Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kolväten

QuestionAnswer
Molekylformel Talar om vilka atomer som ingår i molekylen
Strukturformel Visar ordningen av atomerna i molekylen. Vilka atomer som sitter ihop med vilka.
Varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar? För att kolatomen kan sitta ihop med fyra andra atomer samtidigt, dvs den har fyra bindningar. Kolatomen kan också bilda långa kedjor och ringar.
Kolväte Organiska föreningar som bara innehåller kol- och väteatomer
Alkanserien De kolväten med enbart enkelbindningar. Metan är minsta med bara en kolatom.De största innehåller flera hundra kolatomer
Isomer Molekyler med olika form, tex förgrenade kolkedjor. De har dock samma molekylformel Egenskaperna skiljer sig mellan normalformen och iso-formen tex med kokpunkterna
Alkener Kolväten med dubbelbindningar.
Alkyner Kolväten med trippelbindningar
Mättad kolväte När kolatomen binder maximalt antal väteatomer till sig, mao inga dubbel- eller trippelbindningar
Omättad kolväte Kolatomerna har dubbel- eller trippelbindningar dvs har färre antal väteatomer kopplat till sig än den skulle kunna ha. Den är inte riktigt mätt på väteatomer
Alkohol En molekyl med kolväte som bas, där man bytt ut ett eller flera väteatomer till OH-grupp Man får namnet på alkoholen genom att lägga till -ol i slutet på kolvätets namn. Ex metanol och etanol som är de två enklaste alkoholerna
Biobränslen Alkoholer som används till bränslen. Alkoholen kommer från växter. De ökar inte koldioxidutsläppen
Förnybara bränslen De bränslen som inte tar slut. Alkoholerna tar inte slut då det hela tiden växer upp nya växter.
Glykol En alkohol med två OH-grupper, en till varje kolatom. Mycket giftigt. Små mängder skadar njurarna och nervsystemet och kan döda en människa Det gör att bilarnas kylarvatten inte fryser till is när det blir minusgrader.
Glycerol (glycerin) En alkohol med tre OH-grupper, en till varje kolatom. Inte giftigt. En naturlig del av kroppens fetter. Håller kvar fukt i livsmedel och tobak. Används i hudkrämer och salvor.
Karboxylsyragrupp -COOH grupp som finns i alla organiska syror
Metansyra Enklaste syran med en enda kolatom. Kallas även myrsyra. Används av myror som vill försvara sig. Det är myrsyra som kliar om du blir biten av en myra. Även myrsyra som bränner om du går emot brännässlor.
Etansyra Kallas även ättiksyra. Två kolatomer Används som konserveringsmedel och för smaksättning av mat. Används också som råvara till plasttillverkning.
Vinäger Bildas då man låter en flaska vin står öppen och vinet surnar. Vinet reagerar med syrgasen i luften och förvandlas till ättiksyra, vinet blir vinäger.
Ester Organiskt ämne som bildats genom att en alkohol reagerar med en organisk syra. Finns naturligt i tex frukt och bär. Konstgjorda används bla som smaksättare i godis, läsk och glass. Ex Etanol + Ättiksyra -> Etyletanoat (ester) + vatten
Nitroglycerin Samma som glyceryltrinitrat. Produkten av glycerol och salpetersyra Sprängämne som exploderar mycket lätt och ingår i dynamit. Används även som medicin vid hjärtsjukdomar.Då gör den så att blodkärlen öppnar sig att att blodet lättare kommer fram.
Created by: lottawiberg