Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Yazarlar

A

QuestionAnswer
Abbas - Şiir Cahit Sıtkı Tarancı
Abbas Yolcu-Gezi Atilla İlhan
Abdullah Efendinin Rüyaları-Hikaye Ahmet Hamdi Tanpınar
Abdürrezak Efendi - Hikaye Mustafa Necati Sepetçioğlu
Acı Tütün - Roman Necati Cumalı
Acımak-Roman Reşat Nuri Gültekin
Aç Sınıfın Laneti- Çeviri Pınar Kür
Açık Baş - Tiyatro Ahmet Mithat Efendi
Açık Deniz - Şiir (kitap değil) Yahya Kemal Beyatlı
Açıl Sofram Açıl - Masal Eflatun Cem Günay
Ada, herzman yanlızlık gibi - Roman Selim İleri
Adamın Biri - Şiir Cahit Külebi
Adem ile Hava - Roman Yaşar Nabi Nayır
Adem den bugüne büyük aşklar - Fıkra Burhan Felek
Adresi Uçurum - Şiir Refik Durbaş
Afife Anjelik - Tiyatro Racizade Mahmut Ekrem
Anganta Burina Burinita - Roman Halikarnas Balıkçısı
Ago Paşanın Hatıraları - Mizah Refik Halit Karay
Ağaç Okul - Şiir Cahit Zarifoğlu
Ağaç Kakanlar - Masal / Roman Cahit Zarifoğlu
Ağda Zamanı - Hikaye İnci Aral
Ağır İşçiler - Hikaye Orhan Duru
Ağıtlar ve Türküler - Şiir Gülten Akın
Ağrı - Şiir (Kitap Değil) Ahmet Muhip Dranas
Ağrı Dağı Efsanesi - Roman Yaşar Kemal
Ah Bayım AH - Hikaye Nazlı Eray
Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu - Deneme Salah Birsel
Ah min-el Aşk - Şiir Ferid Edgü
Ah Şu Gençler - Tiyatro Turgut Özakman
Ah Tuna Vah Tuna - Anı Samiha Ayverdi
Ahmet in Kuzuları - Hikaye Samim Kocagöz
Ahz-I Sar - Tiyatro Ahmet Mithat Efendi
Aile Bağları- Tiyatro Yahya Akengin
Aile Sohbetleri - Sohbet (söyleşi) Şevket Rado
Aile Sohbetleri - Sohbet Deneme Şevket Rado
Ak Masal Kara Masal - Tiyatro Turgut Özakman
Ak Tanrılar - Tiyatro Güngör Dilmen
Akad ın Yayı-Tiyatro Güngör Dilmen
Akarsu - Şiir Faruk Nafiz Çamlıbel
Akasya ve Mandolin - Deneme Mustafa Kutlu
Akıl Kutusu - Masal Eflatun Cem Günay
Akın - Tiyatro Faruk Nafiz Çamlıbel
Akıncı - Şiir (kitap değil) Yahya Kemal Beyatlı
Akıncı Türküleri - Şiir Faruk Nafiz Çamlıbel
Akından Akına - Şiir Yusuf Ziya Ortaç
Akışı Olmayan Sular - Hikaye Pınar Kür
Akile Hanım Sokağı - Roman Halide Edip Adıvar
Akşam Güneşi - Roman Reşat Nuri Gültekin
Akşamla Gelen - Şiir Yahya Akengin
Al Gözüm Seyreyle Salih -Roman Yaşar Kemal
Al işte İstanbul - Gezi Çetin Altan
Al Yanaklı Hasan - Çocuk Kitapları Muzaffer İzgü
Alandaki Delikanlı - Hikaye Samim Kocagöz
Alemdağda Var Bir Yılan - Hikaye Sait Faik Abasıyanık
Alemdar Paşa - Tiyatro Orhan Asena
Alıcı Kuş - Şiir Arif Damar
Alın Yazısı Saati - Şiir Sezai Karakoç
Ali - Roman Orhan Hançerlioğlu
Ali Nazmi Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği - Roman Abdulhak Şinasi Hisar
Allahın Askerleri - Röportaj Yaşar Kemal
Allahın Dediği Olur - Tiyatro Ahmet Turan Oflazoğlu
Allah'ın Süngüleri - ROMAN Attila İlhan
Altı Ay Bir Güz - DENEME Bilge Karasu
Altın Heybe - MASAL Eflatun Cem Güney
Altın Işık - ŞİİR Ziya Gökalp
Altta Kalanlar - GÜNCE - ANI - GEZİ Dursun Akçam
Amele Hıdır -TİYATRO Cahit Atay
Amerikan Sargısı - ROMAN Fakir Baykurt
Ana Hanım Kız Hanım - TİYATRO Cahit Atay
Anadolu Garajı - HİKAYE Fakir Baykurt
Anadolu Masalları - MASAL Tahsin Yücel
Anadolu Notları - GEZİ Reşat Nuri Gültekin
Anadolu Ormanları - DENEME Sabahattin Eyüboğlu
Anadolu Yolları - DENEME Sabahattin Eyüboğlu
Anadolu'dan Hikayeler - HİKAYE Kemal Bilbaşar
Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le Mülakat - MÜLAKAT Ruşen Eşref Ünaydın
Anahtar - ROMAN Refik Halit Karay
Anahtar - ROMAN Mustafa Necati Sepetçioğlu
Analar Ve Çocuklar - RÖPORTAJ Dursun Akçam
Anamın Kitabı - ANI Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Anayurt Oteli - ROMAN Yusuf Atılgan
And - HİKAYE Ömer Seyfettin
Anı Değil Yaşam - ANI Oktay Akbal
Anılarda Görmek - GÜNLÜK Oktay Akbal
Anılarda Yumak Yumak - ROMAN Abbas Sayar
Ankara - ROMAN Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Ankara - ŞİİR Mehmet Emin Yurdakul
Anneler Babalar Sevgilileri Ve Diğerleri - ROMAN Buket Uzuner
Annem İçin - ANI Selim İleri
Ansızın Yola Çıkmak - HİKAYE - RESİM Özden Öner
Araba Sevdası - ROMAN Recaizade Mahmut Ekrem
Arada - ŞİİR Behçet Necatigil
Aramızdaki Şey - HİKAYE Tomris Uyar
Ararken - DENEME Nurullah Ataç
Arka Sokak - HİKAYE Orhan Kemal
Arka Kapak Yazıları - HİKAYE Mustafa Kutlu
Aruza Veda - ŞİİR (Kitap Değil ) Halit Fahri Ozansoy
Arz-ı Hal - ŞİİR Turgut Uyar
Arzu Sokağında İnecek Var - ROMAN Nazlı Eray
Asab-ı Keyfimiz - HİKAYE Ömer Seyfettin
Asılacak Kadın - ROMAN Pınar Kür
Azizadeler - HİKAYE Ömer Seyfettin
Askerin Oğlu - ROMAN Cengiz Aytmatov
Astronot Niyazi - TİYATRO Haldun Taner
Aşağı Yukarı - ŞİİR Oktay Fırat Horozcu
Aşık Garip - HALK HİKAYESİ Eflatun Cem Güney
Aşk Merdiveni - ŞİİR Oktay Fırat Horozcu
Aşık Ruhsatı - HALK ŞAİRLERİ Eflatun Cem Güney
Aşıkhane - HİKAYE Mehmet Rauf
Aşıkhane - ŞİİR İlkhan Berk
Aşıklar Yolu - ŞİİR Yusuf Ziya Ortaç
Aşıklar Yolunun Yolcuları - ROMAN Halit Fahri Ozansoy
Aşk Artık Burada Oturmuyor - HİKAYE Nazlı Eray
Aşk Budur - ROMAN Semiha Ayverdi
Aşk da Gezer - ROMAN Necati Cumali
Aşk İki Kişiliktir - ŞİİR Ataol Berhamoğlu
Aşk İşaretleri - ROMAN Latife Tekin
Aşk Sanat Ve Servet - ROMAN Çetin Altan
Aşk Ve Avarelik Üzerine Şiirler - ŞİİR Oktay Rıfat Horozcu
Aşk Ve Zafer - ROMAN Halide Nusret Zorlutuna
Aşk'u Sevda - TİYATRO Haldun Taner
Aşka Dair - HİKAYE Ziya Uşaklıgil
Aşkı Giyinen Adam - ROMAN Nazlı Eray
Aşkı Memnu - ROMAN Halit Ziya Uşaklıgil
Aşkın Yaprakları Çeviri: Osman Türkay
Aşksız İnsanlar - HİKAYE Oktay Akbal
At=Avrat=Silah - TİYATRO Recep Bilginer
At - ŞİİR(Kitap Değil) Faruk Nafız Çamlıbel
Ata'nın Romanı - ROMAN Mükerrem Kamil Su
Atabetü'l=Hakayık - DİDAKTİK ŞİİR Edip Ahmet Yükneki
Atala - TİYATRO Recaizade Mahmut Ekrem
Ataman Ocağı - HİKAYE Dursun Akçam
Atatürk - ANI Ruşen Eşref Ünaydın
Atatürk - ANI - SOHBET Ruşen Eşref Ünaydın
Atatürk Bizimle - ROMAN Mükerrem Kamil Su
Atatürk İçin - ANI İsmail Hatip Sevük
Atatürk İle Milli Tesanüt - ANI Ruşen Eşref Ünaydın
Atatürk Kurtuluş Savaşında - ŞİİR Cahit Külebi
Atatürk'e Saygı Duruşu - ŞİİR Özker Yaşın
Atatürk'ü Özleyiş - ANI Ruşen Eşref Ünaydın
Atatürk'ü Özleyiş - ANI - SOHBET Ruşen Eşref Ünaydın
Atatürk'ün Bana Anlattıkları - ANI Falih Rıfkı Atay
Atatürk'ün Hatıraları - ANI Falih Rıfkı Atay
Atatürk'ün Sosyal Görüşleri - DENEME Çetin Altan
Atatürkçü Olmak - MAKALE - DENEME Ceyhun Atul Kansu
Atatürkçülük Nedir - MAKALE - İNCELEME Yaşar Nebi Nayır
Atçalı Kel Mehmet - TİYATRO Orhan Asena
Ateş Ağacı - ROMAN Semiha Ayverdi
Ateş Dansı - ŞİİR Sezai Karakoç
Ateş Düşünce -HİKAYE Talip Apaydın
Ateş Ve Güneş - ANI Falih Rıfkı Atay
Ateşi Yakanlar -ROMAN Faik Baysal
Ateşpare - ŞİİR Muallim Naci
Ateşten Damla -ROMAN Mükerrem Kamil Su
Ateşten Gömlek - ROMAN Halide Edip Adıvar
Atilla - ROMAN Peyami Sefa
Atilla - TİYATRO Behçet Kemal Çağlar
Atlar Ve Filler - TİYATRO Oktay Rıfat Horozcu
Atlas - ŞİİR İlhan Berk
Av - HİKAYE Ferit Edgü
Avara Kasnak - HİKAYE Ferit Edgü
Avare Yıllar - ROMAN Orhan Kemal
Avcı Karkap - TİYATRO Güngör Dilmen
Avluya Düşen Gölge - ŞİİR İlhan Berk
Avrupa Edebiyatı Ve Biz - EDEBİYAT TARİHİ İsmail Habip Sevük
Avrupa Mektupları - GEZİ Cenap Şahabettin
Avrupa Resminde Gerçeklik Duygusu - DENEME Sabahattin Eyüboğlu
Avrupa Şiiri -ANTOLOJİ Osman Türkay
Avrupa'da Bir Cevalan - GEZİ Ahmet Mitat Efendi
Avusturalya - Foklör Naki Tezel
Ay Ayakta Değildi - ŞİİR Arif Damar
Ay Büyürken Uyuyamam - HİKAYE Necati Cumali
Ay Falcısı - ROMAN Nazlı Eray
Ay Işığında Yana Yana - ŞİİR Nihat Behram
Ay parçası - ŞİİR Metin Eroğlu
Ay Peşinde - MİZAH Refik Halit Karay
Ay Tutulduğu Gece - ROMAN Kemal Bilbaşar
Ay Parmakları -TİYATRO Güngör Dilmen
Ayaklanma Çağrısı - ŞİİR Nihat Behram
Ayakta Durmak İstiyorum -TİYATRO Tarık Buğra
Ayak Üstü Aylam - ŞİİR Fazıl Hüsnü Dağlarca
Ayaşlı Ve Kiracıları - ROMAN Memduh Şevket Esendağ
Aydınlık Kapı - HİKAYE Halide Nusret Zorlutuna
Ayetler - ŞİİR Arif Nihat Asya
Ayın En Çıplak Günü - HİKAYE Buket Uzuner
Ayın Ondördü - ROMAN Refik Halit Karay
Atatürk İle Milli Tesanüt - ANI Ruşen Eşref Ünaydın
Ayın Ucunda Faik Baysal
Ayışığında Şamata Haldun Taner
Ayinler Sezai Karakoç
Aylak Adam Yusuf Atılgan
Aylam F. Nafiz Çamlıbel
Aylı Bıçak Necati Cumalı
Aynadaki Kadın A. Hamdi Tanpınar
Aynadaki Kız Mükerrem Kamil Su
Aynadaki Yalan N. Fazıl Kısakürek
Aynalar Günlüğü: Salah Birsel
Aynalarda Kalan A.Nihat Asya
Ayrı Dünyalar Mükerrem Kamil Su
Ayrılık Sevdaya Dahil Atilla İlhan
Ayrılıklar Ruşen Eşref Ünaydın
Az Gittik Uz Gittik Aziz Nesin
Az Gittik Uz Gittik P. Naili Boratay
Az Gittim Uz Gittim E. Cem Günay
Az Şekerli S. Faik Abasıyanık
Azerbaycan M. Cevdet Anday
Aziz Dededen Masallar Aziz Nesin
Aziz İstanbul Y. Kemal Beyatlı
Azizname Aziz Nesin
Created by: 1021133859
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards