Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8. oszt

elektromossag

QuestionAnswer
elektron töltése negatív
Minek a hatására mozdulhat el az elektron a vezetőben elektromos mező
egyszerű áramkör részei áramforrás, vezető, kapcsoló, fogyasztó
Mit nevezünk elektromos áramnak töltéssel rendelkező részecskék egy irányú áramlását
áramerősség jele I (nagy i)
áramerősség mértékegysége Amper
feszültség jele U
feszültség mértékegysége Volt
ellenállás jele R
ellenállás mértékegysége Ohm
elektromágneses indukció változó mágneses mező hatására elektromos mező keletkezik a tekercsben
Lenz törvénye az indukált áram iránya mindig olyan, hogy hatásával akadályozza az indukciót létrehozó változást
Mitől függ az indukált feszültség tekercs menetszáma, a mágneses mező erőssége és változásának gyorsasága
váltakozó áram jellemzői erőssége és iránya változik
váltakozó áram hatásai hőhatás, kémiai, mágneses, élettani
milyen áramot állít elő a generátor váltakozó áramot
mi a transzformátor közös vasmagon lévő két tekercs
hogy nevezzük a transzformátor tekercseit primer és szekunder tekercs
mitől függ a szekunder feszültség a primer feszültségtől és a két tekercs menetszámának arányától
Milyen eszközöknél kell letranszformálni a feszültséget elektromos csengő, játékok, forrasztópáka, ragasztópisztoly
letranszformáláskor melyik tekercs menetszáma a kisebb szekunder tekercs
Milyen árammal működik a transzformátor váltakozó
milyen a primer és szekunder teljesítmény egyenlő
hogyan kapcsolhatjuk a fogyasztókat az áramkörbe sorosan és párhuzamosan
milyen arányosság van a fogyasztón áthaladó áram erőssége és a kivezetésein mért feszültség között egyenes arányosság
Created by: kongsaysakne