Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kemins grunder

Inför Nationella prov 2015

TermDefinition
Atomer Naturens byggstenar
Atomslag De olika sorterna av atomer
Molekyler Grupper av atomer Ex Vatten
Grundämne Ett ämne som bara innehåller ett atomslag Ex guld, syre, kol
Kemisk förening Ämnen som är sammansatta av flera olika atomslag Ex vatten som innehåller både syre (O) och väte (H)
Kemiskt tecken En kombination med en eller två bokstäver som hör till respektive grundämne. Bokstäverna kommer från grundämnenas latinska namn. Ex Syre som heter Oxygenium på latin har kemiska tecknet O
Periodiska systemet En tabell där grundämnena är sorterade efter sin egenskaper
Kemisk reaktion När atomer flyttas om och sätts ihop till nya molekyler
Knallgas En blandning av vätgas och syrgas
Fysikalisk omvandling När en förening ändrar fas Ex när is smälter eller vatten kokar
Smältpunkt Den temperatur vid vilken ämnet övergår från fast fas till flytande fas. Ex för vatten är det vid 0°C
Fryspunkt Den temperatur vid vilken ämnet övergår från flytande fas till fast fas. Det är i fallet med vatten samma som smältpunkten.
Kokpunkten Den temperatur vid vilken ämnet övergår från flytande fas till gasfas.
Proton Positivt laddad partikel som finns i atomkärnan
Elektron Negativt laddad partikel som kretsar kring atomkärnan
Neutral/oladdad atom När det finns lika många elektroner som protoner, dvs laddningarna tar ut varandra
Jon En atom där antalet elektroner skiljer sig från antalet protoner. Ex om den har en extra elektron är det en negativt laddad jon och har den släppt ifrån sig en elektron så är det en positivt laddad jon.
Sammansatt jon En molekyl som tagit upp eller lämnat ifrån sig elektroner
Enkla joner En atom som tagit upp eller lämnat ifrån sig elektroner
Jonförening En förening mellan två eller flera joner
Uppslamning Bitar av ett fast ämne blandade med en vätska Vätskan och de fasta bitarna skiljs alltid åt efter ett tag.
Emulsion Två vätskor som är hopblandade Ex olja i vatten som vispas ordentligt
Lösning Bitar av ett fast ämne blandade med en vätska. Dock är bitarna så små så det är enstaka molekyler eller atomer och därmed osynliga
Mättad lösning När vätskan ine kan ta emot mer av det fasta ämnet, dvs allt löses inte upp.
Omättad lösning När vätskan fortfarande kapabel att ta emot flera bitar
Lösningsmedel Ett ämne som kan lösa upp ett annat. Ex Vatten som löser upp sockret.
Dekantera Att hälla av en ren vätska från en uppslamning efter att det fasta ämnet sjunkit till botten
Filtrering När man filtrerar bort uppslammat material från vätskan genom att använda filterpapper. Filterpappret har små öppningar så bara vattenmolekylerna kan gå igenom.
Centrifugering Används när man vill separera fasta form från flytande form på snabbare sätt. Tex centrifugering av tvätt
separator Stora centrifuger som separerar
Created by: lottawiberg