Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Dylan STAAR Review

3rd Grade Math Review

TermDefinition
SZámjegy valódi értéke Az alaki és helyi érték együtt határozza meg.Az alaki és helyi érték szorzata adja.
Egyenlő nevezőjű törtek közül az a nagyobb amelyiknek a ... számlálója nagyobb
Egyenlő számlálójú törtek közül az a nagyobb amelyiknek a... Nevezője kisebb
Ekvivalens törtek Ha a törtnek különböző számai vannak de azonos az értékük.
Két vagy több szám közös osztóin azokat a számokat értjük... Amelyek mindkét számnak az osztói.
Négyszög Négyoldalú sokszög.
Háromszög Háromoldalú sokszög.
Különbség A kivonás eredménye,egymásból kivont két vagy több szám maradéka.
Trapéz Olyan négyszög amelynek csak két oldala párhuzamos.
Valódi tört A számláló kisebb mint a nevező.
Számjegy helyi értéke A számjegynek a helyi érték táblázatában elfoglalt helye.
Számegyenes Univerzális modell, a számok geometriai szemléltetésének eszköze.
Nyított mondat Olyan kijelentés ,melyben a változók helyére az alaphalmazból elemeket helyettesítve a kifejezés kiértékelése igaz vagy hamis eredményt ad.
Testháló A testek lapjai síkba kiterítve.
Kocka Olyan szabályos test ,amelynek minden oldala négyzet.
Egy természetes szám szomszédjain azt a két természetes számot értjük ,melyeknek az adott számtól való eltérése... 1
Trapéz OLyan négyszög ,amelynek csak két oldala párhuzamos.
Paralelogramma Olyan négyszög ,amelyben a szemközti oldalpárok párhuzamosak.
Rombusz Olyan négyszög amelynek minden oldala egyenlő.
Téglalap Olyan négyszög amelynek minden szöge egyenlő.
Olyan négyszög ,amelynek minden oldala és minden szöge egyenlő. Négyzet
Áltört A számláló nagyobb mint a nevező.
Egységnyi tört A számláló egyenlő a nevezővel.
Hányados Az osztásnak az eredménye
Created by: tpatterson4430
Popular Math sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards