Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

eksterno

QuestionAnswer
Комуникацијата меѓу луѓето се одвива со помош на јазикот како средство за: општење
Согласката Д по звучност прави пар со безвучната согласка: т
Согласката З по звучност прави пар со безвучната согласка: с
Именките кои означуваат збир, односно множество од предмети и суштества кои претставуваат целина ги викаме: збирни
„Република Македонија има мултиетничко население“. Во оваа реченица збирна именка е: население
„Јанко задоцни на првиот училиштен час“. Во оваа реченица бројна придавка е: првиот
Како гласи личната заменка во трето лице еднина? тој,таа,тоа
„Ова лето беше многу топло“. Во оваа реченица показна заменка е: ова
Со помош на глаголите искажуваме: дејство,работа,состојба
Според времето на случување на дејството, глаголите може да бидат искажани во: сегашно,минато и идно време
Глаголите во сегашно време искажуваат работа, дејство или состојба која се одвива: во моментот на зборување
Зборовите ние, вие, тие се: лични заменки во множина
Зборовите оној,оваа,тоа,се: показни заменки
Зборовите Андријана,Ермира и Елвис означуваат име на: суштества
„Надвор врне“.Според составот реченицата е: проста
Реченица во која има само еден глагол е: проста
Јазикот е природно средство за меѓусебно општење меѓу луѓето. Тоа значи дека луѓето: комуницираат
„Коле стигна прв во салата. Втор дојде Фати. А Валбона и Весна се сместија во четвртиот ред. Сите дојдоа да навиваат за кошаркарската репрезентација на Македонија.“ Каков вид придавки се употребени во претходниот текст? бројни
„Ја избриша прашината од мебелот во дневната соба“. Во оваа реченица зборот мебел означува: збирна именка
„Кога ќе си дојдеш дома праша мама“. Кои интерпункциски знаци недостигаат во исказот? црта и прашалник
„Бабината пита е највкусна“. Во оваа реченица зборот бабината претставува: присвојна придавка
Спротивно значење на зборот куќиште има зборот: куќичка
„Пасеше, зелена и сочна тревичка“. Од реченицата дознаваме дека тревата била: зелена и сочна
„Постојано пееше во третиот ред на „десеттото„ место од ѕидот“. Подвлечените зборови во реченицата претставуваат: бројни придавки
„Баба често гледа ТВ - серии“. Тоа значи дека таа гледа: телевизија
„Си станал мажиште!“ Тоа значи дека тој станал: голем маж
Како треба да гласи именката „рака“ кога означува нешто намалено? раче
Во реченицата: „Рипчињата во аквариумот го мамеа погледот на Жарко“. зборот рипчиња може да го замениме со: тие
„Кате ги полева цвеќињата“. Оваа реченица нема да го измени своето значење ако зборот полева го замениме со: навадува
„Облаците и сонцето си поигруваа на небото“. Во оваа реченица зборовите облаците и сонцето може да ги замениме со: тие
Created by: 839687412777067