Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8. oszt

elektromossag

QuestionAnswer
elektron töltése negatív
Minek a hatására mozdulhat el az elektron a vezetőben elektromos mező
egyszerű áramkör részei áramforrás, vezető, kapcsoló, fogyasztó
Mit nevezünk elektromos áramnak töltéssel rendelkező részecskék egy irányú áramlását
áramerősség jele I (nagy i)
áramerősség mértékegysége Amper
feszültség jele U
feszültség mértékegysége Volt
ellenállás jele R
ellenállás mértékegysége Ohm
elektromágneses indukció változó mágneses mező hatására elektromos mező keletkezik a tekercsben
Lenz törvénye az indukált áram iránya mindig olyan, hogy hatásával akadályozza az indukciót létrehozó változást
Mitől függ az indukált feszültség tekercs menetszáma, a mágneses mező erőssége és változásának gyorsasága
váltakozó áram jellemzői erőssége és iránya változik
váltakozó áram hatásai hőhatás, kémiai, mágneses, élettani
milyen áramot állít elő a generátor váltakozó áramot
mi a transzformátor közös vasmagon lévő két tekercs
hogy nevezzük a transzformátor tekercseit primer és szekunder tekercs
mitől függ a szekunder feszültség a primer feszültségtől és a két tekercs menetszámának arányától
Milyen eszközöknél kell letranszformálni a feszültséget elektromos csengő, játékok, forrasztópáka, ragasztópisztoly
letranszformáláskor melyik tekercs menetszáma a kisebb szekunder tekercs
Milyen árammal működik a transzformátor váltakozó
milyen a primer és szekunder teljesítmény egyenlő
hogyan kapcsolhatjuk a fogyasztókat az áramkörbe sorosan és párhuzamosan
milyen arányosság van a fogyasztón áthaladó áram erőssége és a kivezetésein mért feszültség között egyenes arányosság
Created by: kongsaysakne
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards