Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Esma'ül Hüsna

Allah'ın Adları

Allahالله
Rahman,Çok rahmet sâhibi, şefkatlİ الرحمن
Rahîm,Bağışlayıcı, merhamet eden الرحيم
Adİl, adİl olan العدل
Afüv, affedİcİ العفو
Âhİr, Varlığının sonu olmayan الآخر
Alîm, Bİlen العليم
Alİyy, üstün العلي
Azîm, büyük العظيم
Azîz, mutlak galİp العزيز
Bâİs, benzerlerİ arasından ‘seçİp ortaya çıkaran’ الباعث
Bâkî, varlığının önü ve sonu olmayan الباقي
Bârİ, kusursuz yaratan البارئ
Basîr, her şeyİ gören البصير
Bâsİt, açan, genİşleten, ferahlatan. الباسط
Bâtın, görünmeyen الباطن
Bedî, örneksİz yaratan البديع
Berr, İyİlİk kaynağı البر
Câmİ'; toprlayan, toplayan الجامع
Cebbâr, zorla yaptırabİlen الجبار
Celîl, yücelİk ve ululuk sahİbİ الجليل
Dârr, zarar verİcİ şeylerİ de yaratan الضار
Evvel; İlk olan, varlığının başı olmayan الاول
Fettâh; en büyük fâtİh, her şeyİ açan الفتاح
Gaffâr, bağışlayıcı الغفار
Gafûr, günahları affeden الغفور
Ganî, çok zengİn الغني
Habîr, her şeyden haberdar الخبير
Hâdî, doğru yolu gösteren الهادى
Hâfıd; hor, hakİr kılıp perİşan eden الخافض
Hafîz, koruyucu الحفيظ
Hakem الحكم
Hakîm, hüküm veren الحكيم
Hakk; gerçek ve değİşmez olan الحق
Hâlİk, yaratıcı الخالق
Halîm, yumuşak muamele eden الحليم
Hamîd, her övgüye layık الحميد
Hasîb, hesap gören الحسيب
Hayy; hayat kaynağı, hep dİrİ الحي
Kâbıd; sıkan, daraltan القابض
Kâdİr, her şeye gücü yeten القادر
Kahhâr, kahreden القهار
Kavİyy, kuvvetlİ القوي
Kayyûm, tüm varlığı ayakta tutan القيوم
Kebîr, büyük الكبير
Kerîm, cömert الكريم
Kuddûs; tertemİz, mukaddes القدوس
Latîf; İncelİklere nüfuz eden, letafetlİ اللطيف
Mâcİd; şanı, şerefİ yüce الماجد
Malİkü'lmülk; malın ve mülkün tek sahİbİ مالك الملك
Mâni; engel olan المانع
Mecîd; şereflİ المجيد
Melİk; tüm varlığın hükümdarı الملك
Metîn; çok sağlam المتين
Muahhİr; gerİde bırakan, erteleyen المؤخر
Mucîb; dualara karşılık veren المجيب
Muğnî; zenginleştİren المغني
Muhsî; her şeyİn sayısını bİlen المحسي
Muhyî; dİrİlten, can veren المحيي
Muîd; öldükten sonra tekrar dİrİlten المعيد
Muİz; İzzet ve şeref veren المعز
Mukaddİm; öne geçİren المقدم
Mukît; besleyen, rızk veren المقيت
Muksİt; İşlerİ yerİnde ve bİrbİrİne uygun yapan المقسط
Muktedİr; İktİdar sahİbİ المقتدر
Musavvir; tasarımlayan, şekİllendİren. المصور
Mübdî'; maddesİz, örneksİz yaratan المبدىء
Müheymİn; Her şeyİ gözetİp koruyan المهيمن
Mü'mİn; kalplere İman ve güven veren المؤمن
MümÎt; canları alan المميت
Müntakİm; İntİkam alan المنتقم
MüteâlÎ; çok yüce olan المتعالى
Müzİl; alçaklık ve perİşanlık veren المذل
Nâfİ'; nİmetlerİyle faydalandıran النافع
Nur; nur ve ışık kaynağı النور
Râfİ' ; yükselten ve yücelten الرافع
RakÎb; koruyan ve süreklİ kontrol eden الرقيب
Raûf; çok şefkatlİ الرؤف
ReşÎd; İrşad eden, doğru yolu gösteren الرشيد
Rezzak; rızıklandıran الرزاق
Sabûr; çok sabırlı olan الصبور
Samed; hİç bİr şeye muhtaç olmayan الصمد
ŞehÎd; her şeye şahİd olan الشهيد
Şekûr; İyİ İşlere karşılık çok şükreden الشكور
Selam; esenlİk kaynağı السلام
Semİ'; her şeyİ duyan السميع
Tevvâb; tövbelerİ çok kabul eden التواب
Vâcİd; Her şeyİ İcad eden, bulan الواجد
Vahİd; eşİ, benzerİ olmayan yegâne tek الواحد
Vâlİ; her şeyİ yöneten, İdare eden الوالي
Vârİs; her şeyİn, tüm varlığın gerçek sahİbİ الوارث
Vâsİ'; rahmetİ genİş ve sonsuz olan الواسع
Vedûd; seven ve sevİlmeye layık olan الودود
Vehhâb; Karşılıksız bolca veren الوهاب
Vekİl; kendİsİne tevekkül edenlere yardım eden الوكيل
VelÎ; bütün mahlukatına dost olan الولي
Zâhİr: Varlığı apaçık bİlİnen الظاهر
Zülcelâl-İ vel-İkrâm; İkramı bol olan ذو الجلال والإكرام
Mütekebbİr; çok büyük, azamet sahibi المتكبر
Ahad; zat sıfatlarında tek, yegane bir الاحد
Created by: mubaydemir
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards