluşumu çok tanrılı dönemleri olağanüstü kahramanlıkları konu alan tür ?  MIT
Kam ve Şaman devamı sayılan BASKI ve BAHŞILAR Orta Asya'daki ilk destancılardır DY D 
Türk lehçelerinde CIR COMAK KAY ÇÖRÇÜK olarak adlanan tür?  DESTAN
dinle kahramanlıkla ilgili ağızdan ağıza zamanla değişiklik gösteren tür? MIT
<div> bade içme </div><div>usta çırak </div><div>  mahlas alma </div><div>atışma    Aşık geleneği içinde olmayan ? </div><div><br /></div> HEPSI VAR 
<div>tek aktörlü, taklit konuşma , Bebek, çömce gelin olarak da bilinir ? W+</div> KUKLA 
Vezn-i Ahirde olup Satranç da olmayan kelime tekrarlarıdır DY D
Gülşeni tarikatı Bektaşi tarikatının nefes dediği türe ne der ?  TAPUĞ
<div> 16yy aşk yğitlik insanlar arası ilişkiler </div><div>    CElali isyanlarını dönem zihniytini anlatır</div><div><br /></div> KOROGLU
<div> Avşar Türkmenlerinin mücadelesini anlatır </div><div>   Aşk duygularını anlatırken bile sert katı </div><div>   Yönetime karşı halkının yanında </div><div>   İsyan kokan bir anlayış ? </div><div><br /></div> DADALOĞLU 
Ezgilerine göre - konlarına göre - yapılarına göre  hangi Anonim halk ede türünün çeşitleridir ?  TÜRKÜ
<div>Dörtlüklerden oluşur aaaa bbba ccca </div><div>   3 failatün 1 failün  Aruzla yazılan halk ede türlerinden hangisi ? </div><div><br /></div> DIVAN 
Türk bilmecelerinin en eski örnekleri hangi yazılı kaynakta geçer ? CODEX COMANICUS 
 en ünlü şairname 17yy kimin ? w+ AŞIK ÖMER
 ilk dize hece sayısı yediden az, en çok kullanılan uyak cinaslı uyak Cinaslı Mani de denir. ?  KESIK MANI 
<div>17yy  Genç osman Destanı ? w+</div> KAYIKÇI KUL MUSTAFA 
Aşık tarzı halk şiiri islamiyet öncesi Türk şiirinin devamı niteliğindedir DY D
Deme ilahinin alevilerde aldığı isimdir DY?<div>Nefes Alevi bektaşilerde aldığı isimdir. DY?</div><div>Tapuğ Gülşenilerde aldığı isimdir DY?</div><div>İstimdat divan şairlerinin verdiği addır DY?</div><div>İstigase mutasavvıfların verdiği addır. DY?  w+</ D - D - D - Y - Y
<div> 7li, axa   hangi annoim halk ede türü? w+</div> MANI 
 Ezgilerine göre Türküler 2ye ayrılır.  Oyun havaları -  Uzun havalar  Usullü Türkülere Örnek ?  OYUN HAVALARI 
 Koşmaya ziyade eklenirse zincirleme koşma olur DY Y AYAKLI KOŞMA OLUR 
 Yedekli koşmada koşma arasına 7 heceli bent girebilir DY? w+ D
<div>Bursa'da Şeyh üftadeye bağlandı</div><div>   Arapça Farsça yazar </div><div>   Halveti şeyhidir ? </div><div><br /></div> Azız MAHMUD HUDAYI 
<div>16yy İran Seferleri zamanında yaşadı </div><div>ASker Şair </div><div>Koçaklamalarından çok tasavvufi lirizm şiirleriyle ünlü </div><div> Türk hükümdar Şah İsmail'in ızdırabını anlatan şiir yazdı ? </div><div><br /></div> ÖKSÜZ DEDE 
<div>Bektaşi </div><div>   Pir Sultan Abdal Hatayi etkisi </div><div>Aruz + Hece </div><div>   Aşık tarzı koşmalarıyla ünlü ? </div><div><br /></div> AŞIK RUHSATI 
<div>İlk siyer yazarı </div><div>   Gözsüz mahlası </div><div>   Futuhuş Şam </div><div>   Kitabı Siyeri Nebi ? </div><div><br></div> h+ KADI DARIR 
