Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

AKARSULAR

AKARSULAR VE AKARSULARIN ÖZELLİKLERİ

SORUCEVAP
AKARSUYUN, İÇERİSİNDEN GEÇTİĞİ YATAĞI KAZMASI VE KOPARDIĞI PARÇACIKLARI TAŞIMASI OLAYINA NE DENİR AŞINDIRMA
AKARSULAR HANGİ YOLLARLA AŞINDIRMA YAPARLAR KİMYASAL VE FİZİKSEL YOLLARLA
SICAKLIĞIN YÜKSEK OLDUĞU ZAMAN VE YERLERDE, AKARSULARIN GEÇTİKLERİ YERİ ERİTMESİYLE YAPTIĞI AŞINDIRMADYA NE AD VERİLİR. KİMYASAL AŞINDIRMA
AKARSULARIN, EĞİME BAĞLI OLARAK KAZANDIKLARI GÜÇLE, YATAĞINDAKİ KAYALARI PARÇALAYARAK AŞINDIRMASINA NE DENİR FİZİKSEL YANİ MEKANİK AŞINDIRMA DENİR. ÜÇ ÇEŞİTTİR
AKARSULARIN YATAĞINI DÜŞEY YÖNDE AŞINDIRARAK, DENİZ SEVİYESİNE İNDİRMESİNE NE DENİR DERİNE AŞINDIRMA
AKARSULARIN İÇİNDEKİLERLE BİRLİKTE, EĞİMİN AZALDIĞI YERDE YANLARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN AŞINDIRMAYA NE DENİR YANA AŞINDIRMA
AKARSULAR SU ÇOKLUĞU NEDENİYLE YATAKLARINI, DENİZE DÖKÜLDÜKLERİ YERDEN BAŞLAYARAK GERİYE DOĞRU AŞINDIRIRLAR. KAYNAĞA DOĞRU GİTTİĞİ İÇİN ZAMANLA ŞELALELER KAYBOLUR. BU OLAYA NE DENİR. GERİYE AŞINDIRMA
GERİYE DOĞRU AŞINDIRMA İLE AKARSULAR, ÇEVREDEKİ KÜÇÜK AKARSULARI KOLLARIYLA BİRLİKTE KENDİSİNE BAĞLAR. BUNA NE DENİR AKARSU KAPMASI VEYA KAPMA DENİR
KAÇ ÇEŞİT FİZİKSEL AŞINDIRMA VARDIR. ÜÇ ÇEŞİT: DERİNE AŞINDIRMA, YANA AŞINDIRMA, GERİYE AŞINDIRMA
AŞINDIRMLARINI TAMAMLAYAN AKARSU YAVAŞLAR. AĞZINDAN KAYNAĞINA DOĞRU UZANAN PROFİLİ İÇ BÜKEY BİR EĞRİ HALİNDEDİR. BUNA NE DENİR DENGE PROFİLİ
DENGE PROFİLİNE ULAŞMIŞ BİR AKARSUDA NELER AZALMIŞTIR YATAK EĞİMİ ,AKIŞ HIZI, AŞINDIRMA GÜCÜ,SU POTANSİYELİ AZALMIŞTIR
ENERJİ ÜRETİMİ YAPILAMAZ. ULAŞIM VE TAŞIMACILIK YAPILABİLİR DENGE PROFİLİNE ULAŞMIŞ BİR AKARSUDA NE YAPILABİLİR, NE YAPILAMAZ.
