Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Bølger

QuestionAnswer
Hvad er Transversale bølger (tværbølger) Svingningerne går på tværs af bevægelsesretningen eks. lys
Longitudiale bølger (længdebølger) Svingningerne er parallele med udbredelsesretningen eks. lyd
Hvordan ser bølgeligningen ud? f⋅λ=v <- BØLGELIGNINGEN v= distancen i meter over tiden i sekunder f=v/λ v=afstand/tid=λ/T= λ*1/T=λ∗f
Her kommer en anden brugbar ligning. E=h⋅f f=c/λ h=naturkonstant, Plancks konstant=6.63⋅〖10〗^(−34) J⋅s
Når 2 bølger møder hinanden=? Resulterende bølge:? Når bølger svækker hinanden=? Når bølger forstærker hinanden=? Når 2 bølger møder hinanden= de interferer. Resulterende bølge: bølge der opstår når 2 bølger interferer Når bølger svækker hinanden= destruktiv interferens Når bølger forstærker hinanden= konstruktiv interferens
Hvad er en planbølge? Plan bølge = harmonisk bølge = bølgetoppene ligger på parallelle linjer i afstanden én bølgelængde fra hinanden
Hvad er afbøjning? Når en plan bølge sendes ind mod en kant fortsætter den bag kanten som en ringbølge. Når en plan bølge sendes ind mod en spalte fortsætter den bag spalten som en ringbølge (eller kuglebølge), hvis spalten er smal i forhold til bølgelængden
Hvad er Huygens' princip (opkaldt efter den hollandske fysiker Christian Huygens 1629-1695) "En bølge udbredes ved, at der fra ethvert punkt på bølgefronten til enhver tid udsendes en ringbølge. Disse ringbølger danner tilsammen den nye bølgefront"
Hvornår fortsætter en Plan bølge som ringbølge? hvis spaltebredden er lille i forhold til bølgelængden
Hvornår fortsætter en Plan bølge som en del af en ringbølge? hvis spaltebredden er meget større end bølgelængden, = denne plan bølge er afbøjet bag spaltens kanter
Hvad er et reflektionsgitter? Et optisk gitter kan bestå af et spejl med en række parallelle ridser. -> det reflekserende lys herfra vil bestå af en række ringbølger, som danner interferensmønster
Hvordan ser gitterligningen ud? Sin ∂n= (n∗λ)/d
Hvordan finder man det maximale antal ordner? n_max≤d/λ
Hvad er reflektionsloven? Indfaldsvinklen = udfaldsvinklen i= u
Hvad er brydningsloven? (Sin(i))/(Sin(b))=λ1/λ2=v1/v2
Ligning som du skal bruge -> bare til info v=c/n
Hver er n_luft, hvis der ikke er blevet sagt andet? n=1
Created by: cath1225