Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TARİH

KURULUŞ VE KISACA OSMANLI TARİHİ

SORUCEVAP
TÜRK DEVLETLERİ İÇİNDE EN UZUN SÜRE YAŞAYAN VE EN GENİŞ SINIRLARA ULAŞANI HANGİSİDİR OSMANLI DEVLETİ
TÜRK DEVLETLERİ İÇİNDE MERKEZİ OTORİTESİ EN GÜÇLÜ OLANI HANGİSİDİR OSMANLI DEVLETİ
OSMANLI DEVLETİNDE MUTLAK EGEMENLİK HAKLARINI KİM KULLANIR HÜKÜMDAR, PADİŞAH
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA DEVLET YAPISI NASILDIR TEOKRATİK VE MONARŞİK
TEOKRATİK NE DEMEKTİR ŞERİAT YASALARIYLA YÖNETİLEN DEMKETİR
MONARŞİK NE DEMEKTİR MUTLAK EGEMENLİĞİN HÜKÜMDARDA OLMASI
OSMANLI DEVLETİNİN ASKERİ YÖNDEN GÜLÇÜ OLMASININ TEMEL NEDENİ NEDİR ASKERLERİNİN FETİH RUHUYLA EĞİTİLMESİ
OSMANLI İMPARATORLUĞU ETNİK AÇIDAN NASIL BİR DEVLETTİR. ÇOK ULUSLU BİR DEVLETTİR
OSMANLILARIN KÖKENİ NEDİR OSMANLILAR, OĞUZLARIN BOZOK KOLUNA BAĞLI GÜNHAN BÖLÜMÜ’NÜN, KAYI AŞİRETİ’NDENDİR
OSMANLILAR KİM TARAFINDAN ANKARA YAKINLARINDAKİ KARACADAĞ’A YERLEŞTİRİLDİLER ALAADDİN KEYKUBAT
OSMANLILAR ANKARA'DAN SONRA NERLERE YERLEŞTİLER SÖĞÜT VE DOMANİÇ YÖRESİNE
OSMANLI DEVLETİNİN KURUCUSU OSMAN BEY KİMDİR ERTUĞRUL GAZİ'NİN OĞLUDUR
ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR GÜNDÜZ ALP VEYA SÜLEYMAN SAH'IN OĞLUDUR
SELÇUKLU SULTANİ SULTAN ALÂADDİN TARAFINDAN BİZANS SINIRINA BİR UÇ BEYİ OLARAK TAYİN KİM EDİLMİŞTİR ERTUĞRUL GAZİ
ERTUĞRUL GAZİ'YE YURT OLARAK VERİLEN YER NERESİDİR BUGÜNKÜ BURSA, KÜTAHYA VE BİLECİK VİLÂYETLERİNİN SINIRLARININ BULUNDUĞU YERDİR
ERTUĞRUL GAZİ'YE YURT OLARAK VERİLEN YERİN MERKEZİ NERESİDİR SÖĞÜT
SÖĞÜT NASIL MERKEZ OLMUŞTUR BİZANS'TAN ALINARAK
UÇ BEYİ NE DEMEKTİR SINIRLARI KORUMAK, GERİKİRSE SAVAŞARAK GENİŞLETMEKLE GÖREVLİKİŞİ
BUGÜNKÜ SAVAŞIN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ KARŞILIĞI NEDİR ALLAH İÇİN CİHAT ETMEK
OSMANLI İÇİN CİHAT NEDEN ÇOK ÖNEMLİDİR ÇÜNKÜ CİHAT HER MÜSLÜMAN İÇİN FARZDIR
ERTUĞRUL BEY KAÇ YILINDA VEFAT ETTİ 1281
ERTUĞRUL BEYİN YERİNE UÇ BEYİ OLARAK KİM GEÇTİ OĞLU OSMAN GAZİ
BURSA VE İZNİK KİMİN ZAMANINDA FETHOLUNDU OSMAN BEY ZAMANINDA
İZNİK NASIL FETHEDİLDİ YARHİSAR VE KARACA HİSAR TEKFURLARI İLE İTTİFAK KURARAK IZNİK ÜSTÜNE YÜRÜDÜ
KARACAHİSAR'İ KAÇ YILNDA ELE GEÇİRDİ 1288
OSMAN BEY ADINA HUTBE NEREDE OKUNDU KARACAHİSAR KALESİNİN KİLİSESİ CAMİYE ÇEVRİLEREK ORADA OKUNDU
BİLECİK VE YARHİSAR KALELERİNİ KAÇ YILINDA ALDI 1299
YARHİSAR TEKFURUNUN KIZI NİLÜFER'LE KİM EVLENDİ OSMAN BEY'İN OĞLU ORHAN BEY
ORAHAN BEYİN NİLİFERLE EVLİLİĞİNDEN KİMLER DÜNYAYA GELDİ BİRİNCİ MURAT İLE SÜLEYMAN PAŞA
OSMAN BEY BAĞIMSIZLIĞINI KAÇ YILINDA İLÂN ETTİ 1299'DA
OSMANLI DEVLETİNİN ORİJİNAL ADI NEDİR DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYYE
DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYYE NE DEMEKTİR YÜCE OSMANLI DEVLETİ
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ VE YIKILIŞ TARİHİ? 1299 - 1922
OSMANLI DEVLETİNİN TOPRAK GENİŞLİĞİ NE KADARDIR OSMANLI DEVLETİ DOĞU AVRUPA, GÜNEYBATI ASYA VE KUZEY AFRİKA'YA KADAR TOPRAKLARINI GENİŞLETMİŞTİR
FETRET DEVRİ NASIL BAŞLAMIŞTIR YILDIRIM BAYEZİD'İN TİMUR'A ESİR DÜŞMESİYLE FETRET DEVRİ BAŞLAMIŞTIR
FETRET NE DEMEKTİR FETRET PADİŞAHSIZ GEÇEN SÜRE DEMEKTİR
OSMANLI DEVLETİNİ FETRETTEN KİM ÇIKARTMIŞTIR MEHMET ÇELEBİ DEVLETİ FETRET DEVRİNDEN ÇIKARTMIŞTIR
DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU'NU YIKAN YENİ BİR ÇAĞ AÇAN KİMDİR FATİH SULTAN MEHMET KONSTANTİNİYYE'Yİ FETHEDEREK DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU'NU SONLANDIRMIŞTIR, BİR ÇAĞ KAPATIP YENİ BİR ÇAĞ AÇMIŞTIR.
MISIRI KİM FETHETMİŞTİR YAVUZ SULTAN SELİM
İSLAM HALİFELİĞİNİ OSMANLI PADİŞAHLARINA KİM UNVAN YAPMIŞTIR YAVUZ SULTAN SELİM
DOĞU AVRUPA SINIRLARINI İLK ZORLAYAN KİMDİR KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
VE MACAR KRALLIĞI'NA KİM SON VERMİŞTİR KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
AVRUPA'YA KARŞI SAĞLANAN ÜSTÜNLÜK KİMİN ZAMANINDA SON BULMUŞTUR I. AHMET İLE BİRLİKTE SON BULMUŞ, AVRUPA VE OSMANLI EŞİT SAYILMIŞTIR.
OSMANLI DEVLETİNDE TAHTTAN İNDİRİLMELER, SENDELEMELER NASIL BAŞLAMIŞTIR DELİ MUSTAFA VE GENÇ OSMAN İLE BİRLİKTE TAHTTAN İNDİRİLMELER BAŞLAMIŞ, DEVLET YÖNETİMİ BAĞDAT FATİHİ IV. MURAD'A KADAR SENDELEMİŞTİR.
OSMANLI İLK DEFA KİMİN ZAMANINDA BÜYÜK ÖLÇÜDE TOPRAK KAYBETMİŞTİR III. MUSTAFA ZAMANINDA
III. MUSTAFA ZAMANINDA BÜYÜK TOPRAK KAYBINDAN İTİBAREN NELER OLMUŞTUR BU ZAMAN DİLİMİNDEN İTİBAREN REFORMİST, YENİLİKÇİ AKIMLAR BAŞLAMIŞ, BESTEKÂR III. SELİM'İN MUSIKÎ ESERLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR.
İSYAN EDEN YENİÇERİ OCAĞI'NI KİM KAPATTIRMIŞTIR II. MAHMUD
TANZİMAT FERMANI VE ISLAHAT FERMANI'NI KİM İLAN ETMİŞTİR ABDÜLMECİD
MEŞRUTİYET İLAN EDİP OTUZÜÇ YIL TAHTTA KALAN PADİŞAH KİMDİR SULTAN II. ABDÜLHAMİD
Created by: mubaydemir