AKARSUYUN DOĞDUĞU YERE NE DENİR AKARSU KAYNAĞI
AKARSUYUN HERHANGİ BİR DENİZE VEYA GÖLE DÖKÜLDÜĞÜ YERE NE DENİR AKARSU AĞZI
KAYNAKLA AĞIZ ARASINDA UZANAN, AKARSUYUN İÇİNDEN AKTIĞI ÇUKURLUĞA NE DENİR AKARSU YATAĞI
AKARSULARIN, İÇİNDE AKTIKLARI YATAĞI AŞINDIRMALARIYLA ORTAYA ÇIKAN ÇUKURLUĞUN ADI AKARSU VADİSİ
AKARSU HAVZASI DENİR. İKİ TÜRDÜR: KAPALI HAVZA, AÇIK HAVZA AKARSUYUN KOLLARI İLE BİRLİKTE SULARINI TOPLADIĞI ALANA NE DENİR
SULARINI DENİZE ULAŞTIRABİLEN AKARSULARA NE DENİR. AÇIK HAVZA
DENİZE ULAŞAMAYAN, BİR GÖLE DÖKÜLEN VEYA YER ALTINA SIZAN AKARSULARA NE DENİR KAPALI HAVZA
GENELDE DAĞLARIN DORUK NOKTALARINDAN GEÇEN, İKİ AKARSU HAVZASINI BİRBİRİNDEN AYIRAN SINIRA NE DENİR SU BÖLÜMÜ ÇİZGİSİ
AKARSU HAVZASI, İÇİNDEKİ KOLLARIYLA BİRLİKTE BİR OLUŞTURDUĞU AĞA NE DENİR. AKARSU AĞI YA DA AKARSU DRENAJI
AKARSUYUN HER HANGİ BİR YERİNDEKİ ENİNE KESİTİNDEN 1SN’YEDE GECEN SU MİKTARINA NE DENİR AKARSU DEBİSİ YA DA AKARSU AKIMI
AKARSUYUN YIL İÇERİSİNDEKİ DEBİ DEĞİŞİKLİKLERİNE NE DENİR AKARSU REJİMİ YA DA AKIM DÜZENİ
AKARSU HIZI MULİNE DENİLEN BİR ARAÇLA ÖLÇÜLEN, AKARSUYUN BİRİM ZAMANDA ALDIĞI YOLA NE DENİR
AKARSU HIZININ EN FAZLA OLDUĞU NOKTALARI BİRLEŞTİREN ÇİZGİYE NE DENİR HIZ ÇİZGİSİ
YATAĞINDA HER ZAMAN SU BULUNDURAN AKARSUYA NE DENİR SÜREKLİ AKARSU
YATAĞINDA HER ZAMAN SU BULUNDURMAYAN, BAZEN KURUYAN AKARSUYA NE DENİR GEÇİCİ AKARSU
HİÇBİR AKARSU YATAĞINI DENİZ SEVİYESİNİN DAHA ALTINA KADAR AŞINDIRAMAZ. BUNA NE DENİR TABAN SEVİYESİ
NEMLİ İKLİM BÖLGELEDE YAMAÇLAR HEM ALTTAN, HEM DE SEL SULARIYLA ÜSTTEN AŞINIRLAR. BUNUN SONUCUNDA OLUŞAN YAMAÇ PROFİLİNE NE DENİR YAMAÇ GERİLEMESİ
REJİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER NELERDİR YAĞIŞ REJİMİ; YAĞIŞ BİÇİMİ; AKARSU KAYNAĞI; SICAKLIK VE BUHARLAŞMA; HAVZANIN GENİŞLİĞİ; ARAZİNİN ŞEKLİ VE EĞİMİ
DEBİYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER NELERDİR İKLİM; BİTKİ ÖRTÜSÜ; HAVZADAKİ BÜYÜK KAYNAKLAR VE YER ALTI SULARI; YATAĞIN GEÇİRİMLİLİĞİ; DAĞLARDAKİ KAR KALINLIĞI; GÖLLER; İNSAN
AKARSU REJİM TİPLERİ NELERDİR YAĞMUR SULARI İLE ; KAR VE BUZ SULARI İLE ; KAYNAK SULARIYLA BESLENENLER; GÖLDEN ÇIKAN AKARSULAR; KARMA REJİMLİ AKARSULAR
KAR VE BUZ SULARI İLE BESLENEN AKARSULAR NE DEMEK YAĞIŞIN ÇOĞUNUN KAR ŞEKLİNDE DÜŞTÜĞÜ DAĞLARDAN KAYNAĞINI ALAN AKARSULAR
KAR VE BUZ SULARI İLE BESLENEN AKARSULARA ÖRNEK VERİNİZ. DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU AKARSULARI
KAYNAK SULARIYLA BESLENENLERE ÖRNEK VERİNİZ MANAVGAT VE KÖPRÜÇAY
GÖLDEN ÇIKAN AKARSULARA ÖRNEK BİR BEYŞEHİR GÖLÜNDEN ÇIKAN VE KONYA ARAZİSİNİ SULAYAN ÇARŞAMBA SUYU
GÖLDEN ÇIKAN AKARSULARA ÖRNEK İKİ EĞİRDİR GÖLÜNDEN ÇIKAN KOVADA ÇAYI
GÖLDEN ÇIKAN AKARSULARA ÖRNEK ÜÇ MANYAS GÖLÜNE ULAŞIP, TEKRAR GÖLDEN ÇIKAN KOÇAÇAY
GÖLDEN ÇIKAN AKARSULARA ÖRNEK DÖRT ULUBAT GÖLÜNÜ ULAŞIP TEKRAR GÖLDEN ÇIKAN KEMALPAŞA ORHANELİ ÇAYI
GÖLDEN ÇIKAN AKARSULARA ÖRNEK BEŞ ERZURUM OVASININ DOĞU VE GÜNEYİNDEKİ BATAKLIK VE GÖLLERDEN ÇIKAN KARASU
GÖLDEN ÇIKAN AKARSULARA ÖRNEK ALTI ÇILDIR GÖLÜNDEN ÇIKAN ARPAÇAY
KARMA REJİMLİ AKARSULARA ÖRNEKLER KIZILIRMAK, YEŞİLIRMAK, SAKARYA, FIRAT VE DİCLE
KARMA REJİMLİ AKARSU NE DEMEKTİR? FARKLI İKLİM BÖLGELERİNDEN BESLENEN AKARSULAR
AKARSULARIN YÜKSEK DAĞ SIRALARINI ENİNE YARIP GEÇEREK OLUŞTUDUĞU, YAMAÇLARI OLDUKÇA DİK OLAN VADİ TÜRÜNE NE DENİR BOĞAZ VADİ YA DA YARMA VADİ
BOĞAZ VADİ ÖRNEKLERİ NELERDİR KIZILIRMAK, YEŞİLIRMAK, FIRAT, SAKARYA, SEYHAN VE GÖKSU NEHİRLERİ İLE ZAP SUYUNUN AKTIĞI VADİLER
YAMAÇLAR OLDUKÇA DİK VE DERİN OLAN, BASAMAKLI BİR BİÇİMDE OLUŞAN VADİ TİPİNE NE DENİR. KANYON VADİ
KANYON VADİ ÖRNEK VERİNİZ AKDENİZ BÖLGESİNDE, GÖKSU VADİSİNDE GÖRÜLÜR
AKARSU YATAĞINDA AŞINDIRMA DERİNE DOĞRU SÜRÜYORSA “V” ŞEKİLLİ VADİLER OLUŞUR. BU TÜR VADİLERE NE DENİR ÇENTİK YA DA KERTİK VADİ
KANYON VADİ İLE, ÇENTİK YA DA KERTİK VADİ ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ FARK NEDİR KANYON VADİ ÜLEKEMİZDE YAYGIN DEĞİLDİR. ÇENTİK VADİ DAĞLIK BÖLGELERİMİZDE SIK GÖRÜLÜR
AKARSU YATAĞININ EĞİMİNİN AZALDIĞI YERLERDE GÖRÜLEN, FARKLI AŞINMA SONUCUNDA FARKLI YÜKSEKLİKTEKİ YAMAÇLARA SAHİP OLAN VADİ TİPİNE NE DENİR. YATIK YAMAÇLI VADİ
TABANININ OVA ÖZELLİĞİ KAZANDĞI, YAMAÇLARININ İYİCE YATIKLAŞTIĞI VADİ TİPİNE NE DENİR TABANLI VADİ
TABANLI VADİ ÖRNEKLERİ NELERDİR TÜRKİYEDE ÖZELLİKLE BATI ANADOLU’DA BU TÜR VADİLER YAYGINDIR
AKARSULAR, EĞİMLERİNİN AZALDIĞI YERLERDE KIVRILARAK AKARLAR. HEM AŞINDIRMA, HEM DE BİRİKTİRME SONUCUNDA, BU KIVRIMLAR DAHA DA GENİŞLER. BUNA NE DENİR MENDERES
MENDERESLERDE NEDEN SIK SIK YATAK DEĞİŞTİRİRLER YANA AŞINDIRMA FAZLA OLDUĞU İÇİN
ÜLKEMİZDE DAHA ÇOK NEREDE MENDERESLER BULUNUR OVALARIN TABANLARINDA VE OLGUN VADİLERDEKİ AKARSULAR MENDERESLER ÇİZEREK AKARLAR
MENDERESLER OLUŞTURAN BİR AKARSUYUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR YATAK EĞİMİ AZALMIŞTIR. AKARSU HIZI AZALMIŞTIR. UZUNLUĞU ARTMIŞTIR. AŞINDIRMA GÜCÜ AZALMIŞTIR. BİRİKTİRME FAALİYETLERİ YAYGINDIR.
KIRGIBAYIR YA DABADLANDS NEDİR . ŞİDDETLİ YAĞMURLARIN OLUŞTURDUĞU SULAR, BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN BULUNMADIĞI ARAZİLERİ AŞINDIRIR. ARAZİLERİN YÜZEYİ GİRİNTİLİ ÇIKINTILI BİR GÖRÜNTÜ ALIR. BU TÜR ARAZİLERE KIRGIBAYIR ADI VERİLİR
KIRGIBAYIR, NERELERDE GÖRÜLÜR KIRGIBAYIR SAĞANAK YAĞIŞLARIN GÖRÜLDÜĞÜ, YARI KURAK BÖLGELERDE DAHA SIK MEYDANA GELİR. TÜRKİYE’DE, İÇ ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE YAYGINDIR.
ÇAĞLAYAN NASIL OLUŞUR VE NEYE DENİR AKARSU YATAKLARINDA, BAZEN BAZI TABAKALAR AŞINMAYA DİRENÇ GÖSTERİRLER. BUNUN SONUCUNDA DA BASAMAKLAR OLUŞUR. AKARSULARIN BU BASAMAKLARDAN AKAN KISIMLARINA ÇAĞLAYAN ADI VERİLİR.
ÇAVLANLAR (ŞELALELER) NASIL OLUŞUR VE NEYE DENİR EĞER AKARSULARIN AŞINDIRDKLARI BASAMAKLAR YÜKSEK VE DÜŞEN SU MİKTARI FAZLA İSE, BUNLARA ÇAVLAN VEYA ŞELALE DENİR
ÜLKEMİZDEKİ ÇAĞLAYAN VE ŞELALELERE ÖRNEKLER VERİNİZ MANAVGAT ÇAĞLAYANI , MURADİYE VE GÜRLEVİK ŞELALELERİ.
DEV KAZANI NEDİR VE NASIL OLUŞUR ÇAĞLAYAN VE ÇAVLANLARDA SULARIN YÜKSEKTEN DÜŞTÜĞÜ KISIM AŞINIRSA, DERİN OYUKLAR OLUŞUR. BU OYUKLARA DEV KAZANI ADI VERİLİR
PERİBACALARI NEDİR NASIL OLUŞUR VOLKANİK ARAZİLERDE, SEL SULARININ,FARKLI DİRENÇTEKİ TABAKALARI AŞINDIRMASI SONUCUNDA OLUŞAN ŞEKİLLERE PERİBACALARI DENİR
PERİBACALARINA ÖRNEKLER VERİNİZ NEVŞEHİR, ÜRGÜP, GÖREME, AVANOS ÇEVRESİNDE PERİBACALARI YAYGINDIR
PENEPLEN YA DA YONTUKDÜZ NEDİR, NASIL OLUŞUR AKARSULARIN VE DİĞER DIŞ ETKİLERİN, YERYÜZÜNÜ AŞINDIRMASI SONUCUNDA DENİZ SEVİYESİNDE HAFİF DALGALI DÜZLÜKLER OLUŞUR. BUNLARA PENEPLEN YA DA YONTUKDÜZ ADI VERİLİR.
PENEPLENE ÖRNEKLER VERİNİZ ÜLKEMİZİN İÇ KISIMLARDA PENEPLEN İZLERİNİ GÖRMEK MÜMKÜNDÜR
AKARSULARDA BİRİKTİRME NEDİR VE NASIL OLUŞUR AKARSULARIN BİRİKTİRME YAPABİLMESİ İÇİN; – EĞİMİN AZALMASI ,SUYUN AZALMASI – AKARSU HIZININ AZALMASI, AKARSU YÜKÜNÜN ARTMASI GEREKLİDİR. BU FAKTÖRLER BİR ARADA OLUNCA, AKARSUYUN GÜCÜ AZALIR VE BİRİKTİRME BAŞLAR.
AKARSU BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ NELERDİR 1-BİRİKİNTİ KONİLERİ VE YELPAZELERİ 2-DAĞ ETEĞİ OVALARI 3-DAĞ İÇİ OVALARI 4-TABAN SEVİYESİ OVALARI 5-DELTA OVALARI 6- ARAÇALAR YA DA SEKİLER 7-KUM ADACIKLARI
BİRİKİNTİ KONİSİ NEDİR DAĞ YAMAÇLARINDAN DÜZLÜĞE İNEN AKARSULAR, TAŞIDIKLARI MATERYALLERİ EĞİMİN AZALDIĞI YERLERDE YARIM KONİ ŞEKLİNDE BİRİKTİRİRLER. BUNLARA BİRİKİNTİ KONİSİ DENİR.
BİRİKİNTİ YELPAZESİ NEDİR AKARSULARIN TAŞIDIKLARI MADDELER İNCE İSE, GENİŞ BİR ALANA YELPAZE GİBİ YAYILIRLAR. BUNLARA BİRİKİNTİ YELPAZESİ DENİR. ÜLKEMİZDE DAĞ ETEKLERİNDE, BU TİP ŞEKİLLERE SIKÇA RASTLANIR.
DAĞ ETEĞİ OVALARI NEDİR, NASIL OLUŞUR DAĞ ETEĞİNDE, EĞİMİN AZALDIĞI YERLERDE MEYDANA GELEN BİRİKİNTİ KONİLERİ VE YELPAZELERİNİN ZAMANLA YANLARA DOĞRU BÜYÜYEREK BİRLEŞMELERİ SONUCU OLUŞAN OVALARDIR
DAĞ ETEĞİ OVALARINA ÖRNEK VERİNİZ BURSA OVASI, ULUDAĞ’IN ETEĞİNDE OLUŞMUŞ BİR DAĞ ETEĞİ OVASIDIR
DAĞ İÇİ OVALARI NEDİR VE NASIL OLUŞUR DAĞ İÇLERİNDE, EĞİMİN AZALDIĞI YERLERDE, AKARSUYUN TAŞIDIĞI MALZEMELERİ BİRİKTİRMESİ SONUCU OLUŞAN DÜZLÜKLERDİR.
DAĞ İÇİ OVALARINA ÖRNEK VERİNİZ MALATYA, MUŞ, ELAZIĞ OVALARI
TABAN SEVİYESİ YA DA ALÜVYAL TAŞKIN OVASI NEDİR VE NASIL OLUŞUR AKARSULARIN DENİZE YAKLAŞTIKLARI YERLERDE TAŞIMA GÜCÜ AZDIR. AKARSULAR, TAŞIDIKLARI MALZEMELERİ BİRİKTİRİRLER VE OVA YÜZEYİNİ DOLGU ALANI HALİNE GETİRİRLER. OLUŞAN BU DÜZLÜKLERE TABAN SEVİYESİ OVASI VEYA ALÜVYAL TAŞKIN OVASI DENİR
DELTA OVALARI NEDİR, NASIL OLUŞUR AKARSULARIN TAŞIDIKLARINI , DENİZ İÇERİSİNDE BİRİKTİRMESİ SONUCU, ÜÇGENE BENZEYEN DÜZLÜKLER OLUŞUR. BUNLARA DELTA OVASI DENİR.
DELTA OVALARINA ÖRNEK VERİNİZ BAŞLICALARI ÇUKUROVA, BAFRA VE ÇARŞAMBA OVALARIDIR.
TARAÇALAR YA DA SEKİLER NEDİR, NASIL OLUŞUR ALÜVYAL TABANLI VADİ ÜZERİNDEKİ AKARSULARIN, YENİDEN CANLANARAK, YATAĞINI KAZMASI SONUCUNDA OLUŞAN YÜKSEKTE KALMIŞ ESKİ VADİ TABANLARIDIR. TÜRKİYE’DE, VADİLER BOYUNCA TARAÇALAR GÖRÜLÜR
KUM ADACIKLARI NEDİR, NASIL OLUŞUR AKARSU EĞİMİNİN AZALDIĞI VE YATAĞIN GENİŞLEDİĞİ YERLERDE, TAŞINAN ALÜVYONLAR VE KUMLAR KÜÇÜK ADACIKLAR ŞEKLİNDE BİRİKTİRİLİR. BUNLARA KUM ADACIKLARI DENİR
Created by: mubaydemir
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards