Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

7. osztály

osszefoglalas-dinamika

QuestionAnswer
változás oka kölcsönhatás
tehetetlenség mértéke tömeg
tömeg jele m
tömeg mértékegysége kg
Newton I. törvénye tehetetlenség törvénye
mozgásállapot-változtató hatás erőhatás
erő jele F
erő mértékegysége N
A sűrűség megmutatja az egységnyi térfogatú test tömegét
támadáspont az a pont ahol az erőhatás a testet éri
hatásvonal a támadásponton átmenő, az erő irányába eső egyenes
vektormennyiségeknek van nagyságuk és irányuk
erőfajták izomerő, súlyerő, mágneses erő, gravitációs erő, elektromos erő, súrlódási erő, közegellenállási erő
1 kg tömegű nyugvó test súlya 10 N
Ilyen állapotban vannak a szabadon eső testek súlytalanság
súlyerő az az erő amellyel a test nyomja az alátámasztást, vagy húzza a felfüggesztést.
Newton III. törvénye hatás-ellenhatás törvénye
a test egyensúlyának feltétele nem hat rá erő, vagy az erőhatások kiegyenlítik egymás hatását
a súrlódási erő függ a felület minőségétől, a felületeket összenyomó erőtől
közegellenállás függ a közeg sűrűségétől, a test alakjától, keresztmetszetétől, sebességétől
forgatónyomaték jele M
forgatónyomaték mértékegysége Nm
forgatónyomaték kiszámítása erő szorozva erőkarral
erőkar az erő hatásvonalának a forgástengelytől mért távolsága
az erő megmutatja az erőhatás nagyságát és irányát
Created by: kongsaysakne