<div> 19yy halk şairi </div><div>   Dertli ve Emrah ile 19yy üstün halk şairi</div><div>   Sert ve ağır hicivli dili ? </div><div><br /></div> SEYRANI 
<div>19yy  medrese eğitimi </div><div>   Rus istilasını duyduğu üzüntü ünlü koşmasını yazdı ? </div><div><br></div> BAYBURTLU ZIHNI 
<div>18yy ressam ve minyatür ustası </div><div>   destan koşma yazar ? </div><div><br /></div> LEVNI 
<div>Aydın doğumlu </div><div>   Farsça bilir </div><div>   En çok okumuş Aşık edebiyatı şairlerinden </div><div>   Ordu gezici şair ? </div><div><br /></div> AŞIK ÖMER 
<div> 17yy, Lehistan seferi ordu morali yükselt , İrfan sofraları ? </div> NİYAZI MISRI 
Nesimi Kanuni devrinde padişaha karşı İran şahı Şah tahmasb'ı desteklemiştir DY? w+ Y bunu yapan alevi bektaşi geleneğinin 7 büyük şairinden PİR SULTAN ABDAL 
<div> Yunus Emre andırır </div><div>Hece + Aruz </div><div>Müzekkin Nüfus tasavvuf risalesi ? </div><div><br></div> <div>Eşrefoğlu Rumi </div><div><br></div>
<div> Musammat beyitlerden oluşuur </div><div>hecenin 8 + 8 uygundur </div><div>19yy</div><div>Müfteilün x 4     hangi aruzla yazılan halk ede türü?</div><div><br /></div> SATRANÇ 
 Devriye ile ilgili ilk ciddi çalışmayı yapan kimdir? w+ RIZA TEVFIK 
<div> 7li hece ölçüsü </div><div>   tasavvuf kuralları tasavvuf</div><div>   bestelenmemiş  hangi tekke edebiyatı türü? </div><div><br /></div> NUTUK
Selisler murabba muhammes ve müseddes şeklinde yazılablir DY? H+ sp24 D 
Mefulu Mefauilü Feilün         hece 7+7 ölçüsü Hangi aruzla yazılan halk ede türü?  KALENDERI 
 Mefailün x 4     Hangi aruzla yazılan halk ede türü?  SEMAI 
 Failatün x 3 -  Failün  düz kafiye    Hangi aruzla yazılan halk ede türü?  DIVAN 
Alevi bektaşi türkmenleri dini şiirler için NEFES yerine ne derler?  w+ DEME 
 Yaratılış başangıcı sonu Devriye türünde anlatılırç Yaratılış başlangıcı - sonu ismiyle anılır ?  FERŞIYE  - ARŞIYE 
<div> Tarikat kuralları tasavvuf</div><div>   Bestelenmişse Nefes olur bestelenmemişse hangi tekke ede türü olur? </div><div><br /></div> NUTUK 
<div>Bektaşiler 7 8 11 </div><div>  şekil olarak koşmaya benzer tasavvuf tarikat kuralları işlenir. hangi tekke ede türü? </div><div><br /></div> NEFFES 
<div>dini kurallara aykırı gibi </div><div>  Vahdeti  vücud anlayışı yaygınlık kazanmasıyla öemsendi</div><div>  Bektaşilerce söylenir 8 11 14 </div><div>  Gazel gibi aa xa xa   hangi tekke edebiyatı türü? </div><div><br /></div> ŞATHIYE 
<div>semai gibi 8li</div><div>   varsak türkmenleri söyler </div><div>   bre hey aman gibi yiğitçe söyleyiş vardır hangi aşık ede türü?</div><div><br></div> VARSAGI 
 Musammat ne demektir?  İÇ KAFIYE 
 Müstezattaki kısa dizeye halk edebiyatında ne denir? ZİYADE
Manilerin Fars edebiyatındaki rubailerin etkisiyle doğduğu sanılmaktadır DY Y 
<div>Anadolu'da yır olarak da bilinir. </div><div>   Konularına göre Hoyrat oturak kırık adlarını alır. </div><div>  Bentlerden oluşur kavuştak bölümü vardır.</div><div>  Anadnim halk ede. ÖZel bir ezgi 7 8 11      hangi halk ede türü ? </div><div><br /><
 Bektaşi dergahlarında ilahinin karşılığı ? <br>mevlevilerde ilahinin karşılığı ? NEFES <br>Ayin
 Fenni SAni ,Fennievvel , Fenni salis bölümlerinden oluşan ansiklopedi adı? w+ g1g.4 MARIFETNAME MistakesG
<div>19yy</div><div>Arapça Farsça</div><div>Sergüzeştname ? </div><div><br /></div> BAYBURTLU ZIHNI 
<div> Fıkralarda tipler gerçek hayata uygun kişir </div><div>Nazım nesir iç içedir      Fıkralar yanlış olan? </div><div><br /></div> FIKRALAR NESIR 
 Aşık ede beyit kullanılmıştır DY  sp20+ Y 
<div> genç osman destanı </div><div>Hep Hece yazmıştr ?</div><div><br /></div> KAYIKCI KUL MUSTAFA
<br> Şu Alp Er tunga Hangi türk Destanı ?  SAKA TÜRKLERİ 
Halk edebiyatında  Allahtan gelip Allaha gideceğiz şeklinde olan şiir türleri?  DEVRİYE 
<div>Muhammed Ali övgüler </div><div>   Vahdet-i vücüd anlayışı </div><div>pir sultan ünlüdür   hangi şiir türü?</div><div><br /></div> NEFES
Hailk ede naım türü olan destanların koşmadan en önemli farkı?  DÖRTLÜKLERDE KISITLAMA YOKTUR
 Kızlarını ancak tanrıyla evlebilirler diye kuleye kapattı. Tanrı kurt kılığında geldi ve türkler iki boy halinde türedi. Hangi Destan?  TÜREYİŞ DESTANI
 Halk tiyatrosu adında geleneksel halk tiyatrosu yoktur DY? D 
<div>KAYGUSUZ ABDAL</div><div>ALİ ŞİR NEVAİ</div><div> HACI BAYRAM VELİ hangi YY? </div><div><br></div>Kadı Burhaneddin kaçıncı yy? 15x3 - 14
<div>gevhername</div><div>   budalaname </div><div>  eserlerinin çoğu şathiye türünde  ? </div><div><br /></div>  KAYGUSUZ BDAL 
<div>Türkmen </div><div>en çok varsağı yazan şair</div><div>Doğa aşk   ? </div><div><br /></div> <div>KARACAOĞLAN </div>
<div>Arapça, didaktik </div><div>  dört Kapı kırk makam  hangi eser? </div><div><br /></div> Türkmen 
<div>19yy</div><div>Aruzla yzmaya çalıştı başaramadı</div><div> Eflatun Cem güney tanıttı ? </div><div><br /></div> AŞIK RUHSATI
Hükümdar mutluluk akıbet akıl KUTADGU BİLİG SIRALAMA DY D
Sömestr DY? Y 
 İstanbul Üniversitesi'nde DY? Y
Kalevala - İgor  ?  <div>Fin - Rus </div><div><br /></div>
<div>Aruz Hece </div><div>  Tekke edebiyatının en büyük ve en lirik şairi? </div><div><br /></div> YUNUS EMRE 
<div> 17. yy Şerhi Esmaü Hüsna kimin?  - 15.yy Müzekkin Nüfus kimin? w+ </div> NİYAZI MISRI  - Eşrefoğlu Rumi
<div>Medrese </div><div>   Hece Aruz </div><div>   Sergüzeştname, Divan, Kitabı Hikayeyi Garibe  ? </div><div><br /></div>    BAYBURTLU ZIHNI
<div> Saz şairleri arasında en çok şiir yazan </div><div>   Şairname şiiri ? </div><div><br /></div>    AŞIK ÖMER 
 Orta Oyunu şehirlerde özellikle de ist ortaya çıkmıştır DY? D 
Osmanlıca'da yazıp nasıl yazılır ?  (arap harfli değil ) w+  YAZUP
Bilinen ilk hatıra kitabı?      Babürname
Timurun torunu   Taaşşukname   SEYYİD AHMED MİRZA
Çağatay Türkçesinin temelinde hangi dil vardır? w+ g1g.4 UYGUR TÜRKÇESİ  MistakesG
 timur döneminden başlayıp Özbek türkçesine bırakan Doğu türkçesi ?  ÇAĞATAY TÜRKÇESİ
<div>* Dertli, Emrah ile 19 yy ünlü ozanı</div><div>   sert ağır hicivli dil      </div><div><br></div> SEYRANİ
 Memlekeine döndüğünde Rus istilasını ünlü koşmasıyla anlattı. ? BAYBURTLU ZİHNİ
 18yy Türk minyatür ve resim ustası LEVNİ
<div>medrese eğitimi </div><div>müderrrislik </div><div>Melametiler öncüsü </div><div>Nutuk  ?</div> HACI BAYRAM VELİ 
<div> Bektaşi edebiyat kurucusu</div><div>   alaylı üslüp </div><div>   batını melami etkisi </div><div>   kitab-ı miglate, vücutname? w+</div>   KAYGUSUZ ABDAL
<div> Didaktil lirik yunus emre tarzı şiirler </div><div>   Aruz Hece, Divan, Türkçe yazar </div><div>   Müzekkin Nüfus adlı eseri  </div><div><br /></div> EŞREFOĞLU RUMİ
<div> Muhibbiye karşı şah tahması destekledi </div><div>   Alevi-bektaşi geleneğinde 7 şairden biri </div><div><br /></div>  PİR SULTAN ABDAL
<div>Aydın, kırım çokca seyahat </div><div>   en çok okumuş halk ozanlarından</div><div>   farsça bilir  ?</div><div><br /></div>   AŞIK ÖMER 
<div> İrfan sofraları </div><div>   Lehistan seferi öncesi askere moral </div><div>   İftiralarla devlet arası kötü   </div><div><br /></div> NİYAZI MISRI
<div>Asıl adı mehmet, Kırım hanı selim giray ile yakınlık </div><div>Aşık ömer gibi Okumuş Ozan, Hece-Aruz ? w+              </div> GEVHERİ
<div> Sultan Murat adına 4lük yazmıştır.  </div><div>Genç Osman Destanı</div><div><br /></div> kayıkçı kul mustafa 
<div> anadolu türk edebiyatı kurucusu</div><div>   tekke divan halk öncüsü</div><div>   Oğuz şivesi ile söyleyen mutasavvıf  </div><div><br /></div> YUNUS EMRE 
<div>Ozın borın(lı) adam kıska kön(de) tar yul(da) sarı külmek(iyle) oturuyordu.</div><div>* İlk Türkçe siyer Kadı Mustafa Darri tarafından nerede yazılmıştır. ?</div><div><br /></div> MISIR
yeniçeri ozan, Genç Osman Destanı kimin?  KAYIKÇI KUL MUSTAFA
 ilahiler Türkmen Alevi-Bektaşi geleneğinde ne olarak adlanır?  NEFES
Tarikat dervişlerinin derecelerini söylemek, tarikat kurallarını öğretmek için yazdıkları şiirler? NUTUK
Genç Osman Destanı kimin Kayıkçı Kul Mustafa 
Aşık edebiyatında destanlarda duygulara yer verilmez. DY D
TUYUĞ söylenmelik türler gurubuna girmez.  DY D
 Türkülerde asıl sözlerin yer aldığı bölüm ? w+ Bent
Bayburtlu Zihni kaç yy ? <br />Erzurumlu Emrah kaç yy? w+   18.yy - 19 yy
Karacaoğlan, gevheri, Ercişli Emrah, Kayıkçı Kul Mustafa yy'ları ?   17. yy
Karacaoğlan, <br>Kayıkçı Kul Mustafa <br>Bayburtlu Zihni<br>Dadaloğlu kaçıncı yy? G1g.4 MistakesG 17yy<br>17<br>19<br>19
17 yy <br>İrfan sofraları Niyazi Mısrı
Seyrani 19yy <br>Niyazi Mısrı 17yy hangisi Y HEPSI D
Türklerin fazileti eseri kime ait? <br>Türkmenlerin soykütüğü kime ait? Sp+55 Cahiz <br>Ebul Gazi Bahadır Han
Created by: eradam
Popular Turkish sets

 

 



Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards