Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Azəri Krossvordlar

Azəri - English Crosswords***Krosswordlar (MB)

AzəriEnglish
1924-cü ildən etibarən Since_1944
ABŞ USA
açıq Open
açıq,aşkar Openly, clearly, obvious
açıqlama vermək To give explanation
addımbaşı often frequently at every step
adi Ordinary, usual or commonplace
adı getmək to be mentioned
adlanmaq to be called
ağır heavy
ağrı Pain,ache,dear,smart
ağrılı Painful, sore
aksesuar Accessory
aktiv Active
aktyor Actor, artist
alışveriş Shopping
Allah Allah, God
altıguşəli ulduz Six Pointed Star
anlatmaq To explain, elucidate
aşağı Down
arvad wife
ana mother
ata father
ayag yolu haradadır where's the bathroom
avtobus bus
avtovaghzal bus station
avtopark parking
aptek pharmacy
afiyət olsun cheers
alma apple
ananas pineapple
armud pear
almag istəyirəm i would like to buy
ay month ; moon
ad günü birthday
ad gününüz mübarək olsun! happy birthday
altı six
altmış sixty
anlayış Idea,notion,concept,conception
aradan qalxmaq to be eliminated
araşdırmaq To investigate look into
araya gəliblər Come together
araya toplamaq Come together, gather together
artıcağ Increase
artıq Already; no longer now; over, more than, in excess of
artırma Extension rise, increase
artırmaq to raise increase extend
arzu Aspiration, desire
atəş səsi The sound of firing
Avropa birliği European Union
aydın şəkildə Clearly
ayırmaq To deparate, divide
ayrı, seçkilik discrimination
azadlıq Freedom, liberty
azdan çoxdan Something;a little a bit
Azərbaycançılıq Azerbaijanism
azərbaycanlı Azerbaijani
azı At least
ad name
Açıq dərili light skinned
Alçaq boyludur he's short
Arıq thin
Açıqlama vermək Explain
Artma norması growth rate
Axmaqlıq idiocy
Az gala Almost
Azad ticarət Free market
Azalmaq be reduced; to be decreased; to run out, to diminish
Azaltmaq reduce; to decrease
and oath, vow
ard arda in a row
axşamınız xeyir Good evening
am, əm I suffix
ağıl Intelligence, mind
ağıllı Clever, intelligent
axşam evening; In the evening
amerikalı American
amma but
atalar sözü proverb
Ağ dərili white skinned
ABŞ ilə müqayesədə in comparison to the US
Adətən usually
Ağlıma bir şey gəlmir nothing comes to mind; something occurs to me
Amil factor
Aralıq Dənizi Mediterranean Sea
Aşağı yuxarı upstairs downstairs or low-high
addım step
amansızlıq mercilessness, ruthlessness
atışma shooting
and içmək to swear in
artmaq to be increased
asılı olmaq/dan/dən to depend on
aşağıya duşmək to go downstairs
aşkar etmək to find out
ada island
ağac tree
ǝziz Mehdi Dear Mehdi
ǝrǝb Arabic
açıqlama revelation; explanation, comment
araşdırma research
aşpaz cook
albatta of course
ancaq only
artıq already
asan easy
açmaq to open
ağrımaq to hurt; to ache
axtarmaq to search for, to look for
anadan olmaq to be born
anlamaq to understand
aparmaq to take
atmaq to throw
-a məhdudiyyət qoymaq Limiter, fixer une limite à
ayı bear
at/lar horse, horses
Azǝrbaycan gözǝl ölkǝdir Azerbaijan is a beautiful country
alın forehead
Azǝrbaycan dilindǝ "thanks" necǝ deyilir? How do you say "thanks" in Azeri?
Ağlıma gəldi ki It occured to me that
asayişi bərpa etmək to restore order
Asəs şeylərdən biri One of the main things
Aydın oldu ki / aydın olduğu kimi It was clear that / it became clear that
avtobus dayanacağı Bus station
aidiyyət relationship, connection
alçaq scoundrel, villain
aldadılmaq to be deceived, seduced
aləm world, kingdom
alınmaz impregnable, invincible
alqışlamak to applaud, cheer
amansız ruthless, merciless, severe
aşağı low, poor, below, junior, menial, downward
ayımaq to separate, divide, distinguish, divorce, emit
Allah bağışlasın Let God forgive you
ayaqqabı shoes
ağ ciyər lung
ağız mouth
ayaq foot, leg
ayaq başbarmağı toe
ağlamaq to cry, mourn
asmaq to hang
atəş açmaq to open fire
white
acmışam I'm hungry
axmaq to flow
aldanmaq to be deceived
almaq to receive
arzulamaq to wish
atlanmaq to jump up
altı yüz six hundred
altı min six thousand
atəşkəs cease fire
aşkar obvious
adsız un named
Analar Günü Mothers Day
Aprel April
Atalar Günü Fathers Day
Avqust August
alt paltarı underwear
Adin nədi? What's your name?
arxa back, rear
az, bir az, bir qədər az,bir az little, few
alt lower part
ara space in between
Aman Allahım My God! (to show amazement)
Ay Allah Oh gosh! (when making a mistake)
Ayıb deyil? Aren't you ashamed?
anaşa opium
almanca German
Alo Hello
Aydındır. Gələndə deyərəm sizə zənq vursun. Clear. I will tell him to call you when he comes.
Avtobus axşam üstü yola düşdü The bus set off in the evening
Atam tam iki saat danışdı My father spoke for two whole hours
Amerikaya pul göndərmək istəyirəm. I want to send some money to the US.
ali məhkəmə upreme court
axır ki finally
a ə görə For, because, according to
AMERİKA SƏFİRLİYİ AMERICAN EMBASSY
AZƏRBAYCAN VƏTƏDAŞINA FOR AZERBAIJANI CITIZEN
AZƏRBAYCAN MEHMANXANASINI THE "AZERBAYCAN" HOTEL
ana dili Mother tongue
aramla slowly
On altı Sixteen
AXTARMAQ TO LOOK FOR
anılmak to be commemorated
av hayvanları prey animals, game
Is the bus stop on the corner? Avtobus dayanacağı tindədir?
Axşam yeməyindən sonra men Qarabağ restoranından çıxdım ve taksi ilə Nizmai kinoteatrına getdim After dinner I left the Garabagh restaurant and went to by taxi to the Nizami Cinema
Azərbaycan dilini öyrənmək çətindir? Is it difficult to lern Azerbaijani?
Amerikaya qayıtdığım zaman nazirlikdə işləyəcəyəm When I go back to US , I am going to work at the ministry
ayrılmaq To leave
Axırında At the end
Arasında Between, among
Arxasında Behind
ASPİRANTURA GRADUATE SCHOOL
ASAĞIDAKILAR THE FOLLOWING
Başa düşmək To understand
bəli Yes
bəlkə Maybe
bir şey dedeyil you are welcome
biz we
başqa düşmədim i don't understand
bağışlayın i'm sorry
buna ingilisce na deyarsiniz how do you say this in english
bilet necədir, ne qədər? how much is the ticket?
bərə Ferry boat
bu gün üçün boş, otag var mı any vacancies for tonight?
burada here
bank bank
balık fish
bir çok a lot
bütün all
bağlı closed,attached,related
baş nazır Prime Minister
baş tutmaq to wait expect; to take place
baş vermək To take place
başa gəlmək To cost
başçı chief
başçılıq Leadership, headship
başqa Another, person, the other, other, otherwise
başqa ölkələrdə In other countries
bayram Feast holiday, holidays
bədii Artistic art, graphic, figurative
bədnam Notorious, disgraced, defamed
bəlli olmaq Become known be evident
bəllidir Known evident clear
bənzəmək To resemble
bəyan etmək To declare inform
bəyanat vermək To declare
bəzəmək To adorn decorate dress up
bəzən Sometimes, at times
bilavasitə Directly, frankly
bilet Ticket
bir araşdırma nəticəsində As a result of a research
bir qədər Somewhat
bir / biri ilə With each other
bircə One just, one only
birdənə də olsun not a single
birkəsə yanaşmaq To come up to smb
birləşmə Unification,merger, combination
birlik Unity, union
birlikdə Together
borc debt
boşanmaq To_divorce; To get divorce
boyanmaq To be dyed
böyük Big, large, great
bu arada In the meantime
bugünboyu All today
buna görə Therefore
buna səbəb For this reason
bundan əlavə in addition
bununlabağlı In this regard
bıraxdırılmaq to be released, be set free, be discharged
bıraxmaq to release, free discharge
bu sıradadIr is in this order is so
bütünlük Integrity
bütün all; all whole of,
bütün il boyu All year around
baş vermək to occur
bəs and
bacı sister
bəli yes
biz we
bizim our
Bacarıq Skill
Boşaltmaq to empty or evacuate
barədə about
barış peace
başa çatmaq to end complete; come to an end
bələdiyyə municipality
bir bir one by one, one after another, one at a time
böhtan slander, libel, calumny, aspersion
böyrək kidney
bucaq angle
bağışlayın Excuse me, sorry
bunlar These
bu this
bəs contrasting word
Bank sövdələşməsi bank transfer
Basqın etmək raid or attack
Bəzilərinə görə according to some
Babat so so or not bad
Buna ehtiyac yoxdur there is no need for this
Beynəlxalq təcrübə international experience
Bir az bundan əvvəl qeyd etdiyim kimi a little while ago i noted that
Bütün lazımı addımları atmalıyıq we must take all necessary steps
bənzərlik likeness, resemblance 
bıraxılış merəsimi graduation ceremony
bağ garden
baş vermək to happen
başa salmaq to explain
bəyan etmək to declare
bəyanat vermək to make / to give a statement
bəzəmək to decorate
bədbaxtlikdən unfortunately
bağışlamaq to forgive, to excuse, to give a present
baxmaq to watch
başlamaq to start
bazarlıq etmək to shop
bəyənmək to like, to approve of
bilmək to know
bişirmək to cook
bitirmək to finish
böyümək to grow up
Bu çǝtin dildir It's a hard language
Bu asan dildir It's an easy language
Biraz Just a little
Bu mǝnim hǝyat yoldaşımdır This is my wife; This is my husband; This is my spouse
baxış view(point)
bəlli known, notorious
bəyan etmek to declare (officially)
bəzi some
bir müddət for a while
bitərəf neutral
bölüşmek , bölmek to share
büdcə budget
bıraxmak to put into; to launch (a rocket / missile), to release
buz ice
bazar sunday
barmaq finger
bənd paragraph
bəzən sometimes
bildiyimə görə as far as i know
buğa bull
Başqasının işinə müdaxilə etmək To get / meddle / interfere in another person's buisness.
başqasının bədbəxtliyinə sevinmək to rejoice at the misfortune of others!
Belə edin / Belə etməyin Do it / dont do it this way
Belə olan halda In this case
Bəlkə, bəlkə yox Maybe, maybe not
bic uşaq bastard, illegitimate child
Bildiyiniz kimi As you know
Bir birimizdən öyrənilməli şeylər var There are things we must learn from one another.
Bir kəsdən işi təhvil almaq To take over somone's duties
Bir kəsə etibar etmək to have confidence / faith / trust in someone
Bir şeydən doyunca həzz almaq to enjoy something to the fullest
Bir şeydən həzz almaq to feel / experience pleasure from something
Bu baxacağım çox işlərdən biri olacaq This will be one of the many issues/jobs I will work on
Bu məsələnin üzərində işləməliyəm I will have to work with this issue
bu üzdən that's why, because of that
Bu haqqda bu qədər bilirəm Thats all that I know about that.
Bu istigamətdə In this way
Bu/o mənim faydalı idi This/that/it was useful for me
Buna baxmayaraq In spite of this
Bunu edin / Bunu etməyin Do / Dont do that
Bu düzdür? Is that right?
Bu sǝhvdir? Is that wrong?
Bu sözün ingilis dilindǝ mǝnası nǝdir? What does that word mean in english?
Bu nǝdir? What is this?
Bu azǝrbaycan dilindǝ nǝcǝ adlanır? What's that called in Azeri?
Böyük zəhmət çəkmisiniz You must have worked hard on this (meal)!
basmaq to press, to push, to crush
başa tutmaq to take place
başlanğıcına götürmək to originate
batmaq to sink, to get dirty, to go under
borclu olmaq to owe
Buradan oraya nǝ qǝdǝr vaxta getmǝk olar? How long does it take to get there?
Bura yaxındır It's near here
Bura uzaqdır It's far from here
Bura piyadadır? Is it within walking distance?
Bir dǝqiqǝ gözlǝyin zǝhmǝt olmasa One moment please
bacarıq / bacarıqlı skill / skillful
barədə about
Birlaşmiş Millətlər Təşkilatı The United Nations
böhran crisis
bölmə platoon / unit / division / chapter
baş head
baş barmak thumb
bel waist
beyin brain
bədən body
bilək wrist
boğaz throat
boyun neck
burun nose
Boş otağınız var? Do you have rooms available?
Bir gecǝlik qiymǝt nǝ qǝdǝrdir? What is the charge per night?
Bu necǝyǝ başa gǝlǝcǝk? How much will it cost?
Bu oturacaq doludur? Is this seat taken?
Bu yemǝyin adı nǝdir? What's the name of this dish?
Bu çox dadlıdır It's very delicious
Bu necǝyǝdir? How much is this?
Bu çox bahadır This is too expensive
baha Expensive
bayquş owl
boş empty
bahalı expensive
badımcan eggplant
bibər pepper
boğmaq to strangle, to throttle, to choke, to suffocate
basdırmaq to bury
baş çəkmək to visit
boz gray
Bu xoşuna gǝldi? Do you like it?
Bunu mǝnǝ ver(in) Give me this
Bu doğurdan xoşuma gǝldi I really like it
bezmək to get tired
bildirmək to inform
birləşmək to join
bir ONE
beş FIVE
beş yüz FIVE HUNDRED
beş min FIVE THOUSAND
bariz graphic, obvious
baş kilsə cathedral
bir / iki rəgəmli one / two digit
boğma strangulation
bəhrə harvest
bilavasitə directly
baiskar Sunday
barışmak to be reconciled, resign oneself
başbilən expert, sober-minded
basqı pressure
batmak to sink, go down, die, drown
baytarlıq veterinary
bəhanə an excuse, pretext
bərqərar et- to establish
bəşəriyyət mankind, humanity
bir o qədər as much as
boğazdan yuxarı danışmak to speak insincerely
boğulmak to drown, choke, suffocate (intransitive)
bölgü distribution, division
buruntaq muzzle
buludlu cloudy
bıçaq knife
bloknot notebook
boşqab plate
bütün günü all day
bala uşak child
birisigün day after tomorrow
bəs enough
bir necə a few, several
bərk hard
Bəli Hello? (answering phone)
buyurun here you are, here it is
bir-iki günə in a few days
belə like this, in this way
bazar ertəsi Monday
bircə only, one
bayır outside
so, thus beləliklə
bəzi some
bir azdan soon
bahar yaz spring
Bura ağrıyır It hurts here; It's urgent
badam almonds
bitki plants
buterbrod sandwich
balqabaq pumpkin
Don't you know? Bəs siz bilmirsiniz?
bu necəyədir? how much is this?
Başa düşmədim I didn't understand
Bəyəm bu pisdir? Is it really that bad?
bir dəfə once
bu mənim kitabım deyil that is not my book
bu gün today
biz maşın sürmürük we don't drive
biz vermirik we don't give
biz sevmirik we don't love
biz gülümsəmirik we don't smile
biz danışmırıq we don't speak
biz götürmürük we don't take
biz yazmırıq we don't write
biz maşın sürürük we drive
biz maşın sürdük we drove
biz verdik we gave
biz veririk we give
Bu sözün mənası nədir What does this word mean?
Buna ingiliscə nə deyirlər What is this called in English?
burada kim ingiliscə bilir Who knows english here?
BÖYÜRTKƏN BLACKBERRY
becərilmiş torpaq cultivated land
Bura bax Listen, (Look here)
Sən bunu elədiyinə görə. Because you did this
Başqa sözlə In other words
Belə isə If so (In that case)
Bir sözlə In one word, In short
Bir qayda olaraq As a rule
Belə olan halda In that case
Bu çox mürəkkəb məsələdir this is very complicated issue
bir tǝrǝfdǝn on one hand
başqa tǝrǝfdǝn on the other hand
bu yaxınlarda recently or soon
bir-birinǝ one another
baxmayarda in spite of
bala baby
Bəli danışıram Yes, I speak (it)
Bazardan meyvə aldım I bought fruit from the market
Bakıya nə ilə gedirsiniz? How are you going to Baku?
Bakıya To Baku
Buradan yaxındır Is it near here?
Bağışlayın siz azərbaycanca bilirsiniz Excuse me, do you know Azerbaijani?
Bəli Azərbaycan dilini yaxşı bilirəm Yes, I know the Azerbaijani Lang very well.
Bir qədər zəif bilirəm I know it a little
Burayı imzalayın zəhmət olmasa Could you please sign here?
basqın etmək raid
bank hesabı bank account
Burada ingiliscə danışan var? Is there anybody who speaks English here?
Bəli bu cənab ingiliscəni yaxşı bilir Yes, this gentleman knows English very well
Bəli mən rusca başa düşürəm Yes, I understand Russian
BİRİNCİ FIRST
BİNA BUILDING
baş ağrısı headache
bazarlıq etmək To go shopping
pambıq Cotton
basqıncı raider
Bu dayancaqda düşək Let us get off at this stop
Bu yer boşdurmu İs this seat vacant
Bu yol hara aparır Ühere does this road lead
Bağışlayın mən getməliyəm I am sorry, I must be going
BƏNÖVŞƏYİ VIOLET
Bu çox bahadır. Bəs bu bluza neçəyədir That is very expensive. How much is this blouse?
Bu ucuzdur. Bunun böyüyü vardır That is not very expensive. Is there a bigger one?
Bəli var, buyurun. Yes there is. Here you are
Buraya yaxın muzey var İs there a museum near here
Bazar buradan uzaqdır İs the market far from here
Bağışlayın, mən indi evə getməliyəm. Excuse me, I have to go home now.
Biz birinci Parisə getdik və mehmanxanada iki həftə qaldıq. We went first to Paris and stayed in a hotel for two weeks.
Buralara yaxın poçt yoxdur. There isn't a post office near here.
Bank küçənin qarşısındadır. The bank is accross the street.
Biz sentyabrdan bəri Bakıdayıq. We've been in Baku since Septembr.
Bizim şəhərimiz gözəldir. Our city is beautiful.
Bu küçənin sonunda sola dönün Turn left at the end of this street.
basdırmag bury
Bayırında Outside
batık sunken
belge record, document
biçim, şekil shape
bağdaş kurmak to sit cross-legged
bereketli fertile
başucu head (location)
Created by: mubaydemir
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards