Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ARAPÇA DERSLER

DÜRÛSU'L LUĞATİ'L ARABİYYE ALIŞTIRMALARI (MB)

SORULARCEVAPLAR
DE
DA
İÇİNDE
A İLÂ
E İLÂ
YE İLÂ
E DOĞRU İLÂ
ÜSTÜNDE ALÂ
ÜZERİNDE ALÂ
DEN MİN
DAN MİN
MIDIR E
MİDİR E
NEREDE EYNE
KİM MEN
NE MÂZÂ
BEN ENE
SEN ENTE
SEN ENTİ
O HUVE
O HİYE
AHMET ÜNİVERSİTEYE GİTTİ ZEHEBE AHMEDÜ İLEL CÂMİATİ
EV ELBEYTÜN
EVDE FÎBEYTİN
MUTFAK MATBAHUN
MUTFAKTA FÎMATBAHİN
MESCİT MESCİDÜN
MESCİDE İLÂMESCİDİN
KİTAP KİTÂBÜN
KİTABIN ÜSTÜNDE ALÂKİTÂBÜN
AY GÖKTEDİR ELKAMERU FİSSEMÂİ
KAPIYA İLELBÂBİ
ÖĞRETMENDEN MİNEL MÜDERRİSİ
KİTAP KİTABIN ÜSTÜNDEDİR ELKİTÂBÜ ALELKİTÂBİ
AT ÇİFTLİKTEDİR HİSÂNÜN FİLHAKLİ
ADAM HİDİSTANDANDIR ERRACÜLÜ MİNEL HİNDİ
ASLAN ÇİMENİN ÜSTÜNDEDİR ELESEDÜ ALÂ USBİN
EŞEK MERADADIR ELHİMARU FİLMERTAİ
ANAHTAR NEREDEDİR EYNEL MİFTAHU
MASANIN ÜSTÜNDE NE VAR MÂZÂ ALEL MEKTEBİ
ANAHTAR MASANIN ÜSTÜNDE MİDİR EMİFTAHUN ALEL MEKTEBİ
MUTFAKTA KİM VAR MEN FİL MATBAHİ
TAŞIN ÜSTÜNDE NE VAR MÂZÂ ALEL HACERİ
MUHAMMET NEREDEDİR EYNE MUHAMMEDUN
MUHAMMET ODADADIR MUHAMMEDUN FİL ĞURFETİ
KİTAP NEREDEDİR EYNEL KİTÂBU
KİTAP MASANIN ÜSTÜNDEDİR ELKİTÂBU ALEL MEKTEBİ
SAAT NEREDEDİR EYNESSÂATU
SAAT MASANIN ÜSTÜNDEDİR ESSÂATU ALEL MEKTEBİ
MUHAMMET BANYODA MIDIR EMUHAMMEDUN FİL HAMAMİ
HAYIR BİLAKİS ODADADIR LÂ BEL FİLĞURFETİ
KİM MUTFAKTADIR MEN FİL MATBAHİ
EMİNE MUTFAKTADIR ÂMİNETU FİL MATBAHİ
MASANIN ÜSTÜNDE NE VAR MÂZÂ ALEL MEKTEBİ
MASANIN ÜSTÜNDE SAAT VAR ESSÂATU ALEL MEKTEBİ
OKUL EL MEDRESETU
OKULDA FİL MEDRESETİ
KALEM KİTABIN ÜSTÜNDEDİR ELKALEMU ALEL MEKTEBİ
GÜNEŞ VE AY GÖKTEDİR EŞŞEMSÜ VEL KAMARU FİSSEMÂİ
ADAM MESCİTTEDİR ERRACULU FİLMESCİDİ
BEN DOKTORUM ENE TABÎBUN
BEN TALEBEYİM ENE TÂLİBETUN
SEN ÖĞRETMENSİN ENTE MÜDERRİSUN
SEN DOKTORSUN ENTİ TABÎBETUN
O MÜHENDİSTİR HUVE MUHENDİSUN
O HEMŞİREDİR HİYE MUMARRİDATUN
SEN NEREDENSİN MİN EYNE ENTE
BEN BREZİLYADANIM ENE MİN BRAZÎLİ
TALEBE HASTADIR ETTÂLİBU MARÎYDUN
TALEBE KÜÇÜKTÜR ETTÂLİBETU SAĞİYRATUN
ÖĞRETMEN AYAKTADIR EL MUDERRİSETU VÂKIFETUN
BU DOKTOR UZUNDUR HÂZÂ TABÎYBUN TAVİYLUN
EMİNE UZUNDUR ÂMİNETU TAVİYLETUN
SANDALYE KIRIKTIR KÜRSİYYUN MEKSÛRUN
PENCERE AÇIKTIR NÂFİZETUN MEFTÛHATUN
KAPI KAPALIDIR ELBÂBU MUĞLAKUN
ÇANTA YENİDİR EL HAKIYBETU CEDİYDETUN
KALEM ESKİDİR ELKALEMU KADİYMUN
ÖĞRETMEN SINIFTAN ÇIKTI HARACEL MUDERRİSU MİN FASLİN
AHMET TALEBEDİR AHMEDU TÂLİBUN
FATMA MUTFAKTADIR FATIMATU FİL MATBAHİ
HALİT SINIFTAN ÇIKTI HÂLİDUN HARACE MİN FASLİ
O ÇİNDENDİR HUVE MİNESSIYNİ
KÂBE ALLAHIN EVİDİR ELKÂBETU BEYTULLAHİ
TALEBE SINIFTADIR ETTÂLİBU FİL FASLİ
DEVE AYAKTADIR ELCEMELU VÂKIFUN
KÖPEK EVDEN ÇIKTI ELKELBU HARACE MİNEL BEYTİ
HALİT DOKTORA GİTTİ HÂLİDUN ZEHEBE İLETTABÎYBİ
BAHÇE BÜYÜKTÜR ELHADİYKATU KEBİYRETUN
YASİR OKULDAN ÇIKTI HARACE YÂSİRUN MİNEL MEDRESETU
ADAM EVE GİTTİ ZEHEBERRACULU İLEL BEYTİ
SEN FİLİPİNDEN MİSİN E ENTE MİNEL FİLİBBİYNİ
HAYIR BEN İNGİLTEREDENİM LÂ ENE MİN İNGİLTİRA
SEN NEREDENSİN MİN EYNE ENTE
BEN HİNDİSTANDANIM ENE MİNEL HİNDİ
HAMİT NEREDEN MİN EYNE HÂMİDUN
HAMİT JAPONYADAN HÂMİDUN MİNEL YÂBÂNİ
KİM ÇİNDEN MEN MİNESSIYNİ
HALİT ÇİNDEN HÂLİDUN MİNESSIYNİ
ABBAS NEREYE GİTTİ EYNE ZEHEBE ABBÂSUN
ABBAS EVE GİTTİ ABBASUN İLEL BEYTİ
TALEBE MÜDÜRE GİTTİ ZEHEBETTÂLİBU İLEL MUDİYRİ
O SINIFTAN ÇIKKTI HUVE ZEHEBE İLEL FASLİ
KİTAP ÇANTADADIR ELKİTABU FİL HAKIYBETU
ÜNİVERSİTE ELCÂMİATU
ÇİN ESSIYNU
JAPON ELYÂBÂNU
MÜDÜR ELMUDİYRU
HİNT ELHİNDİ
ASLAN EL ESEDU
ODA ELĞURFETU
SINIF ELFASLU
BANYO ELHAMÂMU
TUVALET ELMİRHÂDU
SAAT ESSÂATU
ÇIKTI HARACE
GİTTİ ZEHEBE
YATAK ESSERİYRU
ELMA TUFFAHUN
TAMLANAN مُضَافٌ
TAMLAYAN مُضَافٌ إِلَيهِ
TALEBENİN KİTABI كِتَابُ الطَّالِبِ
ÖĞRETMENİN MASASININ ÜZERİNDEDİR عَلَىٰ مَكْتَبِ الْمُدَرِّسِ
MUDÂF KELİMEDE TENVİN DÜŞER كِتَابٌ/كِتَابُ
KİTABU MUDÂF, ETTÂLİBİ MUZAFUN İLEYHTİR كِتَابُ الطَّالِبِ
MUZAFUN İLEYH DAİMA MECRURDUR كِتَابُ الطَّالِبِ
EVİN KAPISI بَابُ الْبَيْتِ
MESCİDİN İMAMI إِمَامُ مَسْجِدٍ
SEN NEREDENSİN مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟
MUHAMMEDİN KALEMİ قَلَمُ مُحَمَّدٍ
O ÖĞRETMENİN OĞLUDUR هُوَ ٱبْنُ ٱلْمُدَرِّسِ
SONU DEĞİŞMEYEN KELİMELER الْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ
BU-KİM-O/BUNLAR MEBNİ KELİMELERDİR هَـٰذَا/مَنْ/هُوَ
EY- YA/NİDA HARFİDİR/TENVİNİ DÜŞÜRÜR يَا
MUHAMMET/YA MUHAMMET مُحَمَّدٌ/يَا مُحَمَّدُ
YA ÜSTAD يَا أُسْتَاذُ
YA ALLAH يَا اللهُ
SAİT: BU MUHAMMEDİN KİTABI MI YASİR:HAYIR, BU HAMİDİN KİTABI سَعِيدٌ: أَكِتَابُ مُحَمَّدٍ هَـٰذَا؟ يَاسِرٌ: لاَ، هَـٰذَا كِتَابُ حَامِدٍ
SAİT: AMMARIN DEFTERİ NEREDE YASİR: O ÖĞRETMENİN MASASININ ÜSTÜNDEDİR سَعِيدٌ: أَيْنَ دَفْتَرُ عَمَّارٍ؟ يَاسِرٌ: هُوَ عَلَىٰ مَكْتَبِ الْمُدَرِّسِ
SAİT: BU KİMİN KALEMİDİR ALİ: BU ÖĞRETMENİN KALEMİDİR سَعِيدٌ: قَلَمُ مَنْ هَـٰذَا؟ عَلِيٌّ: هَذَا قَلَمُ الْمُدَرِّسِ
ÇANTASI NEREDEDİR? ALİ: O MASANIN ALTINDADIR سَعِيدٌ: أَيْنَ حَقِيبَةُ الْمُدَرِّسِ؟ عَلِيٌّ: هِيَ تَحْتَ الْمَكْتَبِ
SEN KİMSİN? BEN ABBASIN OĞLUYUM مَنْ أَنْتَ؟ أَنَا ٱبْنُ عَبَّاسٍ
O KİMİN OĞLUDUR O HALİDİN OĞLUDUR وَٱبْنُ مَنْ هُوَ؟ هُوَ ٱبْنُ خَالِدٍ
ÖĞRETMENİN ADI SAİTTİR VE MÜHENDİSİN ADI HALİTTİR اِسْمُ الْمُدَرِّسِ سَعِيْدٌ وَٱسْمُ الْمُهَنْدِسِ خَالِدٌ
AMMARIN OĞLU TALEBEDİR VE YASİRİN OĞLU TÜCCARDIR اِبْنُ عَمَّارٍ طَالِبٌ وَٱبْنُ يَاسِرٍ تَاجِرٌ
MÜHENDİSİN OĞLU NEREDEDİR O ÜNİVERSİTEDEDİR أَيْنَ ٱبْنُ الْمُهَنْدِسٍ؟ هُوَ فِي الْجَامِعَةِ
ÖĞRETMENİN EVİ NEREDEDİR? O UZAKTADIR أَيْنَ بَيْتُ الْمُدَرِّسِ؟ هُوَ بَعِيدٌ
KURAN ALLAHIN KİTABIDIR الْقُرْآنُ كِتَابُ اللهِ
KABE ALLAHIN EVİDİR الْكَعْبَةُ بَيْتُ اللهِ
ÖĞRETEMEN MÜDÜRÜN ODASINDAN ÇIKTI خَرَجَ الْمُدَرِّسُ مِنْ غُرْفَةِ الْمُدِيرِ
ABBASIN ARABASI CADDEDEDİR سَيَّارَةُ عَبَّاسٍ فِي الشَّارِعِ
MESCİDİN KAPISI AÇIKTIR بَابُ الْمَسْجِدِ مَفْتُوحٌ
KÖPEK NEREDEDİR O ARABANIN ALTINDADIR أَيْنَ الْكَلْبُ؟ هُوَ تَحْتَ السَّيَّارَةِ
BU HAMİDİN EVİ VE O DA HALİDİN EVİDİR هَـٰذَا بَيْتُ حَامِدٍ وذَلِكَ بَيْتُ خَالِدٍ
ABBAS: EY ABBAS عَبَّاسٌ: يَا عَبَّاسُ
ADAM: EY ADAM رَجُلٌ: يَا رَجُلُ
ŞEYH: EY ŞEYH شَيْخٌ: يَا شَيْخُ
AMMAR: EY AMMAR عَمَّارٌ: يَا عَمَّارُ
DOKTOR: EY DOKTOR دُكْتُورٌ: يَا دُكْتُورُ
ALİ: EY ALİ عَلِيٌّ: يَا عَلِيُّ
RESUL الرَّسُولُ
OĞUL الابْنُ
DAYI الْخَالُ
ARABA السَّيَّارَةُ
KAPALI مُغْلَقٌ
CADDE الشَّارِعُ
ORADA, ŞURADA هُنَاكَ
ALTINDA تَحْتَ
ÖNÜNDE أَمَامَ
OKUL الْمُدَّرِسَةُ
BU/DİŞİ-ERKEK İÇİN هَذِهِ-هَذَا
ODA AÇIKTIR الغُرْفَةُ مَفْتُوحَةٌ
BU DOKTORUN ARABASIDIR هَذِهِ سَيَّارَةُ الطَّبِيبِ
BU ARABANIN ANAHTARIDIR هَذَا مِفْتَاحُ السَّيَّارَةِ
BU KIZIN BABASIDIR هَذَا أَبُ الْبِنْتِ
BU ÖĞRETMENDİR هَذِهِ مُدَرِّسَةٌ
BU TALEBEDİR وَهَذَا طَالِبٌ
BU ÇANTADIR هَـٰذِهِ حَقِيبَةٌ
BU DOKTORDUR هَـٰذِهِ طَبِيبَةٌ
BU KIZDIR هَـٰذِهِ بِنْتٌ
BU HAMİDİN OĞLUDUR VE BU DA YASİRİN KIZIDIR هَـٰذَا ابْنُ حَامِدٍ وَهَـٰذِهِ بِنْتُ يَاسِرٍ
HAMİDİN OĞLU OTURANDIR VE YASİRİN KIZI AYAKTA OLANDIR اِبْنُ حَامِدٍ جَالِسٌ وَبِنْتُ يَاسِرٍ وَاقِفَةٌ
BU KİMİN ARABASIDIR BU MÜDÜRÜN ARABASIDIR سَيَّارَةُ مَنْ هَـٰذِهِ؟ هَـٰذِهِ سَيَّارَةُ الْمُدِيْرِ
BU MÜHENDİSTİR هَذِهِ مُهَنْدِسَةٌ
BU MÜDÜRDÜR هَذَا مُدِيرٌ
BU TALEBE AYAKTADIR هَذَا طَالِبٌ وَاقِفٌ
BU HALİDİN KIZIDIR هَذِهِ بِنْتُ خَالِدٍ
BU MUHAMMET İÇİNDİR VE O DA HAMİT İÇİNDİR هَـٰذَا لِمُحَمَّدٍ وَذَلِكَ لِحَامِدٍ
BU KİMİN ÇANTASIDIR BU YASİRİN ÇANTASIDIR لِمَنْ هَـٰذِهِ الْحَقِيبَةُ؟ هَـٰذِهِ الْحَقِيبَةُ لِيَاسِرٍ
HAMD ALLAH İÇİNDİR الْحَمْدُ لِلَّهِ
ÇAY SICAKTIR KAHVE SICAKTIR اَلشَّاىُ حَارٌّ/اَلْقَهْوَةُ حَارَّةٌ
BU GÖZDÜR هَـٰذِهِ عَيْنٌ
BU BURUNDUR هَـٰذَا أَنْفٌ
BU KULAKTIR هَـٰذِهِ أُذُنٌ
BU AYAKTIR هَـٰذِهِ رِجْلٌ
BU TENCEREDİR هَـٰذِهِ قِدْرٌ
BU ARABADIR هَـٰذِهِ سَيَّارَةٌ
BU KALEMDİR هَـٰذَا قَلَمٌ
BU KAŞIKTIR هَـٰذِهِ مِلْعَقَةٌ
BU KİTAPTIR هَـٰذَا كِتابٌ
BU GÖMLEKTİR هَـٰذَا قَمِيصٌ
BU EVDİR هَـٰذَا بَيْتٌ
BU SAATTİR هَـٰذِهِ سَاعَةٌ
BU KAPIDIR هَـٰذَا بَابٌ
BU BİSİKLETTİR هَـٰذِهِ دَرَّاجَةٌ
BU AĞIZDIR هَـٰذَا فَمٌ
BU ÜTÜDÜR هَـٰذِهِ مِكْوَاةٌ
BU SANDALYEDİR هَـٰذَا كُرْسِيٌّ
BU BUZDOLABIDIR هَـٰذِهِ ثَلَّاجَةٌ
BU ANAHTARDIR هَـٰذَا مِفْتَاحٌ
BU ÇİFTÇİNİN İNEĞİDİR هَـٰذَابَقَرَةُ الْفَلّاحِ
BU ELDİR VE BU AYAKTIR هَـٰذِهِ يَدٌ وهَـٰذِهِ رِجْلٌ
HIZLI سَريعٌ
ANA الأُمُّ
PENCERE النّافِذَةُ
GERÇEKTEN جِدّاً
AYNI ŞEKİLDE أيْضاً
BU KİMDİR مَنْ هَـٰذِهِ؟
BU ÂMİNEDİR هَـٰذِهِ آمِنَةُ
VE O KİMDİR? وَمَنْ تِلْكَ؟
O FÂTIMADIR تِلْكَ فَاطِمَةُ
O HEMŞİREDİR تِلْكَ مُمَرِّضَةٌ
BU KİMDİR VE O KİMDİR? من هَذَا ومن تِلْكَ؟
BU DOKTORDUR VE O HEMŞİREDİR هَذَاطَبِيبٌ وتِلْكَ مُمَرِّضَةٌ
BU KADIN HİNDİSTAN'DANDIR VE O KADIN JAPONYA'DANDIR. هذه من الهِنْدِ وتِلكَ من اليابانِ
BU KISADIR VE O UZUNDUR هذه صغيرَةٌ وتِلكَ طويلةٌ
BU HAMİT'TİR VE O ALİDİR هذا حامدٌ وذِلكَ عليٌّ
O TAVUK MUDUR? أتلك دجاجةٌ؟
HAYIR. O ÖRDEKTİR لا. تلك بَطَّةٌ
O NEDİR? ما تلك؟
O YUMURTADIR تلكَ بَيْضَةٌ
BU ÖĞRETMENİN ARABASIDIR VE O MÜDÜRÜN ARABASIDIR. هذه سيّارَةُ المُدَرِّسِ وتلكَ سيّارَةُ المُديرِ
BU ABBAS'IN SAATİ Mİ? أساعَةُ عبّاسٍ هذه؟
HAYIR. BU HAMİD'İN SAATİ, O ABBAS'IN SAATİDİR. لا. هذه ساعةُ حامدٍ٬ تلكَ ساعةُ عبّاسٍ
O HOROZDUR VE O TAVUKTUR ذلكَ ديكٌ وتلك دَجاجَةٌ
BU OKULDUR VE O ÜNİVERSİTEDİR هذه مَدْرَسَةٌ وتلكَ جامِعَةٌ
O MESCİD MİDİR? أَذَلِكَ مَسْجِدٌ؟
HAYIR. O OKULDUR لا. تِلكَ مدْرَسَةٌ
BU ÖĞRETMENDİR VE O TALEBEDİR. هذِهِ مُدَرِّسَةٌ وتِلكَ طالِبَةٌ
BU MÜEZZİNİN EVİDİR VE O TÜCCARIN BAHÇESİDİR. هذا بيتُ المُؤذِّنِ وتِلكَََ حَدِيقةُ التّاجرِ
BU EŞEKTİR VE O İNEKTİR. هذا حِمارٌ وتِلكَ بَقَرَةٌ
BU KÖPEKTİR VE O KEDİDİR. هذا كَلبٌ وذِلكَ قِطٌّ
O BABADIR. ذلِكَ أبٌ
O TENCEREDİR. تِلكَ قِدْرٌ
O ÖĞRETMENDİR تِلْكَ مُدَرِّسَةٌ
O ÇANTADIR تِلْكَ حَقِيبَةٌ
BU KADINDIR هَـٰذِهِ امْرَأةٌ
VE O ENDONEZYA'DANDIR وَهِيَ مِنْ إنْدُونِيسِيَا
O ÇOCUKTUR تِلْكَ طِفْلَةٌ
BU BÜYÜKTÜR VE O KÜÇÜKTÜR هَـٰذِهِ كَبِيرَةٌ وَتِلْكَ صَغِيرَةٌ
O ANNEDİR تِلْكَ أُمٌّ
O KALEMDİR ذلكَ قَلَمٌ
O KAŞIKTIR تِلْكَ مِلْعَقَةٌ
O GÖZDÜR تِلْكَ عَيْنٌ
O TAŞTIR ذلكَ حَجَرٌ
O GÖMLEKTİR ذلكَ قَمِيصٌ
O PENCEREDİR تِلْكَ نَافِذَةٌ
O DEVEDİR ذلكَ جَمَلٌ
O ADAMDIR ذلكَ رَجُلٌ
O MÜEZZİNDİR ذلكَ مُؤَذِّنٌ
BU TALEBEDİR هَذَا طَالِبٌ
O TALEBEDİR تِلْكَ طَالِبَةٌ
BU ÖĞRETMENDİR هَذِهِ مُدَرِّسَةٌ
O DOKTORDUR ذَلِكَ طَبِيبٌ
BU AMİNE'DİR هَذِهِ آمِنَةُ
BU KAPIDIR هَذَا بَابٌ
O MÜHENDİSTİR ذَلِكَ مُهَنْدِسٌ
BU MUHAMMED'İN KİTABIDIR هَذَا الْكِتَابُ لِمُحَمَّدٍ
BU ARABA MÜDÜRE AİTTİR هَذِهِ السَّيارَةُ لِلْمُدِيرِ
BU DOKTOR HİNDİSTAN'DANDIR هَذَاالطَّبِيبُ مِنَ الْهِنْدِ
BU EV MÜHENDİSE AİTTİR هَذَاالْبَيْتُ لِلْمُهَنْدِسِ
BU KAŞIK KİME AİTTİR? لِمَنْ هَذِهِ الْمِلْعَقَةُ؟
BU KAŞIK TALEBEYE AİTTİR هَذِهِ الْمِلْعَقَةُ لِلطَّالِبِ
BU KİTAP KİME AİTTİR? لِمَنْ هَذَا الْكِتَابُ؟
BU KİTAP MUSTAFA'YA AİTTİR هَذَا الْكِتَابُ لِمُصْطَفَى
BU KALEM KİME AİTTİR? لِمَنْ هَذَا الْقَلَمُ؟
BU KALEM ABBAS'A AİTTİR هَذَا الْقَلَمُ لِعَبَّاسٍ
BU EV KİME AİTTİR? لِمَنْ هَذَا الْبَيْتُ؟
BU EV DOKTORA AİTTİR هَذَا الْبَيْتُ للطَّبِيبِ
BU TAVUK KİMİNDİR? لِمَنْ هَذِهِ الدَّجَاجَةُ؟
BU TAVUK ÇİFTÇİNİN KIZININDIR هَذِهِ الدَّجَاجَةُ لِبِنْتِ الْفَلّاحِ
BU İNEK KİMİNDİR? لِمَنْ هَذِهِ الْبَقَرَةُ؟
BU İNEK ÇİFTÇİNİNDİR هَذِهِ الْبَقَرَةُ لِلْفَلَّاحِ
O SAAT İSVİÇRE'DENDİR تِلكَ ا لسّاعةُ مِنْ سُوِيسْرَا
O ÇOCUK HALİD'İN OĞLUDUR ذَلِكََ الْوَلَدُ ابْنُ خَالِدٍ
O MENDİL KİRLİDİR ذَلِكَ الْمِنْدِيلُ وَسِخٌ
BU SANDALYE KİMİNDİR? لِمَنْ هَذَا الْكُرْسِيُّ؟
BU SANDALYE ÖĞRETMENİNDİR هَذَا الْكُرْسِيُّ لِلْمُدَرِّسِ
AHMET İNGİLTERE'YE GİTTİ ذَهَبَ أَحْمَدُ إِلَىٰ إِنْكِلْتِرَا
BU SAAT ALMANYA'DANDIR هَذِهِ السَّاعَةُ مِنْ أَلْمَانْيَا
YAZI TAHTASI, ÖĞRETMENİN ARKASINDADIR هَذِهِ السَّبُّورَةُ، خَلْفَ الْمُدَرِّسِ
HAMİT HASTANEYE GİTTİ حامِدٌ ذَهَبَ إلى الْمُسْتَشْفى
BU KAPI KAPALIDIR هَذا الْبابُ مُغْلَقٌ
BU BIÇAKTIR هَذا سِكِّينٌ
FRANSA فرنسا
Created by: mubaydemir
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards