Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kemins grunder

Inför Nationella prov 2015

TermDefinition
Atomer Naturens byggstenar
Atomslag De olika sorterna av atomer
Molekyler Grupper av atomer Ex Vatten
Grundämne Ett ämne som bara innehåller ett atomslag Ex guld, syre, kol
Kemisk förening Ämnen som är sammansatta av flera olika atomslag Ex vatten som innehåller både syre (O) och väte (H)
Kemiskt tecken En kombination med en eller två bokstäver som hör till respektive grundämne. Bokstäverna kommer från grundämnenas latinska namn. Ex Syre som heter Oxygenium på latin har kemiska tecknet O
Periodiska systemet En tabell där grundämnena är sorterade efter sin egenskaper
Kemisk reaktion När atomer flyttas om och sätts ihop till nya molekyler
Knallgas En blandning av vätgas och syrgas
Fysikalisk omvandling När en förening ändrar fas Ex när is smälter eller vatten kokar
Smältpunkt Den temperatur vid vilken ämnet övergår från fast fas till flytande fas. Ex för vatten är det vid 0°C
Fryspunkt Den temperatur vid vilken ämnet övergår från flytande fas till fast fas. Det är i fallet med vatten samma som smältpunkten.
Kokpunkten Den temperatur vid vilken ämnet övergår från flytande fas till gasfas.
Proton Positivt laddad partikel som finns i atomkärnan
Elektron Negativt laddad partikel som kretsar kring atomkärnan
Neutral/oladdad atom När det finns lika många elektroner som protoner, dvs laddningarna tar ut varandra
Jon En atom där antalet elektroner skiljer sig från antalet protoner. Ex om den har en extra elektron är det en negativt laddad jon och har den släppt ifrån sig en elektron så är det en positivt laddad jon.
Sammansatt jon En molekyl som tagit upp eller lämnat ifrån sig elektroner
Enkla joner En atom som tagit upp eller lämnat ifrån sig elektroner
Jonförening En förening mellan två eller flera joner
Uppslamning Bitar av ett fast ämne blandade med en vätska Vätskan och de fasta bitarna skiljs alltid åt efter ett tag.
Emulsion Två vätskor som är hopblandade Ex olja i vatten som vispas ordentligt
Lösning Bitar av ett fast ämne blandade med en vätska. Dock är bitarna så små så det är enstaka molekyler eller atomer och därmed osynliga
Mättad lösning När vätskan ine kan ta emot mer av det fasta ämnet, dvs allt löses inte upp.
Omättad lösning När vätskan fortfarande kapabel att ta emot flera bitar
Lösningsmedel Ett ämne som kan lösa upp ett annat. Ex Vatten som löser upp sockret.
Dekantera Att hälla av en ren vätska från en uppslamning efter att det fasta ämnet sjunkit till botten
Filtrering När man filtrerar bort uppslammat material från vätskan genom att använda filterpapper. Filterpappret har små öppningar så bara vattenmolekylerna kan gå igenom.
Centrifugering Används när man vill separera fasta form från flytande form på snabbare sätt. Tex centrifugering av tvätt
separator Stora centrifuger som separerar
Created by: lottawiberg
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards