Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

7-osztaly

ero-alapfogalmak

QuestionAnswer
Erőhatás fogalma Mozgásállapot változtató hatás.
Erő fogalma Az erőhatás mértéke.
Erő jele F
Erő mértékegysége N
Erő ábrázolása Nyíllal.
Milyen mennyiség az erő? Vektor.
Mikor 1 N az erő? 1 kg tömegű test sebességét 1 s alatt 1 m/s sebességre gyorsítja fel.
Vektormennyiségek jellemzői Nagysága és iránya van.
Támadáspont Az a pont, ahol az erőhatás a testet éri.
Hatásvonal A támadásponton átmenő és az erő irányába eső egyenes.
Erőfajták izomerő, súlyerő, rugalmas erő, gravitációs erő, súrlódási erő
Súlyerő Az az erő, amely az alátámasztást nyomja vagy a felfüggesztést húzza.
Milyen állapotban vannak a szabadon eső testek? Súlytalansági állapotban.
Mekkora 1 kg tömegű nyugvó test súlya? 10 N
Created by: kongsaysakne