Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Література

Маруся Чурай та її твори. Дума про Марусю Богуславку. Народні історичні пісні

QuestionAnswer
Чому Маруся Чурай отруїла Гриця і навіщо!? Маруся хотіла сама отруїтися через зрадництво Гриця. Але так вийшло, що вона отруїла його.... Її посадили до в'язниці, але її врятував Іван. Наслідком нещасливого Марусиного кохання було написання нею вірша "Ой не ходи,Грицю...".
Про що розповідає М.Чурай у вірші "Засвіт встали козаченьки"? Цей вірш розповідає про те, як мати проводжає сина в дорогу і не знає чи поверниться він додому. Натомість синочок просить прийняти в сім'ю свою кохану Марусеньку. Мати не розуміє як чужа дитина може стати за рідную...
Як називали головного героя козаки-невольники в творі "Дума про Марусю Богуславку"? Головний герой - Маруся Богуславка. Невольники її називали дівкою-бранкою (була бранкою у Султана), Марусею, попівнею Богуславкою.
Що Ви знаєте про козаків-невольників ("Дума про Марусю Богуславку")? 700 козаків-невольників ув'язнили у кам'яній темниці. Вони не бачили світла 30 літ!Вже майже немаючи надії біднії невольники побачили Марусю Богуславку, яка згодом їх визволить.
В якій народно-історичній пісні розповідається про те, як українець з турком бився!? "Зажурилась Україна, бо нічим прожити..." У пісні написані такі рядки: "Ой ти станеш на воротях, а я в закаулку, дамо тому стиха лиха та вражому турку".
Яку історичну подію народ написав у пісні "Чи не той то хміль" (пісня про Богдана Хмельницького)? У пісні описується битва під Жовтими Водами, на чолі з Богданом Хмельницьким (29 квітня — 16 травня 1648р.).
Хто такий Максим козак Залізняк? Максим козак Залізняк - історична постать з Запоріжжя(Залізняк-прізвизько). Був улубленцем народу. Залізняк вродливий, ставний чоловік, навіть в пісні ("Максим козак Залізняк")його порівнюють з найкращою квіткою - рожею.
Що Максим козак Залізняк зробив для народу? Залізняк зібрав війська 40000 у місті Жаботинні і обступили город Умань.Вдарили і х семи гармат і перемогли заклятого ворога. Саме він очолив Коліївщину (найпотужніше національно-визвольне повстання в історії України).
Created by: ksu